Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 221JA
Datum: 23 september 2010

Universiteit Tokyo onderzoekt netwerk Friese 11-steden

Op woensdag 29 september a.s. komt het 9 leden tellende onderzoeksteam van de afdeling Bouwkunde van de Universiteit van Tokyo onder leiding van prof. Takeshi Ito naar Fryslân. Het team doet onderzoek naar de historische ontwikkeling van de Friese steden, ter voorbereiding op een internationaal wetenschappelijk symposium in Tokyo in 2012. De Japanse wetenschapper en zijn team worden 's ochtends om 9.30 uur op het Provinciehuis ontvangen door Gedeputeerde Jannewietske de Vries. Daarna bezoekt professor Ito de Slachtedyk. Provinciaal archeoloog Gilles de Langen zal een toelichting geven op de cultuurhistorische betekenis van de Friese steden.

Tot 10 oktober gaan Professor Ito en zijn team van 2 wetenschappelijke medewerkers en 7 studenten aan het werk in Hindelopen, IJlst en Sloten. De gemeenten Nijefurd, Wymbritseradiel en Gaasterlân-Sleat geven het onderzoek alle steun. Het Japanse onderzoeksteam analyseert in Fryslân het historische proces van verstedelijking. Het onderzoek in Fryslân is vorig jaar begonnen in Sloten, Harlingen en Franeker. Behalve de Friese steden zijn steden over de hele wereld opgenomen in het onderzoek; Hue in Vietnam, Venetië in Italie, de Bastide in Zuid-West Frankrijk, Havana in Cuba en steden in Zuid- en Noord-Holland. Tijdens een groot internationaal symposium in Tokyo in 2012 zullen de uiteindelijke resultaten van onderzoek naar het Friese erfgoed worden bekendgemaakt. Vanuit architectonische en stedenbouwkundige invalshoek gaat professor Ito na hoe de Friese steden die ontstaan zijn aan het water, zich hebben ontwikkeld. In de 17de en 18de eeuw groeiden de 'watersteden' uit tot echte steden. De Nederlandse technologie over waterbeheersing en drooglegging heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Het water was lange tijd de belangrijkste verbinding tussen de steden. Dat de Friese steden zich vrij konden ontwikkelen, zonder dwang van bovenaf, intrigeert de wetenschappers. Op donderdagavond 7 oktober worden de resultaten van de studies van 2009 in Sloten gepresenteerd aan de bewoners van de betreffende panden in Sloten, Harlingen en Franeker. Hiermee wil het team zijn dank uitspreken voor de medewerking van de bewoners.

Onderzoek netwerk Elf Steden
Het onderzoekswerk in de steden Franeker, Harlingen en Sloten dat vorig jaar is gedaan, heeft geleid tot het inzicht dat de elf steden zich volgens professor Ito ontwikkelden tot een evenwichtig geheel, compact en van een passende omvang. Goed toegesneden op de toekomst en verbonden door de Friese taal met Leeuwarden als politiek en cultureel centrum, Franeker als universiteitsstad en Harlingen met z'n toegang tot open zee. Doordat het erfgoed hier goed bewaard is gebleven, kan deze stedelijke regio dienen als model voor een qua cultuur, beheersbaarheid en ecologie duurzame stad.

Het onderzoek is onderdeel van een onderzoeksprogramma Global COE van de universiteit van Tokyo, waarin wordt samengewerkt door de afdelingen Civil Engineering, Urban Engineering en Architecture. Het programma wordt gesubsidieerd door de Japanse overheid. Bij monde van Commissaris van de Koningin John Jorritsma, die de delegatie vorig jaar welkom heette, werd de onderzoekers ondersteuning aangeboden vanuit de provincie. In 2009 heeft de Universiteit van Tokyo contact kunnen leggen met de Friese organisaties die zich bezighouden met het thema. De Fryske Akademy, Tresoar en het Fries Museum zijn betrokken bij het onderzoek.
Provincie Friesland