Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 28 september 2010

Vragen van de leden Kuiken, Marcouch en Van Dekken (allen PvdA) aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

over de recente brandstichtingen in religieuze gebouwen


1) Bent u bekend met de drie brandstichtingen in Molukse kerken en de herhaaldelijke aanslagen op een moskee in Groningen?


2) Is er inmiddels al meer bekend over de achtergrond van deze aanslagen? Hebben deze aanslagen een politieke achtergrond? Zijn de AIVD en de NCTB betrokken bij deze zaken?


3) Wordt er, gegeven de ontwrichtende werking van deze aanslagen op de samenleving, voldoende prioriteit gegeven aan onderzoek en opsporing in deze zaken?


4) Op welke wijze wordt de Molukse gemeenschap alsmede moskeebesturen op dit moment terzijde gestaan in het per direct rond de klok beveiligen van hun kerkgebouwen?


5) Bent u bereid een actieplan voor te bereiden, klaar voor het nieuwe kabinet, om als overheid de vrijheid van godsdienst op alle fronten ferm te verdedigen?