Provincie Overijssel

Persbericht

Zwolle, 29 september 2010

Brandbrief: GS willen niet langer rijksdoelen voorfinancieren Provincie wil duidelijkheid over ambitie en financiering natuur

De provincie Overijssel boekt samen met gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties goede resultaten voor water, natuur, landbouw en leefbaarheid op het platteland. Dit blijkt uit de tussenbalans die de provincie, samen met de partners, dit voorjaar heeft opgemaakt. De partners hebben hierbij aangegeven tevreden te zijn met de aanpak door de provincie.

Dit jaar, halverwege de eerste periode van de wet Investeringen Landelijk Gebied (ILG), maakt het Rijk de tussenbalans op van de nieuwe aanpak. Daaruit blijkt dat Overijssel het goed doet. De provincie heeft voor vrijwel het gehele beschikbare budget tot en met 2013 afspraken gemaakt met haar partners en de eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar.

Maar er zijn ook knelpunten. Voor de uitvoering van een aantal taken blijkt meer geld nodig dan vooraf gedacht. Met name de aankoop en inrichting van grond voor natuur kost aanmerkelijk meer dan in 2006 werd verwacht. Dat betekent dat het geld voor de aankoop van natuurgronden sneller op is.

De Overijsselse bevindingen stemmen overeen met de conclusies en ervaringen van de overige provincies. Het ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies hebben gezamenlijk een landelijk eindrapport opgesteld . Minister Verburg stuurde dit rapport afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer.

Met de wet ILG kregen de provincies in 2007 meer verantwoordelijkheid voor het landelijk gebied. De provincies kregen de ruimte om budgetten van het Rijk voor o.a. de ecologische hoofdstructuur, waterberging, beek- en rivierherstel, aanpak van verdroging, landinrichting en economische vitaliteit op het platteland in te zetten. Daarvoor hebben ze samen met hun partners afspraken gemaakt voor de jaren 2007 tot en met 2013.

Gedeputeerde Piet Jansen: "We hebben in 2006 met het Rijk afgesproken dat er bij de tussenbalans in 2010 bekeken zou worden of de inschatting van de kosten klopt. We gingen er lang van uit dat het Rijk zo nodig met extra geld zou komen. Die verwachting moeten we bijstellen, nu er een nieuw kabinet komt dat fors gaat bezuinigen."

Daarom stuurden Gedeputeerde Staten vorige week een brandbrief aan minister Verburg van LNV. Daarin vragen ze de minister om snel duidelijkheid te geven over aanvulling van de financiering voor de verwerving van natuurgronden. Jansen: "Als er geen extra geld van het rijk komt, dan moeten de ambities naar beneden worden bijgesteld. We kunnen niet langer door blijven gaan met het voorfinancieren van grondaankopen als niet duidelijk is of het Rijk die kosten voor zijn rekening gaat nemen. Het is nu tijd voor duidelijkheid."
Provincie Overijssel