Provincie Overijssel

Besluitenlijst
Van 28 september 2010

Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel

Onderwerp: Vaststelling exclusieve prestatiesubsidie 2009 van Natuur Milieu Overijssel (NMO) (GM-beslissing d.d. 23-09-2010)
Kenmerk: 2010/0136654

Gedeputeerde Staten stellen de exclusieve prestatiesubsidie aan stichting Natuur, Milieu Overijssel over 2009 vast op ¤ 486.090,--. Voor het jaar 2009 heeft Stichting Natuur Milieu Overijssel activiteiten uitgevoerd op het gebied van groene ruimte en water, duurzame steden en dorpen, gezonde en veilige leefomgeving, natuur- en milieueducatie en vrijwilligersondersteuning.

Onderwerp: Afzien van verplaatsing sportpark Groot Lochter te Nijverdal. (GM-beslissing d.d. 23-09-2010) Kenmerk: 2010/0156940

De gemeente Hellendoorn heeft in 2007 in het kader van het gemeentelijk waterplan besloten de mogelijkheden van verplaatsing van het sportpark Groot Lochter te onderzoeken. Aanleiding was de te verwachten voordelen voor zowel natuur als water. Door veranderende inzichten binnen de gemeente en een investeringsbehoefte bij de sportclubs wil de gemeente afzien van dit voornemen en heeft zij de provincie in de gelegenheid gesteld te reageren. Het afzien van de verplaatsing heeft geen gevolgen voor de provinciale natuur en waterbelangen. Gedeputeerde Staten kunnen zich dan ook vinden in het voorstel van de gemeente.

Onderwerp: Benoeming gemeentelijke vertegenwoordigers in landinrichtings- en gebiedscommissies als gevolg van de Gemeenteraadsverkiezingen 2010. (GM-beslissing d.d. 23-09-2010) Kenmerk: 2010/0148625

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben tien nieuwe gemeentelijke vertegenwoordigers benoemd in negen landinrichtings- en gebiedscommissies. De vacatures zijn ontstaan als gevolg van de nieuwe samenstelling van de colleges van B&W's na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Het gaat om de personen en Commissies:

- de heer H. van Agteren (wethouder Enschede) in de Commissies Enschede-Noord en Enschede-Zuid; De heer van Agteren is tevens benoemd als plaatsvervangend voorzitter van beide commissies;
- de heer drs. J. Bron (wethouder Hengelo) in de Commissies Enschede-Noord en Saasveld-Gammelke;
- de heer H.H.W. Winkelhuis (wethouder Oldenzaal) in de Commissie Enschede-Noord;
- de heer H.W. Mulder (wethouder Borne) in de Commissies Saasveld-Gammelke en Azelerbeek;
- de heer mr. P. Koegler (wethouder Dinkelland) in de Commissies Enschede-Noord en Saasveld-Gammelke;
- mevrouw J. Schuddeboom (wethouder Losser) in de Commissie Overdinkel-Losser
- de heer G.H. van Woudenbergh (wethouder Almelo) in de Commissie Enter;
- mevrouw T. ten Have (wethouder Hellendoorn) in de Commissie Eelen en Rhaan;
- de heer ir. C.L. Visser (burgemeester Twenterand) in de Commissie Engbertsdijksvenen, Het Veenschap; de heer Visser is tevens benoemd als plaatsvervangend voorzitter van deze commissie;
- mevrouw I.M. Lagas-Meijer (wethouder Ommen) in de Commissie Dalmsholte; De benoemingen zijn overeenkomstig de ontvangen voordrachten van de betrokken colleges van B&W's.

Onderwerp Benoeming de heer. J. ten Hoor als lid van de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) (GM-beslissing d.d. 23-09-2010)
Kenmerk: 2010/0160264

Gedeputeerde Staten hebben de heer J. ten Hoor benoemd als lid van de Provinciale Commissie Landelijk Gebied. De heer Ten Hoor vertegenwoordigt in deze Commissie de sector recreatie en toerisme. De heer Ten Hoor is regiomanager in het RECRON district Overijssel.

Onderwerp: Pilotproject Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GM-beslissing d.d. 24-09-2010)
Kenmerk: 2010/0162311

In het kader van de vormgeving van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2013 wil het ministerie van LNV een aantal pilotprojecten uitvoeren. Gezien de grote impact van het GLB op de Overijsselse landbouw, dringen GS erbij minister Verburg op aan één van deze pilotprojecten in Overijssel uit te voeren.

Onderwerp: Eindverslag EPD Oost-Nederland 2000-2006 Kenmerk: 2010/0144665

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het eindverslag van het Europese subsidieprogramma "Doelstelling 2-programma Nederland 2000-2006". Dit programma is in de periode 2001 tot en met juni 2009 uitgevoerd in grote delen van Overijssel en Gelderland en de Utrechtse Heuvelrug. Binnen het programma zijn in Overijssel 233 projecten gefinancierd. De totale investeringen in deze projecten bedragen ¤ 322.012.407. Er zijn 14.388 bruto arbeidsplaatsen gerealiseerd. De resultaten van de Europese programma's zullen binnenkort gezamenlijk gepresenteerd worden.

Onderwerp: Brief aan de minister van LNV inzake beheerplannen Natura 2000

Kenmerk: 2009/0132816

Gedeputeerde Staten hebben besloten de concepten van de beheerplannen in de vorm van werkdocumenten voor 15 Natura 2000 gebieden in Overijssel aan de minister van LNV te sturen. Op basis van deze werkdocumenten constateren zij dat het noodzakelijk is dat de minister op korte termijn meer duidelijkheid geeft over het bestaand gebruik en over de landelijke aanpak van de stikstofdepositie in relatie tot de Natura 2000 doelen. Gebaseerd op de werkdocumenten zijn peer gebied voortgangsrappportages kerndocumenten opgesteld waarin de belangrijkste aandachts- en beslispunten zijn samengevat. Ze stellen ook vast dat de natuurdoelen in de natuurgebieden Lonnekermeer en Boetelerveld niet haalbaar zijn zonder zeer ingrijpende maatregelen. Daarom adviseren Gedeputeerde Staten de minister om eerst nader onderzoek af te wachten naar de gevolgen van de definitieve aanwijzing van deze twee gebieden. Om de doelen in de overige natuurgebieden te halen is naar verwachting minimaal 270 miljoen euro extra nodig bovenop het al beschikbare budget. Een deel hiervan is het tekort op de verwerving voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die gefinancierd is op basis van normbedragen in plaats van de hogere reële grondkosten. Een ander deel zijn de kosten, die de aanpassing van het waterbeheer met zich meebrengen. De kosten voor de implementatie van het stikstofkader zijn hierin nog niet meegenomen.

Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Kenmerk: 2010/0152448

GS stellen PS voor met de gemeente Enschede een Gemeenschappelijke Regeling aan te gaan voor de Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. De gedeputeerden Rietkerk en Klaasen worden benoemd als lid van het Algemeen Bestuur, dat uit vier personen zal bestaan (de andere twee worden benoemd door de gemeente Enschede). De gedeputeerden Abbenhues en P. Jansen worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur. Dit bestuur wordt, binnen de kaders die provinciaal- en gemeentebestuur daarvoor stellen - zoals de geldende structuurvisies en de begrotingen - verantwoordelijk voor de realisering van de gebiedsontwikkeling. GS stellen aan Provinciale Staten voor de Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen.

Onderwerp: N 340 / N 48 Zwolle Ommen
Kenmerk: 2010/0145418

Op 14 oktober 2009 kozen Provinciale Staten voor het zogenaamde Combinatiealternatief voor de N 340/N 48 Zwolle-Ommen. Gedeputeerde Staten hebben nu een Planstudie/BesluitMER opgesteld waarin inrichtingsvarianten van dit alternatief met elkaar worden vergeleken en beoordeeld. Gedeputeerde Staten willen deze studie eind 2010/begin 2011 in de inspraak brengen samen met een voorontwerp voor een provinciaal inpassingsplan. Eerst toetsen Provinciale Staten de studie aan de richtlijnen die zij juni 2008 vaststelden en moeten zij de Planstudie/BesluitMER aanvaarden. Gedeputeerde Staten zenden hiervoor nu een statenvoorstel naar Provinciale Staten ter behandeling op 3 november 2010. Daarin staat ook het voorstel om, onder rand-voorwaarden, in 2011 te starten met 'passieve' verwerving van gronden en opstallen. Het statenvoorstel informeert Provinciale Staten ook over de voortgang van andere aspecten van het project N 340/N 48, zoals de kosten en de financiering. Over de definitieve financi ering besluiten Provinciale Staten later, uiterlijk bij vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan eind 2011. Dan moet ook bekend zijn wat andere overheden bijdragen, met name aan de aansluitingen op de rijkswegen A28 en N 36 (Omleiding Ommen).

Onderwerp: N348 Raalte-Ommen. Beantwoording motie Antuma-Duisterwinkel c.s. d.d. 7 juli 2010 Kenmerk: 2010/0155350

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een statenmotie over de N348 Raalte-Ommen d.d. 7 juli 2010 een plan van aanpak opgesteld om de weg als een 100km/u stroomweg gefaseerd in te richten. De geraamde kosten hiervan bedragen ca. ¤ 25 miljoen (prijspeil 2008). Voorgesteld wordt de weg in drie fasen aan te pakken. Fase 1 betreft de zo spoedig mogelijke realisatie van twee gelijkvloerse aansluitingen (noordelijk en zuidelijk) bij Lemelerveld met verkeersregelinstallaties en het realiseren van een snelheidsregime van 70 km/u tussen deze nieuwe aansluitingen om geluidoverlast in de kern te beperken. Gelijktijdig zal de huidige centrumaansluiting opgeheven worden. De kosten van fase 1 worden geraamd op ca. ¤4.5 miljoen. Voorwaarde daarbij is dat de gemeente Dalfsen een substantiële financiële bijdrage levert. De fasen 2 en 3 betreffen maatregelen op de wegvakken buiten Lemelerveld en de transformatie van die wegvakken tot 100km/u. Voorgesteld wordt om de staten in de nieuwe same nstelling, na de provinciale verkiezingen, te laten beslissen over de financiering van Fase 2 en 3.

Onderwerp: Tussenevaluatie Samen&Overijssel! 2009-2012 Kenmerk: 2010/0147649

Het beleid van de provincie in het sociale domein is voor de jaren 2009-2012 vastgelegd in de nota Samen&Overijssel! De provincie heeft op verzoek van Provinciale Staten dit beleid tussentijds geëvalueerd op de gebieden senioren, vrijwilligers, sport, zorg, cultuur en uitvoering.

Onderwerp: Stand van zaken uitvoering Sociaal Flankerend Beleid Kenmerk: 2010/0161155

De provincie Overijssel is volop bezig met de ontwikkeling en uitvoering van het Sociaal Flankerend Beleid. De provinciale kerntaken staan daarbij centraal en deze vormen het vertrek- en uitgangspunt hiervoor. In dit kader wordt een innovatief concept ontwikkeld en gerealiseerd dat versterkend aan andere beleidsopgaven (zoals de ruimtelijk-fysieke en economische opgaven) wordt ingezet om de sociale cohesie en participatie te versterken. De provincie heeft al een eerste verkenning gehouden waar een aantal kansrijke mogelijkheden uit zijn gerold.

Onderwerp: Wijziging Uitvoeringsbesluit Subsidies: Subsidieparagraaf stimulering toepassing stikstof emissiebeperkende maatregelen en technieken en wijziging Groene en Blauwe Diensten. Kenmerk: 2010/0154890

Gedeputeerde Staten besluiten om het Uitvoeringsbesluit Subsidies voor twee onderwerpen aan te passen. De subsidieparagrafen met betrekking tot Groene en Blauwe Diensten (8.17, 8.18, 8.19 en 8.20) worden gewijzigd om onder bepaalde voorwaarden tijdelijk een subsidiepercentage van 75% mogelijk te maken voor Groene en Blauwe Diensten. Dit onder voorbehoud van aanpassing van het beleidskader Groene en Blauwe Diensten door Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten stellen de subsidieparagraaf betreffende stimulering toepassing stikstof emissiebeperkende maatregelen en technieken vast. Gedeputeerde Staten vragen goedkeuring van deze regeling aan het Ministerie van LNV en doen de vereiste kennisgeving onder de landbouwvrijstellingsverordening.

Onderwerp: Vaststellen Regeling uitwegen.
Kenmerk: 2010/0161733

GS hebben de regeling uitwegen vastgesteld, met regels voor het aanleggen of wijzigen van uitwegen op provinciale wegen. Een aanvraag voor een uitweg moet volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) worden ingediend bij het Omgevingsloket Online van de betrokken gemeente. Vervolgens beslissen Burgemeester en Wethouders over de aanvraag, nadat aan GS advies is gevraagd. De regeling treedt, net als de WABO, op 1 oktober 2010 in werking.
Provincie Overijssel