Gemeente Alkmaar


Uitwisseling gegevens gaat onrechtmatige bewoning tegen

Alkmaar, 29 september 2010

Dit is een gezamenlijk persbericht van woningbouwcorporaties Kennemer Wonen, Woonwaard Noord-Kennemerland, Goed Wonen Noord-Kennemerland en gemeente Alkmaar.

Op woensdag 29 september hebben woningcorporaties Kennemer Wonen, Woonwaard Noord-Kennemerland en Goed Wonen Noord-Kennemerland samen met gemeente Alkmaar een convenant ondertekend om onderling gegevens uit te wisselen. Op die manier willen zij de doorstroming op de huurmarkt en de leefbaarheid in de wijken verbeteren.

Door onderling relevante gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) uit te wisselen ontstaat er niet alleen een beter beeld van de onrechtmatige bewoning, maar ook een completer en correcter gegevensbestand. Hierdoor kan er eerder worden opgetreden tegen het onrechtmatige gebruik van een woning voor bijvoorbeeld onderhuur, wietteelt, prostitutie, mensenhandel en drugshandel.

Gemak voor de burger
Ook voor de burger heeft de samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties praktische voordelen. Met de uitwisseling van gegevens hoeven nieuwe huurders geen uittreksel uit de GBA meer aan te vragen. Dit scheelt tijd en geld. Tevens is het niet meer nodig om verhuizingen binnen Alkmaar door te geven, omdat de corporaties deze informatie direct uitwisselen met de gemeente.

Privacybescherming
In het convenant zijn scherpe regels gesteld die de privacy van de ingeschrevenen beschermt. Zo kunnen de woningcorporaties alleen door middel van een beveiligde internetverbinding de relevante gegevens raadplegen. Ook gelden de geheimhoudingsvoorschriften in wet- en regelgeving (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens) voor iedereen die met de gegevens werkt.

Wethouder Wonen, Nico Alsemgeest: "De gemeente wil alle Alkmaarders passende huisvesting kunnen aanbieden. Hiervoor is een eerlijke woonverdeling nodig, waarbij onrechtmatige bewoning moet worden tegengegaan. Daarnaast is dit één van de stappen die we als gemeente nemen om onze dienstverlening te verbeteren. Een stap die zorgt voor lastenverlichting voor de burger en efficiëntie bij de betrokken partijen".

Hans de Visser, directeur Goed Wonen Noord-Kennemerland en voorzitter projectgroep onrechtmatige bewoning: "Door de crisis is de druk op de sociale woningmarkt verder toegenomen. Het eerlijk toewijzen van woningen wordt dus steeds belangrijker. Wij streven ernaar om ook met de overige gemeenten in Noord-Kennemerland een dergelijk convenant te sluiten".

De verwachting is dat gegevensuitwisseling tussen de betrokken woningbouwcorporaties en de gemeente vanaf begin 2011 van start gaat.