Ingezonden persbericht---Arnhem, 21 september 2010

Staten buigen zich over financiële situatie plattelandsplannen

Volgende week woensdag 29 september 2010 spreken de Staten van Gelderland niet over de begroting maar wel over geld. De grote vraag is hoe het verder moet met de provinciale ambities uit het Provinciaal Meerjarenprogramma (PMJP) Vitaal Gelderland nu er geen geld meer is voor de uitvoering. Kern van het probleem is de stokkende geldstroom uit Den Haag. Gelderland heeft een claim van 78 miljoen, maar het dossier is 'controversieel' verklaard door de Tweede Kamer. In de commissievergadering van 15 september is daar al over gesproken. Het is nu aan Provinciale Staten om eindconclusies te trekken.

De bespreking van de financiële positie van het PMJP staat als laatste punt op de agenda. Daaraan voorafgaand komt de herbestemming van de subsidie van 405.000 euro voor de afgelaste Triënnale in Apeldoorn aan de orde. Het college van Gedeputeerde Staten stelt de Staten voor om dit geld te besteden aan het in 2012 te organiseren cultuurhistorisch festival 'Gelegerd in Gelderland'. Hierin wordt aandacht geschonken aan Gelderlands militaire verleden van Romeinen tot VN-missies. Provinciale Staten stemmen ook over het verzoek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek om het inwoneraantal van Gelderland per 1 september officieel vast te stellen. Komt dat boven de 2 miljoen uit, dan heeft de provincie bij de verkiezingen van 2 maart volgend jaar recht op twee extra Statenzetels, het maximale aantal van 55.