Ingezonden persbericht


Published: 07:30 CEST 29-09-2010 /Thomson Reuters /Source: Ageas /XBRU: TICKER AGS /ISIN: BE0003801181

Ageas bericht over nieuwe ontwikkelingen in verband met de dossiers die betrekking hebben op de verkoop van de Nederlandse activiteiten van het vroegere Fortis

Ageas heeft reeds vroeger bericht over haar vordering tegen Fortis Capital Company Limited ("FCC") en over een mogelijke vordering met betrekking tot de Mandatory Convertible Securities ("MCS")*. In overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen als genoteerde onderneming, wenst Ageas mee te delen dat zij aanwijzingen heeft ontvangen dat de Nederlandse Staat of ABN AMRO Bank N.V. een inkoop overwegen van de in 2007 uitgegeven MCS, met het oogmerk om de conversie van de MCS in Ageas aandelen te verhinderen. Ageas heeft ABN AMRO Bank N.V. en het Nederlandse Ministerie van Financiën ervan in kennis gesteld dat dergelijke inkoop een inbreuk zou betekenen op de contractuele verbintenissen die zijn aangegaan door alle uitgevende partijen, ook Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. (thans ABN AMRO Bank N.V.). Op grond van de overeenkomsten die zijn afgesloten, is Ageas van mening dat de MCS niet kunnen worden teruggekocht in contanten, maar enkel door conversie naar Fortis (nu Ageas) aandelen. Ageas onderzoekt alle mogelijkheden om dergelijke inkoop te verhinderen.

Als een inkoop zou worden gelanceerd, zal Ageas een juridische procedure starten tegen ABN AMRO Bank N.V. en de Nederlandse Staat om schadevergoeding te eisen wegens contractbreuk voor een bedrag van EUR 2 miljard. Op grond van de overeenkomsten die werden ondertekend zowel bij de uitgifte van de MCS als op 3 oktober 2008 bij de ontmanteling van Fortis, is Ageas de mening toegedaan dat het een vergoeding kan vorderen als de MCS geconverteerd worden in Ageas aandelen. Ageas is van mening dat het ook in geval van een inkoop recht heeft op vergoeding vanwege ABN AMRO Bank N.V. Ageas is er zich van bewust dat een inkoop zal leiden tot bijkomende en meer complexe juridische betwistingen, die een invloed kunnen hebben op de inschatting van de zaak door de aandeelhouders.

Daarnaast heeft de Nederlandse Staat haar intentie meegedeeld om mogelijk twee tegenvorderingen te formaliseren en neer te leggen tegen Ageas voor een thans geschat bedrag van respectievelijk ongeveer EUR 675 miljoen** en EUR 200 miljoen***. De Nederlandse Staat zou deze beweerde vorderingen baseren op de toepassing van sommige bepalingen overeengekomen door Fortis Insurance N.V., Fortis Insurance International N.V. en FBN(H) Preferred Investments B.V. naar aanleiding van de verkoop van de Nederlandse bank- en verzekeringsactiviteiten op 3 oktober 2008. Ageas zal de gronden van deze vorderingen betwisten, desnoods voor de rechtbank. Overigens betreurt Ageas dat de Nederlandse Staat acties zou overwegen die het economisch evenwicht dat aan de basis lag van de transactie op 3 oktober 2008 opnieuw in vraag stellen.

Tenslotte weze nog opgemerkt dat de inkoop van de MCS en elke actie die Ageas als gevolg hiervan zou nemen, geen impact heeft op de bestaande procedure tegen Fortis Capital Company Limited ("FCC"), ABN AMRO Bank N.V. en de Nederlandse Staat met het oog om een vergoeding te eisen voor het bedrag van EUR 362 miljoen dat werd betaald voor de inkoop van preferente aandelen A die door FCC waren uitgegeven in juni 2009. Deze procedure is nog aanhangig en een eerste vonnis wordt niet verwacht vóór eind 2011.

Ageas en de Nederlandse Staat hebben de intentie te onderzoeken of het nog mogelijk is een minnelijke regeling te vinden voor deze problematieken.

Ageas is een internationale verzekeringsmaatschappij die kan terugblikken op ruim 180 jaar vakkennis en ervaring. Als één van de 20 grootste verzekeraars van Europa heeft Ageas ervoor gekozen om zich toe te spitsen op Europa en Azië, twee regio's die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De activiteiten van de groep zijn ondergebracht in vier Business Units: België, het Verenigd Koninkrijk, continentaal Europa en Azië. In België is de maatschappij via AG Insurance de onbetwistbare marktleider in zowel individuele levensverzekeringen als employee benefits, en één van de topspelers in niet-leven. Ageas is eveneens sterk aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, als derde grootste verzekeraar voor personenwagens. De maatschappij heeft ook dochterondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Turkije, Oekraïne en Hongkong. Daarnaast onderscheidt Ageas zich door het uitbouwen van partnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs in andere markten en door succesvolle partnerships in Luxemburg, Italië, Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Ageas stelt meer dan 11.000 mensen tewerk en int jaarlijks ongeveer 16 miljard euro premie-inkomsten.

PERScontact