Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

Begroting 2011 voorbode van grote bezuinigingsoperatie

Sittard-Geleen, 28 september 2010 - De begroting 2011 van Sittard-Geleen staat grotendeels in het teken van de grootschalige bezuinigingsoperatie die de gemeente de komende jaren te wachten staat. De begroting, die als titel heeft 'Stilte voor de storm', is sluitend. Er staan voor 4,4 miljoen bezuinigingsmaatregelen in.

,,De financiële vooruitzichten voor de gemeente zijn allerminst florissant,' zegt wethouder Pieter Meekels (middelen). ,,We gaan er vanuit dat we de komende jaren in totaal zo'n dertig miljoen moeten bezuinigen. Dat is een enorm bedrag. Iedereen in de gemeente zal dat op de een of andere manier merken.'

In het voorjaar van 2011 worden door het college en de raad knopen doorgehakt over deze grootscheepse ombuigingsoperatie. Vooruitlopend daarop is de begroting 2011 van de gemeente Sittard-Geleen beleidsarm. ,,Het zou vreemd zijn als we nu nog een heleboel nieuwe zaken in gang zouden gaan zetten, want we weten wat er in financieel opzicht op ons afkomt,' aldus Meekels.

Door eerdere landelijke en gemeentelijke besluitvorming is er in 2011 een tekort ontstaan in de begroting van 4,4, miljoen euro. Deze 4,4 miljoen wordt opgelost door vermindering van niet-wettelijke taken (2,5 miljoen), besparingen in de gemeentelijke organisatie (7 ton) en het handhaven van het gemeentelijk belastingniveau voor bedrijven (1,2 miljoen). Voor woningen gaat de totale belastingopbrengst met zeven ton omlaag.

Daarnaast stelt het college de raad voor om een niet-gerealiseerde bezuinigingsopdracht uit 2007 nu op te lossen door efficiëntievoordelen te halen van bijna vijf ton via diverse samenwerkingsvormen.

Tot de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen horen de sluiting van de wijkservicepunten Sanderbout en Stadbroek, uitstel van de realisatie van brede maatschappelijke voorzieningen, stoppen met de bijdrage voor onderwijsbegeleiding, een vermindering van 2 procent van de bijdrage aan professionele instellingen (PIW, Biblionova, Artamuse, Schouwburg, Maatschappelijke opvang, Sportstichting, GGD, Domein, EHC, Spelenderwijs, Ecsplore, Fenix en Mondriaan). Met PIW wordt bekeken hoe daarbovenop nog 250.000 euro bespaard kan worden. Daarnaast wordt de schouwburg gevraagd de programmering aan te passen om een groter publiek te bereiken waardoor meer inkomsten worden binnengehaald.

Ook worden enkele technische aanpassingen ingevoerd bij kwijtschelding van het afvalstoffentarief en de toeslagenverordening.

De afdeling economische zaken krijgt minder geld voor onder meer netwerken, en de subsidiepot voor het opknappen van monumenten wordt verlaagd. Een belangrijke besparing wordt verwacht door het beter beheren van de openbare verlichting. Vermindering van het onderhoud aan havens en verkoop van niet-benodigde gronden levert ook een aanzienlijk bedrag op.

Tenslotte worden ook verschillende gemeentelijke budgetten verlaagd, waaronder die voor representatie van de leden van het college van B&W.

Als de raad instemt met de begroting en de daarin opgenomen bezuinigingsmaatregelen, dan heeft dat als voordeel dat een deel van deze bezuinigingen een structureel karakter heeft en ook in 2012 en verder merkbaar is.

Hoewel de begroting 2011 beleidsarm is, wordt er uiteraard wel doorgewerkt aan de lopende projecten in de stad.

De gemeenteraad bespreekt de begroting 2011 in zijn vergadering van 10 november. In de raad van december worden de belastingtarieven en lokale heffingen vastgesteld.


---