Raad van State


woensdag 29 september 2010
Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Roosendaal van het bestemmingsplan 'Zuidoostkwartier'. Het gebied waarop het plan betrekking heeft, ligt ten oosten van de stad en tussen de rijksweg A58 en de wijk Kortendijk. Het plan maakt de herontwikkeling van het gebied mogelijk, nadat een deel van het sport- en evenementencomplex 'Zuid-West hallen' in augustus 2002 door hevige regenval was ingestort. Na herontwikkeling zal het Zuidoostkwartier plaats bieden aan het Jan Tinbergen College, een sporthal en een appartementencomplex. De bewoners van de aangrenzende woonwijk Kortendijk hebben zich verenigd in de vereniging DIJKEN AAN ZET. Die vereniging is tegen het plan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens haar horen een school en een sporthal niet thuis langs een snelweg. Ook zou de luchtkwaliteit langs de A58 slecht zijn. Verder is de vereniging het niet eens met de keuze van de gemeente om één van de twee ontsluitingswegen af te sluiten. De vereniging vreest voor verkeersoverlast en parkeeroverlast. Ook is zij bang dat de woonwijk hierdoor wordt geïsoleerd. Ten slotte wordt de school binnen de geluidszone van de A58 gebouwd, zodat "geen aanvaardbaar geluidklimaat kan worden gegarandeerd", aldus de vereniging. In afwachting van een definitieve uitspraak op haar bezwaren, verzoekt de vereniging de Raad van State het plan voorlopig te schorsen. (zaaknummer 200906655/3)

10.00 uur

Zitting over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant van het bestemmingsplan 'Centrumgebied Waalwijk'. In het bestemmingsplan wordt een regeling getroffen voor de totale herinrichting van het centrumgebied. Op zes locaties in het centrum, waaronder het winkelgebied 'De Els', worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het totale gebied wordt begrensd door de Taxandriaweg in het noorden, de Hertog Janstraat en de Wilhelminastraat in het oosten, de Burgemeester Van der Klokkenlaan in het zuiden en de Mr. Van Coothstraat in het westen. Een paar inwoners van Waalwijk en onder meer de Vereniging van Eigenaren De Eik komen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen staat de Flora- en faunawet aan de uitvoering van een deel van het bestemmingsplan in de weg omdat er vleermuizen in de bomen langs de nabijgelegen Winterdijk voorkomen. Ook zou het plan gebaseerd zijn op een verouderd en ondeugdelijk rapport over de luchtkwaliteit. Zij zijn daarnaast van mening dat het bestemmingsplan niet zorgt voor voldoende parkeerplaatsen in het centrum. (zaaknummer 200904483/1)

10.15 uur

Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

10.30 uur

Zitting over de weigering door de minister van OCW om een boerderij aan de Zandkantsehoeve in Heeswijk als beschermd rijksmonument aan te wijzen. De eigenaar van de boerderij had daarom gevraagd. De minister had het verzoek afgewezen omdat uit de rijksmonumentenregels volgt dat gebouwen die vóór 1940 zijn gebouwd niet als rijksmonument in aanmerking komen, tenzij sprake is van een onbekend en bedreigd topmonument. Naar de mening van de minister voldoet de boerderij hier niet aan. De rechtbank in Den Bosch oordeelde in januari 2010 dat het besluit van de minister in stand kon blijven. De man is het hier niet mee eens en komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201002807/1)

11.30 uur

Zitting over vergunning die het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk heeft verleend voor het kappen van 25 bomen in het Hortuspark in Harderwijk. Aan de vergunning is de voorwaarde verbonden dat 14 bomen worden herplant. Een inwoner uit Harderwijk is het hier niet mee eens. Het gemeentebestuur heeft zijn bezwaar echter niet in behandeling genomen omdat de dichtstbijzijnde boom waarop de kapvergunning betrekking heeft, op ruim 100 meter van zijn woning staat. Bovendien heeft de man geen zicht op de bomen. De man zou geen belanghebbende zijn, aldus het gemeentebestuur. Tegen die beslissing kwam de man eerder in beroep bij de rechtbank in Zutphen. Die oordeelde in februari 2010 dat de man inderdaad geen belanghebbende was bij de kapvergunning en dat het gemeentebestuur de bezwaren van de man terecht niet-ontvankelijk had verklaard. Tegen die uitspraak komt hij in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting zal vooral gaan over de vraag of de man terecht niet-ontvankelijk is verklaard. (zaaknummer 201003217/1)

14.00 uur

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Eersel van het bestemmingsplan 'Recreatieve Poort'. Het plan heeft betrekking op een gebied van ongeveer 3 hectare aan de Postelseweg. Tegenover het gebied ligt het recreatiecentrum Ter Spegelt. Het bestemmingsplan maakt een 'Recreatieve Poort' mogelijk, een centrale plek voor recreanten en toeristen, die er kunnen parkeren en zich laten informeren over nabijgelegen routes in de natuur. Deze voorziening zou de verderop gelegen parkeerplaats aan de Bredasebaan op den duur moeten vervangen. De exploitant van honden- en kattenpension Boslucht aan de Postelseweg is het niet eens met dit plan en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De man vindt dat de gemeente niet zou moeten meewerken aan een parkeerterrein voor het recreatiecentrum, aangezien dit centrum grotendeels illegaal zou zijn gebouwd. Ook is hij niet overtuigd dat het plan financieel uitvoerbaar is. In afwachting van de behandeling van zijn beroep verzoekt hij de Raad van State het plan voorlopig te schorsen. (zaaknummer 201006820/2)

15.30 uur

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Reusel-de Mierden van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009'. Tegen het plan zijn veel inwoners, organisaties en bedrijven uit Reusel-de Mierden in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Eén van de bezwaarmakers is de 'Stichting Megastallen Nee' uit Lage Mierde. Zij hebben samen met een groot aantal inwoners een beroepschrift ingediend tegen het bestemmingsplan. Omdat niet duidelijk is of de Stichting en de inwoners in een eerder stadium allemaal een zogenoemde zienswijze tegen het plan bij de gemeenteraad hebben ingediend, en dit van belang is voor de vraag of de Raad van State hun beroep inhoudelijk kan behandelen, houdt de Raad van State vandaag een zogenoemde 'regiezitting'. Tijdens deze zitting zal alleen worden uitgezocht wie er een zienswijze tegen het plan heeft ingediend. Het gaat vandaag dus om de ontvankelijkheid van deze Stichting en de inwoners. Op een later moment zal de Raad van State alle inhoudelijke bezwaren tegen het bestemmingsplan op een zitting behandelen. (zaaknummer 200909566/1)