Rijksvoorlichtingsdienst

Ontwerpbesluiten Gasopslag Bergermeer ter inzage

Vanaf donderdag 30 september liggen de ontwerpbesluiten voor gasopslag Bergermeer ter inzage. De gasopslag moet ervoor zorgen dat ook in de winter tijdig voldoende gas kan worden geleverd. Dergelijke seizoensopslag vervangt de langzaam wegvallende flexibiliteit die het gasveld bij Slochteren nu nog biedt. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken noemt gasopslag van groot belang voor de voorzieningszekerheid in de toekomst. Gas is volgens de minister als schoonste fossiele brandstof wezenlijk in de overgang naar een duurzame energiehuishouding. Ook past gasopslag in haar ambitie om Nederland tot gasrotonde voor Noordwest-Europa te maken.

Installaties en leidingen
De gasopslag Bergermeer gaat om het aanleggen van een ondergrondse gasopslag in een aardgasveld dat op een diepte van circa 2200 meter onder de Bergermeer ten westen van Alkmaar ligt. De initiatiefnemer van dit project is Taqa Energy B.V. Voor de gasopslag moet de winningslocatie Bergermeer te Bergen worden aangepast. Ook moet een nieuwe gasbehandelings- en gascompressie-installatie in Alkmaar worden ingericht en worden leidingen aangelegd tussen de verschillende installaties , naar de bestaande piekgasinstallatie in Alkmaar en naar aansluitpunten op het hoofdaardgasnet. De installaties en leidingen worden vastgelegd in een inpassingsplan, dat deel gaat uitmaken van de bestemmingsplannen van de betrokken gemeenten.

Coördinatie
Minister Van der Hoeven coördineert alle andere besluiten die nodig zijn voor de aanleg en uitvoering van het project. Het gaat hierbij om besluiten van een aantal ministeries, van de Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hollands Noorderkwartier, van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Schermer. De gemeente Bergen heeft aangegeven geen medewerking te zullen verlenen aan het project. Met het oog op die weigering nemen de ministers van Economische Zaken en van VROM de bevoegdheid van de gemeente Bergen voor die benodigde besluiten over.

Informatieavonden
Er worden twee informatieavonden georganiseerd om een toelichting te geven op het project. Medewerkers van de verschillende betrokken overheden en van Taqa zijn daar aanwezig met informatiemateriaal en om vragen te beantwoorden. Ook is het mogelijk om op deze avonden zienswijzen op ontwerpbesluiten kenbaar te maken. De inloopavonden duren van 19.00-21.00 uur en wel:
- op woensdag 6 oktober in Best Western Hotel Marijke, Dorpsstraat 23-25 te Bergen
- op woensdag 13 oktober in Golden Tulip Hotel Almaar, Arcadialaan 6 te Alkmaar.

Ter inzage
Alle ontwerpbesluiten en andere relevante stukken liggen vanaf donderdag 30 september tot en met woensdag 10 november 2010 ter inzage bij
- Het Ministerie van Economische Zaken, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag
- Balie Bouwen en Wonen van het Stadskantoor van de gemeente Alkmaar, Mallegatsplein 10 te Alkmaar
- Gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar
- Informatiecentrum van de gemeente Heiloo, Raadhuisplein 1 te Heiloo
- Gemeentehuis van Schermer, Noordervaart 99 te Stompetoren. Alle stukken zijn dan ook via het internet in te zien op www.bureau-energieprojecten.nl

In de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen ten aanzien van het ontwerpinpassingsplan en de overige ontwerpbesluiten kenbaar maken. Zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend bij Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Gasopslag Bergermeer
Postbus 223
2250 AE Voorschoten
De bestuursorganen zullen, rekening houdend met de zienswijzen, naar verwachting binnen enkele weken na 10 november de definitieve besluiten nemen. Deze besluiten zullen te zijner tijd op dezelfde locaties ter inzage worden gelegd. Voor een belanghebbende die op een ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingebracht, staat dan tegen dat besluit beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.