Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Zijpermolen eerste waterberging in Zijpe

Publicatiedatum : 29 september 2010

De aanleg van de eerste van 25 waterbergingen in de gemeente Zijpe is deze week gestart. De wethouders Piet Morsch en Piet Marees van de gemeente Zijpe en hoogheemraad Cees Mantel hebben het startsein gegeven voor de aanleg van waterberging Zijpermolen.

Waterberging Zijpermolen is een droge waterberging van 1,8 hectare. Na de aanleg bestaat de berging uit grasland dat begraasd wordt door kleinvee. Alleen bij hevige regenval kan het gebied tijdelijk onder water komen. De rugstreeppad komt in grote aantallen voor in het gebied. De padden zijn afgevangen en uitgezet in de omgeving. Als de waterberging over een paar maanden klaar is ontstaat er een ideaal leefgebied voor deze rugstreeppadden om zich voort te planten en te overwinteren.

Meerdere functies in één gebied

Voor Zijpe wordt vooral gekozen voor de aanleg van droge waterbergingen, zonder open water. Het perceel grond wordt voor een deel ontgraven en komt 20 à 30 centimeter lager te liggen. In de waterberging Zijpermolen is dat op sommige plaatsen 60 centimeter Deze gebieden kunnen ook gebruikt worden voor recreatie in de vorm van wandelpaden, fietspaden, ijsbanen, recreatieveldjes enz. Ook zijn vormen van natuur mogelijk, zoals bijvoorbeeld botanische graslanden met beweiding. Op deze manier kunnen op één plek meerdere gebruiksfuncties worden gerealiseerd. Bijkomend voordeel is dat daardoor de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies aanzienlijk worden vergroot. De haalbaarheid van het project wordt groter en er ontstaan gebieden die beter passen in het landschap.

De gemeente Zijpe heeft een bijzonder landschap met veel verschillende functies. De kust, het agrarisch land met de typerende bollencultuur, natuur, recreatie en water. Om hier de polders op orde te brengen is een aanpak op maat nodig. De gemeente en het hoog-heemraadschap werken daarom nauw samen om wateroverlast in de gemeente Zijpe in de toekomst te voorkomen en tegelijkertijd de belevingswaarde, economische waarde en ecologie van het gebied een sterke impuls te geven. Er is ongeveer 180 hectare water-berging nodig, verspreid over 25 locaties.

Klimaat verandert

Het klimaat verandert: er valt meer regenwater in een kortere tijd. Deze zogenaamde neerslagpieken moeten worden opgevangen in de bestaande sloten en kanalen. Ook in Zijpe moet de wateroverlast aangepakt worden. De aanleg van waterbergingen is daarbij één van de oplossingen.