Waterschap Brabantse Delta


Mark

Waterschap meet diepte singels Breda en Mark

Publicatiedatum : 26 november 2010

Waterschap Brabantse Delta voert in de week van 29 november extra dieptemetingen uit in de singels van Breda en in de Mark tussen Breda en Terheijden. Door het hoogwater in het weekend van 13 en 14 november is extra zand en slib meegespoeld. Hierdoor kan het water op bepaalde plaatsen ondieper zijn geworden. Met de metingen wil het waterschap die plaatsen in kaart brengen en waar nodig tijdig baggeren.

De Bredase singels en de rivier de Mark hebben een belangrijke functie bij het aan- en afvoeren van water. Bij langdurige regenval, zoals medio november, is het belangrijk dat deze wateren voldoende diepte hebben om al dat water op tijd af te voeren. Anders kan wateroverlast ontstaan. Op de Mark moet bovendien scheepvaart mogelijk zijn. Ook hiervoor is voldoende diepte noodzakelijk.

Wanneer het lange tijd regent, stijgen het waterpeil en de stroomsnelheid. Hierdoor wordt er meer zand en slib meegevoerd naar plaatsen die stroomafwaarts liggen. Dan bestaat de mogelijkheid dat het water op die plaatsen te ondiep wordt. Daarom voert het waterschap nu deze metingen uit.

Singels

Op de singels worden de meetwerkzaamheden uitgevoerd tussen de Vincent van Goghstraat (Beatrixbrug) en de Wilhelminastraat (Wilhelminabrug). De werkzaamheden worden vanuit een boot gedaan met behulp van landmeetkundige instrumenten.

Mark

De meetwerkzaamheden op de Mark worden uitgevoerd tussen de Tramsingel (Trambrug) en Terheijden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een sonarboot. De bodem van de Mark wordt volledig gescand en driedimensionaal in beeld gebracht.

Aan het werk

Omwonenden ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. De mensen die de metingen uitvoeren zullen wel herkenbaar rondlopen en -varen in het gebied. Het waterschap bepaalt aan de hand van de metingen of en op welke termijn er op de gemeten locaties gebaggerd wordt. ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||