Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Retouradres Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Rijksgebouwendienst Directie Bedrijfs- en Bestuurszaken i.o. Rijnstraat 8 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag www.vrom.nl

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Kenmerk 2010023662 Uw kenmerk 2010Z11695 Bijlage(n) 1 . rapport lekkageproblematiek Detentiecentrum te Alphen aan den Rijn

Datum Betreft

29 september 2010 Beantwoording kamervragen detentiecentrum Alphen aan den Rijn

Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden aan op de door het lid Koopmans ingezonden schriftelijke vragen over de tijdelijke sluiting van het detentiecentrum in Alphen aan den Rijn. Vraag 1 Is het waar dat de gevangenis in Alphen aan den Rijn tijdelijk dicht moet in verband met onderzoek- en reparatiewerkzaamheden?1 Antwoord 1 Ja, het detentiecentrum Alphen aan den Rijn moet tijdelijk dicht in verband met onderzoek- en reparatiewerkzaamheden. Vraag 2 Hoe verhoudt zich de aangekondigde sluiting tot de mededeling van de minister voor WWI dat er "geen sprake is van een onveilige situatie en sluiting van het detentiecentrum"?2 Antwoord 2 De door u aangehaalde kamervragen gingen over een mogelijke sluiting van het detentiecentrum in verband met brandveiligheid. In de beantwoording hiervan is aangegeven dat de brandveiligheid van het detentiecentrum is gewaarborgd. Er is dan ook geen aanleiding om het detentiecentrum om die reden te sluiten. De recentelijk aangekondigde tijdelijke ontruiming van het detentiecentrum heeft te maken met het feit dat voor inspectie- en herstelwerkzaamheden tevens incidenteel de stroomvoorziening moet worden afgesloten. Gelet op de impact die deze afsluiting met zich meebrengt, is besloten het detentiecentrum tijdelijk te ontruimen. Er is dus geen sprake van een ontruiming in verband met een onveilige situatie.

1 2

Bouwformatie nr. 8, 1 juli 2010 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 3756

Pagina 1 van 3

Vraag 3 Welke bouwkundige problemen zijn er verder nog te verwachten na de eerdere reparaties in verband met de brandveiligheid, lekkages in de cellen, lichte scheurvorming in de draagconstructie en in de plafonds?3 Antwoord 3 Momenteel wordt onderzoek verricht naar de (bouw) technische staat van het detentiecentrum. Nu het detentiecentrum onlangs is ontruimd, zullen de inspecties op locatie plaats gaan vinden. De resultaten van deze inspecties worden verwerkt in een eindrapport dat begin november 2010 gereed is. Na beoordeling van dit rapport is er meer duidelijkheid over de (bouw) technische gebreken. Vraag 4 Wat waren de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de gebreken dat medio augustus 2009 gereed zou zijn? 2) Waarom is nu opnieuw een onderzoek nodig? Antwoord 4 Het onafhankelijke onderzoek (dat als bijlage bij deze antwoorden is bijgevoegd) dat eind 2009 is uitgevoerd, had als doel om de oorzaken van de lekkage problematiek vast te stellen en aan te geven welke reparatiewerkzaamheden hiervoor moesten worden uitgevoerd. Deze herstelwerkzaamheden zijn in mei 2010 gestart en zullen naar verwachting in het 4 de kwartaal van 2010 worden afgerond. Tijdens het uitvoeren van de ze herstelwerkzaamheden zijn er onvolkomenheden geconstateerd aan de elektrische installaties. Naar aanleiding van de reeds bekende lekkageproblematiek en de nieuwe constateringen heeft de Rijksgebouwendienst in overleg met de Dienst Justitiële Inrichtingen besloten uitgebreide inspecties uit te laten voeren. Deze inspecties zullen zich richten op de algehele (bouw)technische staat van het detentiecentrum, waaronder de elektrische installaties. Vraag 5 Waarom zijn deze gebreken niet ontdekt tijdens de bouw of voor het proces verbaal van de oplevering? Wat zijn de kosten van alle repara ties en wie betaalt deze kosten? Kan de aannemer daarvoor aansprakelijk worden gesteld? Antwoord 5 Van de recent geconstateerde onvolkomenheden wordt momenteel door de Rijksgebouwendienst onderzocht waarom deze pas nu aan het licht zijn gekomen. Daarnaast kan pas na beoordeling van de eindrapportage en de daarin opgenomen resultaten duidelijkheid worden verkregen over zowel de kosten voor herstel als de vraag wie voor welk deel aansprakelijk gesteld kan worden. De reeds eerder geconstateerde lekkages en lichte scheurvorming in de vloerconstructies hebben zich pas geopenbaard nadat de Dienst Justitiële Inrichtingen het detentiecentrum in gebruik had genomen. De hoofdaannemer neemt de kosten voor de herstelwerkzaamheden voor zijn rekening. Vraag 6 Waar worden de gedetineerden ondergebracht tijdens de sluiting van de gevangenis te Alphen en welke kosten zijn daar extra mee gemoeid voor de overheid?

Rijksgebouwendienst Directie Bedrijfs- en Bestuurszaken i.o. Datum 29 september 2010 Kenmerk 2010023662

3

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 3748

Pagina 2 van 3

Antwoord 6 Tijdens de sluiting van het detentiecentrum Alphen worden de aldaar ingesloten vreemdelingen ondergebracht in de overige detentiecentra. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke extra kosten hiervan het gevolg zijn. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de kosten van het huisvesten van de ingeslotenen en detacheringskosten van het personeel.

Rijksgebouwendienst Directie Bedrijfs- en Bestuurszaken i.o. Datum 29 september 2010 Kenmerk 2010023662

Hoogachtend, de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

Pagina 3 van 3