Nieuw-Vlaamse Alliantie
Het Nederlands is van wezenlijk belang voor onze Vlaamse KMO's in het nieuwe octrooirecht

klok 28 november 2010

De Commissie Bedrijfsleven in de Kamer stemt dinsdag over het nieuwe octrooirecht. De N-VA staat achter het wetsontwerp, maar roept de commissie op om haar amendement - dat een vertaalapplicatie naar het Nederlands voorziet - te steunen. Voor de Vlaamse KMO's is het belangrijk dat een Nederlandse vertaalmodule gekoppeld wordt aan de Europese databank "Espacenet". Alle onderzoekers moeten de Europese octrooidocumenten in hun eigen taal kunnen raadplegen.

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de EU wil minister Van Quickenborne nog vóór Nieuwjaar de lidstaten op één lijn te krijgen rond het Europese octrooirecht. Dit octrooirecht erkent momenteel alleen het Engels, het Duits en het Frans als officiële octrooitalen. Voor Europese ondernemingen die hun onderzoek voeren in deze talen, vormt de procedure om een octrooi aan te vragen dus geen probleem. Maar de Vlaamse KMO's dreigen uit de boot te vallen.

Innovatie is van levensbelang Peter Luykx : "De drempel om een octrooi te verwerven en te bestuderen moet voor de KMO's zo laag mogelijk gehouden worden. De waarde van een innovatieve onderneming wordt in grote mate bepaald door haar octrooirechten. Een verkeerd gerichte onderzoeksinspanning resulteert vaak in tijdverlies én hoge kosten. Een vlotte toegang tot de Europese databank Espacenet is daarom noodzakelijk opdat de ruim 70 miljoen Europese octrooirechten ook in het Nederlands raadpleegbaar zijn. De Vlaamse KMO's mogen niet in de kou blijven staan. De Nederlandse vertaalmodule is noodzakelijk opdat onze KMO's hun positie op de internationale markt kunnen versterken."

Meer digitale mogelijkheden nodig Het wetsontwerp dat op 15 oktober door de regering werd ingediend, houdt bovendien onvoldoende rekening met de moderne digitale mogelijkheden. De N-VA is van mening dat de dienstverlening van de Dienst Intellectueel Eigendom verder uitgerust moet worden met een online vertaalapplicatie. Peter Luykx: "De nieuwe octrooiwet schept wel een kader voor de verdere elektronische dienstverlening, maar laat na om de invulling hiervan te concretiseren. De noodzakelijke ICT-aanpassingen vragen maar een minimale begrotinginspanning, zeker in vergelijking met andere initiatieven ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling: de belastingsvrijstelling (80%) voor inkomsten uit octrooien, de belastingsvoordelen en speciale maatregelen voor (buitenlandse) onderzoekers, de belastingskredieten en de regionale stimuli voor onderzoek." Auteur(s): Peter Luykx, Kamerlid Contactinfo:

Annemie Nijs, Communicatieverantwoordelijke Kamerfractie N-VA E-post: annemie nijs n-va be