ChristenUnieBijdrage Arie Slob plenair Aanscherping vd slaag/zakregeling in het VO mbt dyslexie en dyscalculie

donderdag 23 september 2010 15:00

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg dat wij vanmorgen hebben gevoerd, heb ik mijn zorgen uitgesproken over de gevolgen van de voorstellen voor de kernvakken, in het bijzonder voor leerlingen met dyslexie en discalculie. Naar het oordeel van mijn fractie is de afgelopen jaren helaas nog te weinig gedaan om deze leerlingen op een verantwoorde manier voor te bereiden op deze aanscherping. De tijdstermijn die de staatssecretaris hiervoor wil uittrekken is naar de mening van mijn fractie te kort. Dat bleek ook overduidelijk uit de hoorzitting die wij gisteren hebben gehouden. Ook alle betrokkenen in het onderwijsveld zijn deze mening toegedaan. Daarom voorzien wij dat, als wij nu zouden doordenderen, er schade bij deze kwetsbare groep leerlingen gaat ontstaan die wij geen van allen wensen. Leerlingen zullen in niveau naar beneden worden geduwd. Los van wat het persoonlijk voor deze leerlingen betekent, zal er ook veel kostbaar talent verloren kunnen gaan waarvoor wij een grote verantwoordelijkheid dragen. Dat brengt mij tot de volgende motie.

*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een terechte wens is om de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs aan te scherpen om mede op die manier de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsresultaten verder te verhogen;

overwegende dat deze aanscherping wel op een zorgvuldige wijze moet plaatsvinden en voorkomen moet worden dat leerlingen onbedoeld en ongewenst op een lager niveau terechtkomen;

tevens overwegende dat juist met betrekking tot leerlingen met dyslexie/discalculie breed grote zorgen leven of die zorgvuldigheid met het huidige invoeringstraject wel in acht genomen wordt;

spreekt uit dat de regering steun krijgt voor de voorstellen om voor het gehele voortgezet onderwijs per schooljaar 2011-2012 gemiddeld een voldoende voor het CE te eisen en de normalisering van het CE voor het vmbo-bb;

spreekt verder uit dat het voorstel om per schooljaar 2012-2013 voor havo/vwo te eisen dat leerlingen maximaal een vijf voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten halen, tot het schooljaar 2013-2014 uit te stellen;

spreekt tevens uit dat de regering tot moment van definitieve besluitvorming m.b.t. invoering van eis om maximaal een vijf voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde te behalen per schooljaar 2013-2014 uitvoering moet geven aan:

o verder onderzoek naar gevolgen van deze maatregel voor leerlingen met

dyslexie/discalculie;

o verplichte invoering van protocol dyslexie en protocol discalculie voor het gehele voortgezet onderwijs en versterkt toezicht op de naleving daarvan;

o het maken van gerichte afspraken met het onderwijs en het College voor Examens over de gewenste stofverdeling voor de (vreemde) talen tussen het SE en CE;

o het maken van gerichte afspraken met VO-raad over de gewenste en noodzakelijke ondersteuning van scholen om leerlingen met een beperking tot hun recht te doen komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en Dijkgraaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 2 (32463).

Arie Slob