Ingezonden persbericht


De Haag, 29 september 2010

Schriftelijke vragen van de leden Spekman en Monasch (beiden PvdA) aan de minister van Financiën

over het terugbetalen van huurtoeslag in het geval van een papieren inkomen.


* Kent u het rapport 'Toeslag of Tegenslag' van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden dat aandacht vraagt voor mensen die door een 'papieren inkomen' onterecht huurtoeslag moeten terugbetalen?
* Deelt u de mening dat een papieren inkomen, zoals bijvoorbeeld een BBZ uitkering - aanvankelijk als lening, maar bij laag inkomen omgezet in een gift, en fiscaal toegerekend aan het jaar waarin deze beslissing wordt genomen - geen werkelijk inkomen is en waar de toekenning van de huurtoeslag niet op gebaseerd zou moeten worden?


* Kent u het oordeel van de Raad van State dat de huidige wetgeving het niet mogelijk maakt om deze scheve situatie recht te zetten door een inkomensbestanddeel buiten beschouwing te laten, zoals dat wel mogelijk is in het geval van nabetalingen?


* Deelt u de mening dat het vreemd is dat er voor echte nabetalingen wél bijzondere regelingen bestaan die het toelaten deze inkomensbestanddelen buiten beschouwing te houden bij het toekennen van huurtoeslag, maar voor een inkomen op papier - waarvan geen huur betaald kan worden - niet? Bent u bereid de wet hierop aan te passen? Zo nee, waarom niet?

http://sociaaltotaal.nl/column/geen-huurtoeslag-door-papieren-inkomen.4431.lynkx?thema=Home

PvdA-Voorlichting

Plein 2

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag