Gemeente Best

Uit de raad

28-09-2010


Toekomstvisie sportaccommodaties vastgesteld
De raad heeft met de vaststelling van de `Toekomstvisie Sportaccommodaties' een toekomstbestendige inrichting van de sportinfrastructuur in Best vastgesteld. Deze Toekomstvisie vormt een nadere uitwerking van de Kadernota Sport. In de `Toekomstvisie Sportaccommodaties' is rekening gehouden met de bijgestelde bevolkingsprognoses en relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Door het hanteren van landelijk erkende capaciteitsnormen wordt in de Toekomstvisie ook duidelijk wat de te verwachte ontwikkelingen van de sportbehoeften in de gemeente Best zijn. De definitieve financiële besluitvorming vindt plaats tijdens de behandeling van de begroting op 8 november 2010.

Klik hier voor de volledige Toekomstvisie Sportaccommodaties. (document opent in een nieuw venster)

Verder heeft de raad besloten:

* tot het vaststellen van het voorbereidingsbesluit Klaverhoekseweg 26 en 28;

* tot het vaststellen van de Welstandscriteria T-Best Noord;
* tot het wijzigen van de legesverordening 2010;
* tot het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
* tot het vaststellen van de Welstandscriteria Broekstraat;
* tot het vaststellen van het bestemmingsplan Broekstraat.
---