Rijksoverheid


Antwoorden op kamervragen over het bericht dat Duitsland de Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH) heeft verboden wegens steun aan terreurorganisatie Hamas

2010Z10986

Vragen van de leden Elissen, Driessen en Van Vliet (allen PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het bericht dat Duitsland de Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH) heeft verboden wegens steun aan terreurorganisatie Hamas. (Ingezonden 15 juli 2010)
1
Bent u bekend met het bericht "Duitsland verbiedt 'hulporganisatie' scheepskonvooi Gaza?' 1) Antwoord:
Ja

2
Bent u ervan op de hoogte dat deze zogenaamde hulporganisatie ook actief is in Nederland? 2) Zo ja, klopt het dat deze organisatie gelieerd is aan de Duitse en Turkse tak van IHH? 3)
3
Hoe beoordeelt u in dit kader de sluiting van het kantoor in Frankfurt en het verbieden van deze organisatie door de Duitse autoriteiten wegens financiële steun aan de Palestijnse Hamas/ beweging?
Antwoord vragen 2 en 3
Het besluit van de Duitse autoriteiten het kantoor van de Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH) in Frankfurt te sluiten komt voort uit het feit dat de Duitse tak van IHH de Palestijnse beweging Hamas financieel blijkt te steunen. Hamas staat sinds 2003 op de EU Bevriezingslijst voor terroristische organisaties. Het is mij bekend dat de stichting IHH in Nederland geld inzamelt, maar ik beschik op dit moment niet over informatie waaruit blijkt dat de stichting IHH in Nederland betrokken zou zijn bij financiële steun aan Hamas. De AIVD beoordeelt en duidt eventuele aanwijzingen voor risico's vanuit het belang van de nationale veiligheid.
Mijn collega van Buitenlandse Zaken heeft daarnaast op 9 september jl. toegezegd dat er nader onderzoek zal worden gedaan naar de activiteiten van de Union of Good, waarvan IHH mogelijk onderdeel is.

4
Wat vindt u van het feit dat deze organisatie in Nederland wordt geclassificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Welk algemeen nut voor de Nederlandse samenleving heeft deze instelling?
Antwoord
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) zijn instellingen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen. Dit betekent dat een instelling die zich wil kwalificeren als een ANBI, met haar doelstelling en activiteiten voor 90% of meer het algemeen nut moet dienen. De overige criteria om door de Belastingdienst als ANBI aangemerkt te kunnen worden, hebben onder meer betrekking op de hoogte van het vermogen en de kosten, bestuur, beleid en functiescheiding.
De betreffende instelling, stichting IHH, is momenteel aangemerkt als ANBI. De Belastingdienst houdt er toezicht op dat IHH zich houdt aan de criteria van de ANBI7regeling. Zodra zou blijken dat IHH niet voldoet aan de criteria, zal de organisatie niet langer als ANBI worden aangemerkt. Een ANBI moet bijdragen aan het algemeen belang, dit hoeft niet beperkt te zijn tot een Nederlands algemeen belang.

5
Bent u in het kader van de recent aangescherpte ANBI/criteria bereid om een hernieuwde integriteitstoets via de belastinginspecteur te initiëren en zo nodig de ANBI/beschikking in te (doen) trekken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Mede naar aanleiding van eind 2008 gestelde vragen1 is met ingang van 1 januari 2010 een integriteitstoets voor ANBI's opgenomen in de wet. Op grond hiervan wordt een instelling niet (langer) als ANBI aangemerkt indien de instelling, bestuurder van die instelling of een persoon die feitelijk leiding geeft aan die instelling, dan wel een voor de instelling gezichtsbepalend persoon onherroepelijk door de rechter is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld en nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds die veroordeling. Bij de invoering van deze bepaling is onderzocht wat de mogelijkheden waren voor de invoering van een integriteitstoets. Naar aanleiding hiervan is de huidige bepaling ingevoerd. Bij de toetsing van instellingen moet de belastinginspecteur zich dan ook houden aan deze wettelijke bepaling. Indien een ANBI naar doelstelling en/of feitelijke activiteiten niet meer voldoet aan de bij wet gestelde eisen, biedt dat grond voor het intrekken van de beschikking voor die instelling. Zoals eerder gemeld, is het niet toegestaan om informatie te verstrekken over individuele belastingplichtigen en de wijze waarop het fiscale toezicht op hen wordt uitgevoerd, aangezien de Belastingdienst is gebonden aan een fiscale geheimhoudingsplicht.
6
Ontvangt deze stichting van overheidswege subsidie(s)? Zo ja, kunt u specifiek aangeven hoeveel subsidie deze organisatie ontvangt alsmede garanderen dat Nederlands belastinggeld door deze stichting niet misbruikt wordt voor het financieren van terroristische organisaties zoals o.a. Hamas? Antwoord:
Nee, deze stichting krijgt geen subsidie van de rijksoverheid.
7
Bent u bereid om in navolging van Duitsland en Israël deze organisatie te verbieden als zij gelieerd is aan de Duitse of Turkse tak of als blijkt dat zij zelf dergelijk terroristische activiteiten ondersteunt en in dat geval deze organisatie te bestempelen als terroristisch? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Onder de Sanctiewet 1977 en de Sanctieregeling terrorisme 20077II kan de minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de minister van Justitie en de minister van Financiën de tegoeden bevriezen van organisaties die terroristische activiteiten ondernemen of steunen. Vooralsnog beschikken wij niet over aanwijzingen die hiertoe nopen. Zie verder het antwoord op de vragen 2 en 3.

8
Bent u tevens bereid om in Europees verband te pleiten voor het plaatsen van de IHH op de zwarte lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie? Zo nee, waarom niet? Antwoord:
De minister van Buitenlandse Zaken antwoordde op 12 juli 2010 op vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over de Turkse hulporganisatie IHH en de betrokkenheid van Turkije reeds dat vooralsnog geen aanwijzingen bekend zijn die nopen tot stappen in de richting van plaatsing van IHH op de Europese lijst van terroristische organisaties. Zie verder het antwoord op de vragen 2 en 3.


1) http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/270480/Duitsland7verbiedt7hulporganisatie7scheepskonvooi7 Gaza.htm

2) http://www.ihhnederland.nl/

3) http://www.telegraaf.nl/binnenland/1864620/__MILLI_GORUS_NU_TOCH_ONTMASKERD___.html?p=20,1


1 Vragen van de leden Karabulut en Bashir (beiden SP), ingezonden op 2 december 2008 (nr. 2008Z08222/2080906710), over de erkenning van de salafistische As7Soennah moskee als "algemeen nut beogende instelling" door de Belastingdienst.