Verbeteren prestaties door uitbreiding leerlingvolgsystemen

29/11/2010 09:36

PR Matters

ParnasSys tweede systeem dat gaat werken met management rapportage systeem STiVOO

TIEL - Nog vóór de Nederlandse Onderwijs Beurs 2011 zal leerlingvolgsysteem ParnasSys gekoppeld worden aan een nieuw management rapportage systeem; STIVOO. Dit 'STuringsInstrument Voor Onderwijs Organisaties' brengt als één van haar beleidsterreinen de leerprestaties in kaart. Hierdoor kunnen scholen doelgericht en systematisch werken aan het verbeteren van hun prestaties. Het Ministerie van OCW publiceerde al eerder dit jaar onderzoeksresultaten dat leerresultaten verbeteren door doelgerichter werken.

Het STuringsInstrument informeert directies en besturen op een hoog aggregatieniveau, door de groeiende hoeveelheid digitale informatie onderling te koppelen en in beeld te brengen in grafieken en kruistabellen. In plaats van tijd te besteden aan het maken van de rapportages kan men zich nu focussen op het gebruiken van de informatie voor het besturen van de organisatie. Bovendien kan snel en gemakkelijk worden voldaan aan de eisen die de Inspectie stelt aan rapporten. Het normeringenblad maakt het bovendien mogelijk om zelf- vastgestelde normen per jaar en per school te monitoren.

Sturing, verantwoording en kwaliteit

STiVOO kan bijvoorbeeld alle CITO resultaten van een bepaalde groep leerlingen filteren. Op basis van de resultaten kan besloten worden of er bijgestuurd moet worden door de stakeholders. Hiermee heeft STiVOO het predicaat 'Early Warning System' van de PO-Raad verdiend. Ook kan men eventueel zelf-gedefinieerde KPI-resultaten inzichtelijk maken, zowel bovenschools- als op schoolniveau. Desgewenst kunnen tevredenheidonderzoeken en financiële resultaten in relatie worden gebracht met de leerprestaties en kan informatie over HRM (Wet BIO), prognoses en kwaliteit worden ontsloten.

De eerste automatische koppeling met het webbased leerlingvolgsysteem Esis is reeds een feit en de koppeling met ParnasSys betekent dat een grote groep gebruikers met het sturingsinstrument kan gaan werken. Naar verwachting zullen de andere prominente leerlingvolgsystemen, zoals het LOVS van Cito en Dotcomschool (mits i.c.m. DULT-LOVS) nog in december 2010 aan STiVOO gegevens kunnen doorsluizen, iets dat nu al handmatig, maar dan geautomatiseerd mogelijk zal zijn.

Over STiVOO

STiVOO is ontwikkeld en op de markt gebracht door PST Business Solutions.

PST Business Solutions ziet in het onderwijs de behoefte toenemen aan systemen die alle beschikbare digitale informatie kunnen stroomlijnen, analyseren en monitoren.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.stivoo.nl/