Rijksvoorlichtingsdienst

Uitvoering tunnel Maastricht stap dichterbij

Het officiële besluit om de A2 tunnel in Maastricht aan te leggen is deze week door minister Schultz van Haegen genomen. Dit is de laatste stap voordat de bouw van het ontbrekende deel snelweg in 2011 kan beginnen. Eind 2016 gaat het vele verkeer van de A2 niet meer door het centrum van Maastricht, maar onder de stad door.

Het Tracébesluit 'A2 Passage Maastricht' maakt onder meer de ondertunneling van de huidige N2 tussen Geusselt en Europaplein en de verknoping van de A2 met de A79 mogelijk. Dit zorgt voor een betere doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid van de A2 en meer verkeersveiligheid in Maastricht. Daarnaast wordt door dit project stedelijke vernieuwing mogelijk in buurten langs de A2. De gestapelde tunnel en het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, tussen knooppunt Europaplein en de Landgoederenzone, zijn twee belangrijke onderdelen.

Vergeleken met het Ontwerp-Tracébesluit, bevat het Tracébesluit enkele kleine wijzigingen. Deze zijn doorgevoerd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Op hoofdlijnen is het Tracébesluit gelijk aan het Ontwerp-Tracébesluit.

Volgende stap: Bestemmingsplannen
Iedereen die afgelopen zomer een zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit indiende, ontvangt in de week van 29 november een reactie hierop. Van donderdag 9 december 2010 tot en met donderdag 20 januari 2011 ligt het Tracébesluit ter inzage. Het is onder meer in te zien via www.centrumpp.nl. Belanghebbenden, die een zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit hebben ingediend, kunnen beroep instellen tegen het Tracébesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Meer informatie via: www.centrumpp.nl en www.a2maastricht.nl.

De gemeente Maastricht gaat nu verder met het vaststellen van de Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard. Het Tracébesluit wordt daarin meegenomen. De Bestemmingsplannen zijn nodig voor onder andere de bovengrondse inrichting tussen Geusselt en Europaplein, de nieuwe ontsluitingsweg en nieuw vastgoed voor bedrijventerrein Beatrixhaven en natuurcompensatie. Op 14 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Start werkzaamheden
Afhankelijk van de eventuele beroepen tegen het Tracébesluit en/of de Bestemmingsplannen, kan Avenue2 in 2011 starten met de voorbereidingen voor de bouw van de tunnel tussen Geusselt en Europaplein. De realisatie wordt een zeer precieze, meerjarige operatie in stedelijk gebied. Uitvoerder Avenue2 en projectbureau A2 Maastricht streven ernaar de overlast tot een minimum te beperken.

Noot voor redacties (