Gemeente Delfzijl

College van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst 28 september 2010
Nr. Onderwerp 1 Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-Gemeenten 1. De gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-Gemeenten treffen; 2. Het besluit tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling, inclusief de gemeenschappelijke regeling ter kennisname aan de gemeenteraad zenden. 2 Losloopgebied voor honden in Farmsum en Delfzijl-Noord Vaststellen van groene en gele zones waar honden vrij mogen lopen. 3 Dienstverleningsovereenkomst ministerie van Economische Zaken met gemeenten 1. de dienstverleningsovereenkomst mijnbouwinrichtingen vaststellen 2. overgaan tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 3. de raad van de samenwerkingsovereenkomst Wabo in kennis stellen. 4 MER-procedure planstudie wegverbinding N360 (Delfzijl ­ Groningen) 1. Optreden als mede-initiatiefnemer in de MER-procedure 2. een bedrag 5% van de totale kosten van de MER procedure beschikbaar stellen met een maximum van 5.000,3. de provincie informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptb rief. 5 Sociaal Statuut Bijgaand Sociaal statuut conform vaststellen. 6 Wijziging CAR/UWO Bijgaand conceptbesluit tot wijziging van de CAR/UWO conform vaststellen. 7 Regels voor de graven, as bezorging en gedenkplaatsen en regels grafbedekking 1. Regels voor de graven, as bezorging en gedenkplaatsen vaststellen 2. regels grafbedekking vaststellen. Verantwoordelijk EG

TvdV MK

MK

MJ MJ JW

Besluitenlijst 21 september 2010
Nr. Onderwerp 1 Projectenboek Appingedam-Delfzijl Projectenboek definitieve versie september 2010 in principe vaststellen. Het projectenboek ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegde conceptaanbiedingsbrief. Communicatie en maatschappelijke betrokkenheid organiseren conform voorstel van de Stuurgroep 2 Beslissing op het bezwaar van Steenbergen C 1000 Het bezwaar ongegrond verklaren 3 Aanpassen pachtprijzen 2010 Pachtprijzen kortlopende pachtcontracten verhogen met 10% Verantwoordelijk EG/ TvdV

MK ES

4

Prestatie afspraken Acantus gem. Delfzijl, kwaliteitsverbetering Delfzijl noord, Tuikwerd Centrum 1. Instemmen met offerte van KAW waarbij het formele opdrachtgeverschap bij Acantus ligt; 2. akkoord gaan met het gelijkelijk verdelen van de kosten tussen gemeente en Acantus; 3. de gemeentelijke kosten zijnde 40.000 euro ten laste brengen van de kadernota 2010; 4. akkoord gaan met communicatieplan voor de eerste stap.

TV