Gemeente Bernheze


Collegebesluiten 20 september 2010

Vaststellen ontwerpbegroting 2011
Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerpbegroting 2011 vastgesteld. Deze is de gemeenteraad aangeboden op 30 september 2010. Door het inzetten van bezuinigingen is het gelukt om deze meerjarig sluitend te maken. De inwoners worden hierbij ontzien. De gemiddelde lastendruk voor de inwoners blijft mede beperkt door een bijdrage uit de egalisatiereserve lastendruk en teruggave vanuit het afvalfonds.

Subsidiering Bernhezer Omroep Stichting 2011-2015 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de raad voor te stellen om de huidige subsidie aan de Bernhezer Omroep Stichting vanaf 2011 te continueren.

Evaluatie pilot service blueprinten
De gemeente Bernheze heeft een pilot uitgevoerd om samen met een aantal inwoners na te gaan hoe zij de dienstverlening van de gemeente ervaren bij het aanvragen en toekennen van complete woningaanpassingen. Burgers hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) recht op een woonvoorziening als men problemen ondervindt met het gebruik van de woning. Woonvoorzieningen zijn bedoeld om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en het gebruik van de woning te verbeteren. In het gesprek met degenen, die in het jaar daarvoor dit proces doorlopen hadden, bleek dat de dienstverlening naar hun mening al goed op de wensen van de klant afgestemd was. Een verbeterpunt was onder meer de informatieverstrekking en wie waarvoor benaderd kon worden. Moest bijvoorbeeld bij oplevering de gemeente of de leverancier gebeld worden? Inmiddels is de informatievoorziening verbeterd.

Adresgegevens

Bezoekadres: De Misse 6,
5384 BZ Heesch
Postadres: Postbus 19,

5384 ZG Heesch
gemeente@bernheze.org
Tel. (0412) 45 88 88
Fax (0412) 45 46 35

Digitale nota

Brabants groen je eigen energiecoach