Senternovem

28-09-2010 |

Provincies ondersteunen bij duurzaamheidsbeleid gemeenten

Energie-efficiënte openbare verlichting in de gemeente begint bij een goede beleidsnotitie. Het opstellen en uitvoeren daarvan is voor met name kleine gemeenten vaak niet eenvoudig. Om dat gemakkelijker te maken startten de provincies Overijssel en Gelderland een actief ondersteuningstraject.

Beide provincies hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen. Om die te halen zijn al verschillende programma's opgezet en subsidiegelden beschikbaar gesteld. Maar ook de gemeenten moeten aan de slag, bijvoorbeeld op het gebied van openbare verlichting. Met het ondersteuningsprogramma voor gemeenten helpen Gelderland en Overijssel hierbij.

Donker en efficiënt

De provincie Gelderland ondersteunt haar gemeenten sinds 2009 bij het opstellen en uitvoeren van beleid voor energie-efficiënte openbare verlichting. "We hebben voor een deel voortgeborduurd op het project `Veluwe donker & stil', dat met name gericht was op het tegengaan van lichtvervuiling", vertelt Yvonne Tieleman, projectleider bij het Programma Klimaat & Energie van de provincie. "Energie besparen sluit naadloos aan bij donkertebeleid, en de maatregelen voor beide doelstellingen gaan hand in hand. De gemeenten die aan dat project meededen waren dan ook al aan de slag met energie-efficiënte openbare verlichting. We hebben ons dus vervolgens gericht op de gemeenten die daar nog niet actief bezig waren."

In Overijssel richtte men in dezelfde periode het Platform Openbare Verlichting op ter ondersteuning van gemeenten. "Doel daarvan is om onze gemeenten met elkaar in contact te brengen om goede voorbeelden en ervaringen met energie-efficiente verlichting te delen", legt Henri Bijkerk, beleidsmedewerker Beheer Infrastructuur bij de provincie, uit. "Ook wij concentreerden ons daarbij op de gemeenten waarin energiebesparende openbare verlichting nog nauwelijks van de grond kwam." In de regio Twente is inmiddels een gemeentelijk platform van start gegaan dat zich richt op donkertebescherming en lichthinderbeperking. Het op te stellen beleid gaat verder dan alleen openbare verlichting en richt zich bijvoorbeeld ook op reclameverlichting, kassenverlichting, open stallen en sky-beamers.

Inventarisatie

Om goed in beeld te krijgen aan welke ondersteuning behoefte was, startte de provincie Gelderland met een inventarisatie: wat is het huidige beleid in de gemeenten op het gebied van openbare verlichting, wat is de ambitie, wat is het kennisniveau en in welke mate wordt er samengewerkt met andere gemeenten? Tieleman: "Om op die vragen een antwoord te krijgen hebben we de expertise ingeschakeld van het adviesbureaubureau `Licht en Donker'. Zij organiseerden in elk van de drie regio's waarin we onze provincie hadden onderverdeeld een bestuurlijke en een ambtelijke bijeenkomst om de stand van zaken te peilen. Daarnaast zijn er persoonlijke bezoeken afgelegd aan nagenoeg elke gemeente om contact te leggen met betrokken ambtenaren."

Format beleidsnotitie

Uit de inventarisatie bleek dat er grote verschillen bestaan tussen gemeenten in het beleid dat ze hebben en in de voortgang van de uitvoering. Soms was er wel een plan, maar was de prioriteit om het uit te voeren laag. Bijvoorbeeld omdat de verantwoordelijken naast openbare verlichting nog andere taken in hun portefeuille hebben, vooral in de kleinere gemeenten. Een herkenbaar beeld in Overijssel volgens Bijkerk: "Ook tussen onze gemeenten bleken de verschillen groot, en ook wij schakelden adviesbureau `Licht en Donker' in om die verschillen op te heffen." Ongeveer een kwart van de gemeenten in Overijssel bleek moeite te hebben met het opstellen van een beleidsnotitie. Om die gemeenten tegemoet te komen gaan experts van het adviesbureau vanuit de provincie een tweetal bijeenkomsten organiseren met als doel een korte gezamenlijke beleidsnotitie op te stellen. "Een eenvoudige aanpak die gemeenten in staat stelt om snel tot een goede beleidsopzet te komen", volgens Bijkerk. Gelderland koos eveneens voor een ondersteuning op maat door per regio in workshops in te zoomen op beleidsontwikkeling voor duurzame openbare verlichting. "Onze adviseurs stimuleerden de gemeenten in regioverband een gezamenlijke beleidsnotitie te formuleren en kennis uit te wisselen om zo het onderlinge draagvlak te vergroten", aldus Tieleman.

Subsidietraject

Naast beleidsontwikkeling kregen gemeenten in Overijssel ook ondersteuning bij het omgaan met netwerkproblematiek, facturatie, en binnenkort ook afstemming van eigendom, beheer en onderhoud. Daarnaast werden de gemeenten van de provincie Overijssel op weg geholpen bij de aanvraag van subsidie voor energie-efficiënte openbare verlichting. Die subsidie is onder meer afkomstig uit het Energiepact, het provinciebrede programma voor duurzame energie en energiebesparing. "Om geld vrij te maken uit het Energiepact moeten de projecten voldoen aan strenge eisen", vertelt Bijkerk. "Zo wordt onder meer gekeken naar het rendement van de investering, uitgedrukt in vermeden C02-uitstoot en fossiele energie per geïnvesteerde euro.

Helaas scoordeopenbare verlichting vaak niet goed in deze rendementsproeven in vergelijking met andersoortige aangemelde projecten. En dat terwijl de verwachtingen juist hooggespannen zijn en men - uitgezonderd de beheerders - rekent op besparingen tot 80 procent." Niettemin is toch een bedrag toegekend uit het Energiepact vanwege het belang om duurzame openbare verlichting te stimuleren. Andere criteria om van de subsidie gebruik te mogen maken zijn bovendien innovativiteit en de mogelijkheid om van en met elkaar te leren. "En daar scoren de projecten goed op!"

Goede basis
In Overijsselse gemeenten zijn inmiddels een aantal pilots gestart en zijn op basis van het vernieuwde beleid meerdere straten voorzien van energie-efficiënte verlichting. Na de evaluatie van de pilots wil de provincie op grotere schaal duurzame openbare verlichting aanbrengen. In Gelderland worden nog dit jaar de cursussen afgerond en vindt begin volgend jaar een afsluitende bijeenkomst plaats. "Daarmee hopen we een goede basis te hebben gelegd voor onderlinge samenwerking", zegt Tieleman. "Van elkaar leren is tenslotte de grootste winst." De bevindingen van Overijssel en Gelderland worden teruggekoppeld aan de Taskforce Verlichting van Agentschap NL, zodat ook andere provincies hun licht kunnen opdoen voor gemeentelijke ondersteuning. Wijzigingsdatum |

28-09-2010