Gemeente Rotterdam


---


|              |             |[pic]            |
|              |             |              |
|[pic]           |2010 | 102        |Concerncommunicatie     |
|              |29 september 2010    |              |
|              |             |Bezoekadres: Stadhuis    |
|              |RECTIFICATIE       |Coolsingel 40, Rotterdam  |
|              |             |Postadres: Postbus 70012  |
|              |NB: embargo tot woensdag |3000 KP Rotterdam     |
|              |29 september 11.00 uur  |              |
|              |             |              |
|                                         |
|Gemeente wil onderzoek naar integriteit                      |
|                                         |
|De gemeente vindt dat er uitsluitsel moet komen over de vraag of er rondom het  |
|bouwproject Unicum volledig integer is gehandeld. De Rekenkamer heeft vandaag haar|
|rapport met de uitkomsten van het onderzoek naar de besluitvorming rond het    |
|bouwplan Unicum gepresenteerd. In het rapport stelt de Rekenkamer niet uit te   |
|kunnen sluiten dat er niet integer is gehandeld door betrokkenen. De Rekenkamer  |
|geeft het college in overweging om nader onderzoek te doen. Deze overweging is  |
|voor het college aanleiding om daadwerkelijk een onderzoek te starten. Wethouder |
|Hamit Karakus (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed) wil duidelijkheid     |
|scheppen: "We willen elke schijn van integriteitsschending uitsluiten. Daarvoor |
|is een vervolgonderzoek nodig."                          |
|                                         |
|Aanleiding voor het rekenkamerrapport is het verzoek van de deelraad van de    |
|deelgemeente Hoek van Holland aan de Rekenkamer om de besluitvorming rond het   |
|bouwplan Unicum te onderzoeken.                          |
|Het college heeft in haar reactie op het rapport om duidelijkheid gevraagd over  |
|passages die het beeld kunnen oproepen dat er niet integer is gehandeld. De    |
|Rekenkamer kan die duidelijkheid niet geven en geeft in overweging om nader    |
|onderzoek te doen. Het college neemt dit advies over.               |
|                                         |
|Reactie college op aanbevelingen                         |
|De rekenkamer stelt in haar rapport dat verbetering van procedures en aanpassing |
|van de financiële en ruimtelijke bevoegdheden noodzakelijk is. Het college herkent|
|zich hierin en laat in een reactie weten dat sinds de onderzochte periode reeds  |
|een aantal verbeteringen is ingezet. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, sinds 1 |
|juli 2008 van kracht, heeft geleid tot duidelijkheid in de bevoegdhedenverdeling |
|tussen de centrale stad en deelgemeenten. Door invoering van het gebiedsgericht  |
|werken vervult de deelgemeente de rol van regisseur en regelt dat de integrale  |
|opgaven van een gebied worden meegenomen in de stedelijke afwegingen. Naar    |
|aanleiding van de raadsenquête over de Museumparkgarage is de monitoring en    |
|sturing op ruimtelijke ontwikkelingen verbeterd. Zo is de 'Rotterdamse Standaard |
|Projectmatig Werken' ingevoerd. Door uniforme projectplannen, risicoanalyses,   |
|audits en ambtelijke en bestuurlijke beslismomenten te introduceren is de     |
|besluitvorming transparanter en sturen eenvoudiger. Door invoering van de Monitor |
|Grote Projecten krijgt het bestuur tijdig en met regelmaat een overzicht van de  |
|genomen stappen. De gemeenteraad heeft hiermee beter zicht en           |
|sturingsmogelijkheden op de projectvoortgang.                   |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|

Gemeente Rotterdam