Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Advies hoogwaterkering Den Oever: variant 3B valt af

Publicatiedatum : 29 september 2010

Werk versterkingsvariant 3B niet verder uit in het milieueffectrapport voor versterking van hoogwaterkering Den Oever. Tot dat standpunt kwam het bestuurlijk overleg gisteren op basis van de maatschappelijke kosten-batenanalyse, de financiële haalbaarheidsstudie en het advies van de adviesgroep en de projectgroep.

Variant 3B zou niet alleen de hoogwaterkering weer aan de wettelijke veiligheidseisen laten voldoen, maar ook een einde maken aan de bestaande wateroverlast op het buitendijks gelegen haven-terrein. Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap neemt de uiteindelijke beslissing over variant 3B.

De bestuurders - vertegenwoordigers van gemeente Wieringen, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en het hoog-heemraadschap - adviseren verder dat het hoogheemraadschap technische maatregelen die de wateroverlast op het buitendijks gelegen haventerrein tegengaan op hoofdlijnen moet uitwerken in het milieueffectrapport. Anderen kunnen dan de financiering en de realisatie daarvan op zich nemen. Dit stond ook al in de richtlijnen voor de milieu-effectrapportage, die de provincie eerder vaststelde.
* Baten wegen niet op tegen de kosten

* Financiële haalbaarheidsstudie

* Variant 3B al eerder afgewezen

* Met drie varianten verder

Baten wegen niet op tegen kosten

Diezelfde richtlijnen voor de milieueffectrapportage vormden de aanleiding tot het overleg over variant 3B. In deze variant wordt een aantal dammen verhoogd tot een primaire waterkering met daarin een doorvaarbare keersluis. De richtlijnen geven aan dat vóór het opstellen van de rapportage besloten kan worden dat variant 3B op basis van de resultaten van de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) en de financiële haalbaarheidsstudie niet verder uitgewerkt hoeft te worden in het milieueffectrapport. In augustus vorig jaar sprak het bestuurlijk overleg al hetzelfde af over variant 3B.

De MKBA en de financiële haalbaarheidsstudie vormden samen met het advies van de adviesgroep en de projectgroep nu voor bestuurders reden om aan het hoogheemraadschap aan te geven variant 3B niet verder te onderzoeken.

Financiële haalbaarheidsstudie

In de MKBA valt te lezen dat de kosten en baten voor variant 3B op regionaal niveau anders zijn dan op nationaal niveau. Als alle havenbedrijven daadwerkelijk failliet zouden gaan of vertrekken als variant 3B er niet komt en er komt geen andere bedrijvigheid voor terug, heeft 3B op regionaal niveau 3B de meeste baten. Als bedrijven tóch blijven bij het realiseren van 3B of er andersoortige bedrijvigheid komt, dan wegen de baten niet op tegen de kosten. Volgens het rapport neemt bij realisatie van 3B de beleving van de haven sterk af, de woningen aan de haven worden minder waard en de variant heeft een negatief effect op recreatie en toerisme. Ook wordt de scheepvaart vaker gestremd, moet er meer begeleiding van scheepvaart komen en is er een verlies van ligplaatsen. Op landelijk niveau heeft variant 3B sowieso de meeste maatschappelijke kosten. Daarbij is er ook geen sprake van baten omdat volgens de MKBA de regionaal verdwijnende bedrijven en werkgelegenheid zich vaak naar een andere locatie binnen Nederland verplaatsen.

De financiële haalbaarheidsstudie laat zien dat er voor variant 3B zelfs bij de meest optimistische schatting een groot tekort is. Er zijn nog geen bedragen toegezegd, maar de inschatting van mogelijke bijdragen wijst uit dat het tekort minimaal 60 miljoen en maximaal 115 miljoen euro bedraagt.

Variant 3B al eerder afgewezen

De adviesgroep, bestaand uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties, en de projectgroep adviseerden op basis van de MKBA en de financiële haalbaarheidsstudie eerder al aan het bestuurlijk overleg variant 3B niet verder uit te werken in de milieueffectrapportage. Zij adviseerden de bestuurders om in de milieueffectrapportage op hoofdlijnen te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn voor het oplossen van de wateroverlast op het buitendijkse haventerrein. Daarnaast heeft de adviesgroep benadrukt dat de coupure moet worden behouden.

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap neemt in oktober de definitieve beslissing over of het variant 3B nog verder uitwerkt in het milieueffectrapport.

Met drie varianten verder

Als variant 3B afvalt blijven drie varianten voor versterking van de hoogwaterkering over: een verhoging van de havendijk, of het verhogen en verlengen van een aantal dammen in combinatie met een beperkte verhoging van de havendijk. Het hoogheemraadschap onderzoekt in de milieueffectrapportage de effecten van deze varianten op onder andere bedrijvigheid, natuur, leefbaarheid en bereikbaarheid. De adviesgroep en projectgroep denken hierover mee in workshops. Medio volgend jaar kiest het hoogheemraadschap vervolgens op basis van de resultaten van de MKBA, de haalbaarheidsstudie en het milieueffectrapport op welke wijze de hoogwaterkering moet worden versterkt.