Gemeente Berkelland


BESLUITENLIJST

Vergadering college van burgemeester en wethouders 28 september 2010 nr. 39.

Aanwezig: burgemeester , H.L.M. Bloemen
wethouder , L.J.H. Scharenborg
wethouder , J.B. Boer
wethouder , J. Markink
secretaris , A.G. Dekker

|Nr. |Portefeuillehouder, afdeling,  |Besluit               |
|  |datum              |                  |
|  |advies en onderwerp       |                  |
|1. |Besluitenlijst 28 september   |Vastgesteld.            |
|  |2010.              |                  |
|  |                |                  |
|2. |Ingekomen stukken        |Doorgenomen.            |
|  |en uitnodigingen.        |                  |
|3. |WETHOUDER J. MARKINK      |Kennisnemen van de resultaten van de|
|  |                |ingebrachte zienswijzen.      |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |Het definitieve ontwerp (DO) voor de|
|  |E.J.M. Koldeweij        |reconstructie van de Domineesteeg  |
|  |                |gewijzigd vaststellen.       |
|  |23 augustus 2010        |                  |
|  |                |                  |
|  |Reconstructie Domineesteeg te  |                  |
|  |Ruurlo.             |                  |
|4. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |De aanvraag om subsidie voor het  |
|  |                |jaar 2011 afwijzen omdat deze    |
|  |BELEID EN REGIE         |(collectieve) subsidieverstrekking |
|  |A.C.J. Holterman        |niet past in ons beleid. In de   |
|  |                |betreffende hulpverleningssituaties |
|  |8 september 2010        |moet een individuele afweging worden|
|  |                |gemaakt over de noodzaak en er moet |
|  |Subsidieverzoek Leger des Heils.|nadrukkelijk worden bezien of er  |
|  |                |niet een voorliggende voorziening is|
|  |                |die de kosten dekt.         |
|  |                |Eventuele aanvragen op grond van de |
|  |                |Wmo afhandelen, waarbij de regels  |
|  |                |zoals in deze nota vermeld, worden |
|  |                |gehanteerd.             |
|  |                |De Wmo-verordening hierop aanpassen |
|  |                |en hier al vast op anticiperen.   |
|  |                |De Wmo-raad in kennis stellen van  |
|  |                |het besluit.            |
|5. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |De 'overeenkomst tegemoetkoming in |
|  |                |schade' en de 'overeenkomst     |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |uitvoering vereveningsmaatregelen' |
|  |G.W. Janssen          |paraferen en ondertekenen.     |
|  |                |De procedure voor het nemen van een |
|  |14 september 2010        |projectbesluit artikel 3.10 Wro aan |
|  |                |de Veldweg 1 in Haarlo vervolgen en |
|  |Buitengebied Veldweg 1 Haarlo. |het ontwerpprojectbesluit ter inzage|
|  |                |leggen.               |
|  |                |Betrokkenen met bijgevoegde brieven |
|  |                |informeren.             |
|6. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |Na horen van de instellingen en   |
|  |                |analyseren van verplichtingen de  |
|  |BELEID EN REGIE         |aangekondigde afbouwtermijn met   |
|  |J. Harmsen           |uitzondering van de bibliotheek in |
|  |                |stand houden.            |
|  |14 september 2010        |Bijgaande aankondigingsbesluiten  |
|  |                |vaststellen en bekend maken.    |
|  |Motivering afbouwtermijn    |Raad informeren.          |
|  |bezuiniging (grote)       |                  |
|  |instellingen.          |                  |
|7. |WETHOUDER J. MARKINK      |De overeenkomst tot het vestigen van|
|  |                |een recht van opstal voor het    |
|  |INTERN ADVIES          |kunstwerk "De Kandelaars" in    |
|  |A.G.M. Hendriksen        |Rietmolen afsluiten met het     |
|  |                |kerkbestuur van de R.K. Kerk "H.  |
|  |14 september 2010        |Caecillia".             |
|  |                |Deze overeenkomst ondertekenen door |
|  |Vestigen recht van opstal.   |de burgemeester.          |
|8. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |Instemmen met de afspraken zoals  |
|  |                |vervat in de            |
|  |GEMEENTEWINKEL         |Dienstverleningsovereenkomst Wabo  |
|  |G.J. Bomer           |Defensieinrichtingen.        |
|  |                |De Dienstverleningsovereenkomst Wabo|
|  |17 september 2010        |Defensieinrichtingen ondertekenen  |
|  |                |door het college van burgemeester en|
|  |Dienstverleningsovereenkomst  |wethouders en de burgemeester.   |
|  |Wabo Defensieinrichtingen.   |                  |
|17. |WETHOUDER J. MARKINK      |Kruispuntplateaus in Zieuwentseweg |
|  |                |en Heelweg in Beltrum meenemen   |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |tijdens groot onderhoud.      |
|  |J.H. Bennink          |                  |
|  |                |                  |
|  |21 september 2010        |                  |
|  |                |                  |
|  |Plateaus Zieuwentseweg en    |                  |
|  |Heelweg.            |                  |
---- --