Vereniging FME-CWM


+ Contact

---

Seminar

FME-bijeenkomsten Milieu & Energie

Datum: 29 september t/m 6 oktober 2010
Locatie: Zoetermeer, Eindhoven en Zwolle

Op 29 september, 4 en 6 oktober vinden de jaarlijkse FME-voorlichtingsbijeenkomsten Milieu & Energie weer plaats! FME-specialisten praten u bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van milieu en energie, voor zover deze van belang kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

REACH: Hoe staat het ermee?

REACH beoogt van alle chemische stoffen die op de Europese markt worden gebracht informatie over de milieu- en gezondheidsaspecten beschikbaar te maken, zodat gebruikers van die stoffen op een verantwoorde wijze kunnen omgaan met die stoffen. De hoeveelheid informatie die moet worden aangeleverd (registratie) door de bedrijven die de stoffen in de handel brengen, is afhankelijk van de gevaareigenschappen van de stof én het volume waarin de stof op de markt wordt gebracht. Als stoffen 1 december 2010 niet zijn geregistreerd, mogen deze volgens de REACH wetgeving niet langer in de handel worden gebracht. Veruit de meeste FME-lidbedrijven zijn gebruikers (downstream users) van stoffen en hoeven deze zelf niet te registeren. Maar importeurs of producenten van stoffen wel. De presentatie zal ingaan op de systematiek van REACH, de rechten en plichten van `downstream users' bij stoffen en artikelen en kort ingaan op etikettering.

WEEE/ ROHS: Hoe gaan de nieuwe Richtlijnen eruit zien?

De Europese Richtlijnen voor de WEEE (Elektrische en Elektronische apparaten in de afvalfase) en ROHS (Gevaarlijke stoffen) worden momenteel vernieuwd. De nieuwe Richtlijn wordt naar verwachting dit najaar door het Europees Parlement geloodst en zal in 2011 in werking treden. U ontvangt een overzicht van de WEEE / ROHS en de te verwachten aanpassingen.

Veranderde gassamenstelling

Geleidelijk verandert de samenstelling van het aardgas dat in Nederland op de markt wordt gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor u als gasgebruiker. U wordt op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de veranderende gaskwaliteit en de mogelijke gevolgen daarvan. Denk hierbij aan schade aan uw gasinstallaties of een toename van koolmonoxide.

Herziening NRB

De Nederlandse richtlijn bodembescherming wordt herzien. Dit heeft gevolgen voor een aantal belangrijke begrippen op bodemgebied zoals `verwaarloosbaar bodemrisco'en `halfopen proces'.

Veelgestelde vragen over bestemmingsplannen en de Wet ruimtelijke ordening

De herziene Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat gemeenten uiterlijk juli 2013 veel (oudere) bestemmingsplannen moeten herzien. Hoe verloopt die procedure en hoe kan daarin worden bijgestuurd? Wat mag een gemeente wel en niet regelen in een bestemmingsplan? Hoe kan de FME hierbij van hulp zijn?

Handhaving Woningwet en voortgang herziening Bouwbesluit

Data

U kunt de bijeenkomsten naar keuze bijwonen op 29 september, 4 en 6 oktober in respectievelijk Zoetermeer, Eindhoven en Zwolle. Deelname aan een bijeenkomst is gratis voor FME-leden.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden. Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 20 september 2010.

Meer informatie