ChristenUnie


Bijdrage Cynthia Ortega inbreng intrekking van de wet stedelijke vernieuwing

Bijdrage Cynthia Ortega inbreng intrekking van de wet stedelijke vernieuwing

donderdag 23 september 2010 14:00

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij hebben hierover de volgende vragen.

Genoemde leden constateren dat er een bestuursakkoord is gesloten tussen rijk en provincies over decentralisatie van de ISV-middelen. Genoemde leden vragen of hierin is vastgelegd dat deze decentralisatie voor onbepaalde tijd is. Deze leden constateren dat er voor de ISV-middelen alleen budget is opgenomen voor de jaren 2010 t/m 2014. In de begroting WWI staat voor 2015 echter nieuw een bedrag van 136,5 mln voor BDU-fysiek ISV en 93 mln voor budget BLS. Genoemde leden vragen of hieruit kan worden afgeleid dat de decentralisatie-uitkering ISV in 2015 ophoudt en vervangen wordt door een brede doeluitkering? Of is dit slechts een reservering voor dit budget en wordt dit in 2015 weer gedecentraliseerd, zo vragen deze leden? Deze leden vragen voorts hoe deze bedragen zich verhouden met de budgetten van ISV-3. Genoemde leden constateren dat pas na afloop van het derde tijdvak wordt besloten of nieuw beleid wordt ingezet. Deze leden vragen of het niet nodig is om eerder tot besluitvorming te komen zodat de gemeenten zekerheid hebben over de budgetten op termijn.

Genoemde leden constateren dat de huidige verdeelsleutel voor het derde tijdvak niet wordt gewijzigd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte gemeenten. Dit sluit aan bij de afspraken met gemeenten en provincies. Deze leden vragen wel hoe dit zich verhoudt met de formulering van de provinciale taak in het nieuw voorgestelde artikel 80a van de Woningwet waarin staat dat Gedeputeerde staten uitsluitend zorg dragen voor de bevordering en ondersteuning van stedelijke vernieuwing, in het bijzonder indien zij in het kader daarvan financiële middelen verstrekken. Genoemde leden geven in overweging voor de periode na 2015 de verdeelsleutel zo aan te passen dat alle gemeenten op een zelfde manier worden behandeld.

Cynthia Ortega