Gemeente Bodegraven

Bodegraven 29 november
(18-11-2010)

Informatieavond Ontwerp Structuurvisie Bodegraven 29 november

Op 29 november organiseert de gemeente Bodegraven een informatieavond over de ontwerp structuurvisie Bodegraven. Deze bijeenkomst vindt plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis van Bodegraven van 19.30 tot 21.30 uur. De informatieavond heeft een informatief karakter. Er is dan ook geen gelegenheid om formeel zienswijzen naar voren te brengen.

De nieuwe structuurvisie geeft de ruimtelijke principes aan die sturend zullen zijn bij de verdere ontwikkeling van het grondgebied van de huidige gemeente Bodegraven (straks: gemeente Bodegraven-Reeuwijk). De structuurvisie heeft betrekking op de periode 2010-2020 en geeft een doorkijk naar 2030. De structuurvisie vormt een belangrijk (toetsings)kader voor nieuwe ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en projecten.

Vanaf maandag 15 november ligt het ontwerp van de Structuurvisie Bodegraven `Vitaliteit op een knooppunt' ter inzage. Geïnteresseerden kunnen gedurende 6 weken hun zienswijzen indienen. Het ontwerp van de structuurvisie van Bodegraven is op 30 september 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Iedereen kan de Structuurvisie met bijbehorende stukken inzien vanaf maandag 15 november bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Bodegraven. De structuurvisie is ook te raadplegen op de website van de gemeente Bodegraven onder `Projecten en bestemmingsplannen'.

Op basis van het verslag van de terinzagelegging doet de gemeente een voorstel aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk om de structuurvisie definitief vast te stellen. De indieners van de zienswijzen krijgen het verslag van de terinzagelegging en het gemeentelijke voorstel te zijner tijd toegestuurd. In de eerste helft van 2011 zullen de structuurvisies van de gemeente Bodegraven en Reeuwijk worden samengevoegd tot één document, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld en na besluitvorming ook ter visie wordt gelegd