Gemeente Echt-Susteren


Vergadering Raadscommissies

Volgende week vergadert de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen op maandag 29 november, de commissie Maatschappelijke Voorzieningen op dinsdag 30 november en de commissie Bestuurlijke Zaken en Dienstverlening op woensdag 1 december. De vergaderingen beginnen om 19:00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 in Echt.

Â

De nieuwe raadscommissies hebben twee taken. Ze geven de raad advies over complexe, belangrijke en politiek gevoelige raadsvoorstellen en houden themabijeenkomsten over onderwerpen die tot hun vakgebied horen.

Â

Agenda commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen, 29 november:


1. Opening


2. Agenda


3. Verslag vergadering commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen d.d. 11 oktober 2010


4. Raadsvoorstel: Waterplan en Oplegnotitie GRP 2007-2011

De gemeente wil, in samenwerking met Waterschap Roer en Overmaas en het waterschapsbedrijf Limburg, een plan maken voor het water in het hele grondgebied van Echt-Susteren. Dat zogenoemde waterplan gaat over hoe de gemeente en haar partners wateroverlast gaan bestrijden en voorkomen en hoe zij de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater gaan waarborgen. Het college heeft het waterplan voorbereid en vraagt de raad nu dit plan vast te stellen.


5. Raadsvoorstel: Systeemkeuze huisvuilinzameling 2012

Het college heeft onderzocht hoe de inzameling van restafval en GFTafval in de toekomst het beste ingevuld kan worden. De commissieleden hebben in eerdere vergaderingen al aangegeven wat zij belangrijk vinden bij de keuze voor een nieuw afvalinzamelingsysteem. Het college heeft de keuze voorbereid en stelt de raad nu voor een nieuw afvalinzamelingsysteem te kiezen.Â


6. Raadsvoorstel: Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

De gemeente Echt-Susteren doet mee aan de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) waarin de Midden-Limburgse gemeenten gezamenlijk projecten uitvoeren. De bijdrage van onze gemeente aan deze samenwerking is nog niet vastgelegd in de begroting 2011. Het college vraagt de raad deze bijdrage op te nemen in de begroting 2011 en informeert het college. Het college vraagt de raad ook in te stemmen met het meerjareninvesteringsprogramma van GOML. In dit programma is beschreven welke projecten de GOML de komende jaren gaat uitvoeren.


7. Mededelingen portefeuillehouder(s)


8. Rondvraag


9. Sluiting

Â

Agenda commissie Maatschappelijke Voorzieningen, 30 november:


1. Opening


2. Agenda


3. Verslag vergadering commissie Maatschappelijke Voorzieningen d.d. 12 oktober 2010


4. Raadsvoorstel: Beleidsplan re-integratie 2011

De gemeente Echt-Susteren vindt dat de uitkering alleen bedoeld is voor mensen die niet kunnen werken. Mensen die nog geen werk hebben of weer aan het werk moeten gaan, worden door de gemeente geholpen via het re-integratiebeleid. Het college bereidt elk jaar een nieuw beleidsplan re-integratie voor en stelt de raad nu voor het beleidsplan re-integratie 2011 vast te stellen.


5. Raadsvoorstel: Fusie van de Stichting ProoSes met de Stichting Focus

De schoolbesturen Stichting ProoSes (openbaar basisonderwijs) en Stichting Focus (katholiek basisonderwijs) willen gaan fuseren. De commissie heeft van deze schoolbesturen al uitleg gekregen over hun fusieplannen. Omdat de gemeente echter toestemming moet geven voor deze fusie heeft het college een voorstel aan de raad voorbereid. Het college vraagt de raad nu in te stemmen met de fusie van de Stichting ProoSes en de Stichting Focus.


6. Raadsvoorstel: Algemene Subsidieverordening

De raad heeft het college de opdracht gegeven de aanpassing van het gemeentelijke subsidiebeleid voor te bereiden. Het college heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld. De eerste stap van de aanpassing van het gemeentelijk subsidiebeleid is de aanpassing van de Algemene Subsidieverordening (ASV). In deze ASV staat alleen het proces van subsidieverlening (hoe gaat dat?). De inhoud (wanneer kan wie aanspraak maken op wat?) is geregeld in beleid in deelverordeningen. De inhoud wordt later aanpast. Nu is alleen de aanpassing van het proces aan de orde. Het college heeft een nieuwe Algemene Subsidieverordening opgesteld en vraagt de raad nu deze vast te stellen.


7. Mededelingen portefeuillehouder(s)


8. Rondvraag


9. Sluiting

Â

Agenda commissie Bestuurlijke Zaken & Dienstverlening, 1 december:


1. Opening


2. Agenda


3. Voorstelronde commissieleden


4. Verslag vergadering commissie Bestuurlijke Zaken d.d. 13 oktober 2010


5. Thema: Rol en werkwijze commissies

Dit is de eerste vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken & Dienstverlening na de gemeenteraadsverkiezingen. De rol en werkwijze van de raadscommissies is na de gemeenteraadsverkiezingen gewijzigd. De commissieleden worden daarover geïnformeerd.


6. Thema: Jaarplan 2011, inclusief veiligheid spoorwegovergang Wilhelminalaan

De commissie wordt via dit thema door de chef van de basiseenheid Echt-Susteren/Roerdalen van de politie geïnformeerd over de plannen die de politie heeft voor het komende jaar. Ook zal met de commissieleden worden gesproken over de veiligheid van de spoorwegovergang aan de Wilhelminalaan te Echt.


7. Thema: Toelichting âVoetbalwetâ (wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overtredingen)

De commissie wordt geïnformeerd over de inhoud van de âVoetbalwetâ en hoe de gemeente daar gebruik van kan maken.


8. Raadsvoorstel: Jaarplanning 2011

Het college maakt voor elk jaar een planning, waarin het aangeeft wanneer het welke onderwerpen aan de raad ter besluitvorming voor wil leggen. Het college vraagt de raad nu de jaarplanning 2011 vast te stellen.


9. Mededelingen portefeuillehouder(s)


10. Rondvraag


11. Sluiting

Â

De commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen die aan bod komen, is van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Omdat er voor de commissies raadsvoorstellen zijn geagendeerd, kunt u ten aanzien van deze raadsvoorstellen gebruik maken van het spreekrecht. Degene die van dit spreekrecht gebruik wil maken, dient dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffie.

Â

Alle stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de reguliere openingstijden inzien. Voor informatie over de agendastukken en het tijdig doorgeven dat u gebruik wil maken van het spreekrecht, kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Belinda Bakkes, telefoonnummer: 0475 - 478 478. De agendaâs en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u ook via de website van de gemeente bekijken: www.echt-susteren.nl.

Â