PwC zoekt verbreden dialoog

29/09/2010 13:15

PricewaterhouseCoopers B.V.

Amsterdam, 29 september 2010 - Een anticyclische strategie in combinatie met flexibiliteit en ondernemerschap hebben PwC door een economisch moeilijk jaar geholpen. Ondanks een lagere omzet hield PwC haar resultaat op peil. Met het oog op de toekomst beschikt PwC daarmee over een gezonde basis om te blijven investeren. Kwaliteit, vertrouwen en maatschappelijke relevantie zijn de belangrijkste thema's die centraal staan in de aangescherpte strategie van PwC. Het overbruggen van de verwachtingskloof tussen de sector, cliënten en andere stakeholders vereist op al deze thema's een robuuste dialoog. Dat maakte PwC bekend bij de publicatie van haar geïntegreerde jaarverslag waarvan ook het Maatschappelijk verslag en het Transparantie verslag onderdeel uitmaken.

"In onze reset-campagne hebben we vorig jaar ondernemingen en organisaties opgeroepen vanuit hun strategische langetermijnvisie keuzes te maken, hun bedrijfsvoering in lijn te brengen met wat strategisch verantwoord is en anticyclisch te handelen. Voor onszelf heeft dit betekend dat we kritisch hebben gekeken naar activiteiten en kosten die onze strategie niet ondersteunen. Tegelijkertijd zijn we blijven investeren in activiteiten die dat juist wel doen zoals de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten, kwaliteit en IT." Aldus Robert Swaak, bestuursvoorzitter van PwC in Nederland. "Maar ook onze mensen hebben, vanwege de economische omstandigheden, oude vanzelfsprekendheden achter zich moeten laten. Tegelijkertijd merken we dat betrokkenheid van onze mensen en hun loyaliteit zeer groot is. Naast het feit dat de totale bonus ten opzichte van vorig jaar is gestegen, blijven we onverminderd inzetten op talentmanagement, mobiliteit, diversiteit en kwaliteit. Passend bij onze ambitie om een zeer aantrekkelijke werkgever te zijn die de beste mensen aan zich bindt."

"In de afgelopen periode hebben we onze strategische ambitie herijkt, met focus op maatschappelijke relevantie als resultaat. Het is onze overtuiging dat we alleen op langere termijn succesvol kunnen zijn als we herkenbaar invulling geven aan onze maatschappelijke rol en dit ook weten te vertalen naar dienstverlening die aansluit op de wensen van onze cliënten. Ook zullen onze fiscalisten, accountants en adviseurs klanten nadrukkelijker moeten gaan wijzen op de consequenties van keuzes die het maatschappelijke vertrouwen kunnen schaden," aldus Robert Swaak. Een goed voorbeeld daarvan vindt hij het horizontaal toezicht, waarbij PwC bedrijven helpt met het transparant en controleerbaar maken van fiscale processen. Maar ook het doorlichten van organisaties op de gevolgen van vergrijzing, de verificatie van CO2-emissieverslagen van luchtvaartmaatschappijen en de berekening van de ecologische voetprint van het HollandBelgium Bid gericht op het binnenhalen van het WK-voetbal in 2018 of 20101 zijn goede voorbeelden.

Door de economische crisis maar ook door recente onderzoeken heeft de discussie over wat de waarde van vertrouwen is, een nieuwe impuls gekregen. Robert Swaak: " Gezien onze ambitie willen wij een actieve bijdrage leveren aan dat debat die gevoerd moet worden op basis van feiten en niet zoals nu te veel op basis van percepties. De afgelopen jaren hebben wij de robuuste dialoog met vooral de leiding van ondernemingen en organisaties en met commissarissen geïntensiveerd. Naar ons idee heeft die dialoog met klanten, RvC's en aandeelhoudersvergaderingen bijgedragen aan het onderling vertrouwen en respect voor elkaars posities."

"De verwachtingskloof die wij signaleren betreft dan ook niet zozeer deze groep maar vooral de andere stakeholders, zoals vertegenwoordigers van beleggers en aandeelhouders, maatschappelijke vertegenwoordigers en het brede publiek die wij niet actief in onze dialoog hebben betrokken. De uitdaging is dan ook de dialoog naar hen te verbreden en de eerste stappen zijn daarvoor recent door ons gezet. Wat ons betreft moet de oplossing vooral gezocht worden in het beter laten werken van bestaande wet- en regelgeving, het vereenvoudigen daarvan en het benutten van de mogelijkheden die er nu al zijn in plaats van het instellen van nog meer regels."

"Op het gebied van kwaliteit zullen we keer op keer de verwachtingen moeten overtreffen. Elke keer moet de lat hoger gelegd worden. Er mag niet getwijfeld worden aan de waarde van onze handtekening, ongeacht of deze nu onder een fiscaal advies, een jaarrekeningcontrole of onder een advies gericht op het oplossen van een maatschappelijk probleem staat. Het kwaliteitsbeleid dat we de afgelopen jaren hebben ingezet, zullen we met kracht een vervolg geven. Cruciaal daarbij zijn onze mensen. Daarnaast zullen we de technologische ontwikkelingen benutten die een nog hogere kwaliteit mogelijk maken. De derde generatie controlemethodiek, de intrede van systeemtoezicht op fiscale processen en het gebruik van nieuwe vormen van audit software dragen al bij aan onze kwaliteitsverhoging."

Recessie over volle breedte voelbaar

PwC in Nederland heeft met een lagere omzet het boekjaar 2009/2010 afgesloten. De omzet daalde met 9,4% naar 685,9 miljoen euro. Het resultaat na belastingen kwam uit op 109,8 miljoen euro en bleef daarmee vrijwel gelijk aan vorig boekjaar. "Het effect van de recessie is in de volle breedte van onze dienstverlening zichtbaar geworden", aldus CFO Arno Pouw. "Urenvolumes liepen terug als gevolg van een consolidatieslag in een aantal sectoren, toenemende concurrentie en faillissement van klanten. Daarnaast daalde de omzet uit doorbelaste uren als gevolg van verminderde grensoverschrijdende opdrachten en door de verkoop van een deel van onze TMAS-praktijk. Bovendien is onze omzet afhankelijker geworden van eenmalige opdrachten, zoals diensten rondom transacties."

De omzet binnen Financial Services hield zich redelijk staande. De omzet binnen CIPS en TICE liep met respectievelijk met 9% en 14% terug. De Energy & Utilitiespraktijk deed het uitstekend en zag de omzet met 16% stijgen. Het Private Companies-segment zag haar omzet met 17% dalen. Ondanks dat de Publieke Sectorgroep haar omzet lange tijd op peil hield, liep deze het laatste kwartaal van het boekjaar alsnog terug. Door de voortijdige val van het kabinet werden projecten on hold gezet waardoor de inhuur van adviseurs fors terug liep. De omzet van de Transactions Groep is weliswaar gedaald, maar heeft door de focus te verleggen van 'equity-kant' naar 'debt-kant uiteindelijk boven verwachting gepresteerd. Advisory kende als Line of Service een dalende omzet van 14%. De omzet van Tax & HRS daalde met bijna 10% en die van Assurance met 7%.

http://www.pwc.nl/jaarbericht