ChristenUnieijdrage Esmé Wiegman AO windturbines

donderdag 16 september 2010 10:00

Omdat de minister in het algemeen overleg nog aangaf enige twijfel te hebben hoeveel vaart zij zou willen maken en of het misschien niet aan het volgende kabinet moest worden overgelaten, dien ik als steuntje in de rug namens de GroenLinks-fractie de volgende motie in namens de heer Samson van de Partij van de Arbeid, mevrouw Van Veldhoven van D66 en mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink van de ChristenUnie.

*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat burgers, decentrale overheden en investeerders er baat bij hebben dat er zo snel mogelijk helderheid komt over de milieuregels die gelden voor de plaatsing van windturbines;

verzoekt de minister de algemene maatregel van bestuur Windturbines zo snel mogelijk te ondertekenen en verder in procedure te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Van Tongeren, Samsom, Van Veldhoven en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 128 (31209).

Esmé Wiegman