Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 26 september 2010

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over onvoldoende kraamzorg


1.
Bent u op de hoogte van de resultaten van een enquête onder 600 moeders naar de door hen ontvangen kraamzorg?*


2.
In hoeverre vindt u deze enquête representatief voor de situatie in Nederland?


3.
Wat vindt u van het feit dat een kwart van de vrouwen niet tevreden is over de kraamzorg?


4.
Wat vindt u van het feit dat 15% van de vrouwen minder uren kraamzorg heeft gekregen dan was afgesproken en dat 34% van de vrouwen met meer dan één kraamverzorgende en 20% zelfs met 3 of meer verschillende verzorgenden te maken kreeg? Wat vindt u ervan dat in 74% van de gevallen ook een verschillende werkwijze werd toegepast en in 26% zelfs tegenstrijdige informatie aan de moeder werd verstrekt?


5.
Wat vindt u van het feit dat 14.7% van de vrouwen te maken kreeg met een onervaren kraamverzorgende en dat in 5% zelfs sprake was van een ongediplomeerde kraamverzorgende?


6.
Welke rol speelt de IGZ precies in de bewaking van de kwaliteit van de kraamzorg in Nederland? Komt de IGZ alleen in actie wanneer er sprake is van een melding? Zo ja, hoe bewaakt de IGZ de kwaliteit van deze vorm van zorg dan?


7.
In welke regio's is er op dit moment nog sprake van een structureel personeelstekort? Betreft het dichtbevolkte gebieden? In welke regio's is het probleem opgelost met de extra middelen in 2008?


8.
Is er in Nederland sprake van een uniforme opleiding tot kraamverzorgende?


9.
Deelt u de mening van professor van der Velden, voorzitter van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, dat voldoende goed opgeleide kraamverzorgenden noodzakelijk zijn en dat kwalitatief goede kraamzorg kan bijdragen aan het terugdringen van de te hoge babysterfte in Nederland?


10.
Bent u het met mij eens dat er sprake is van een structureel tekort aan ervaren kraamverzorgenden, dat dit de kwaliteit van de kraamzorg en de veiligheid van moeder en kind niet ten goed komt en dat dit, in het kader van het terugdringen van de babysterfte, zo spoedig mogelijk moet worden opgelost? Zo ja, bent u bereid de Kamer zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten weten op welke wijze u ervoor gaat zorgen dat voldoende kraamverzorgenden beschikbaar zijn en dat deze kraamverzorgenden in staat zijn uniforme en kwalitatief goede zorg te verlenen?


* Vara, Kassa, 25-9-2010
Partij van de Arbeid