Wageningen Universiteit en Researchcentrum 29 sep 2010

Onderdeel: Wageningen University
Nummer: 054

Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, heeft drie buitengewoon hoogleraren benoemd. Dr. J.P.M van Duynhoven wordt hoogleraar Magnetische resonantie in relatie tot levensmiddelen; dr. ir. J.P.M. van Tatenhove gaat de leerstoel Marine governance bekleden; en dr.ir. W. de Vries wordt hoogleraar Integrale modellering van effecten van stikstof op natuur en milieu op regionale schaal.

Jan van Tatenhove gaat zich bezighouden met onderzoek en onderwijs op het nieuwe terrein van Marine governance, het formuleren en uitvoeren van beleid rond en het beheer van de (mariene) leefomgeving op en langs de kusten van zeeën en oceanen. Van belang is daarbij de afweging met andere, concurrerende activiteiten zoals recreatie, visserij, scheepvaart, windmolenparken, natuurontwikkeling of olie- en gaswinning.
Van Tatenhove is benoemd per 1 augustus. Zijn leerstoel is ondergebracht bij de vakgroep Milieubeleid van Wageningen University. Jan van Tatenhove (Eindhoven, 1961) studeerde sociologie in Wageningen en promoveerde daar in 1993 op een milieusociologisch onderwerp. Hij is thans universitair hoofddocent Milieubeleid aan Wageningen University. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Binnen de universiteit vervulde en vervult hij een aantal bestuurlijke functies.

John van Duynhoven gaat zich binnen zijn leeropdracht richten op de bepaling van structuur-functie relaties in levensmiddelen met geavanceerde magnetische resonantietechnieken. De daarmee verkregen inzichten zullen bijdragen aan het ontwikkelen van gezonde en lekkere voeding en voor het aantonen van gezondheidseffecten van voeding op de mens.
De benoeming gaat in op 1 november. De leerstoel, die onderdeel gaat vormen van de leerstoelgroep Biofysica van Wageningen University, wordt gefinancierd door Unilever R&D te Vlaardingen.
John van Duynhoven (Langenboom, 1962) studeerde scheikunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde daar in 1991 in de biofysische chemie. Sinds 1996 is hij werkzaam bij Unilever R&D waar hij leiding geeft aan de spectroscopie- en microscopiegroep. Van Duynhoven is onder meer lid van het Executive Committee van het Netherlands Metabolomics Centre.

Wim de Vries richt zich met zijn leeropdracht op de effecten van het gebruik, en vooral het overmatig gebruik, van stikstof in de landbouw en de effecten daarvan op natuur en milieu. Stikstof is een belangrijk thema voor de meeste milieuproblemen in Europa waaronder klimaatverandering, het effect op de humane gezondheid, de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en de afnemende biodiversiteit.
De Vriesâ benoeming gaat in op 1 oktober. Als hoogleraar maakt hij deel uit van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse. Wim de Vries (Nieuw-Lekkerland, 1959) studeerde Bodemscheikunde en ânatuurkunde in Wageningen, en promoveerde daar cum laude in 1994. Hij is senior wetenschappelijk onderzoeker bij Alterra, onderdeel van Wageningen UR. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. De Vries is onder meer lid van het European Nitrogen Centre en lid van de wetenschapsraad van de Nederlandse Vereniging voor Milieukundigen.