Productschap Vis


Handhavingverzoek Greenpeace

Handhavingverzoek Greenpeace Greenpeace heeft in juli 2009 een verzoek ingediend bij de minister van LNV tot handhaving van de boomkorvisserij in de ` beschermde gebieden' op de Noordzee (de gehele Noordzeekustzone en de Doggersbank, welke deels zijn aangewezen en deels zijn aangemeld als Natura 2000-gebied). De minister heeft dit verzoek destijds afgewezen, omdat zij van mening is dat er sprake is van bestaand gebruik dat al decennia lang plaatsvindt en niet leidt tot onomkeerbare schade.

Tegen dit besluit van de minister heeft Greenpeace bezwaar gemaakt. Bij de behandeling van dit bezwaar is de visserijsector via het Productschap Vis als derde partij betrokken. De Minister van LNV heeft in juli 2010 de bezwaren van Greenpeace ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing is Greenpeace in beroep gegaan bij de Raad van State.

Het Productschap Vis treedt in dit geding, in samenspraak met de dragende organisaties, op als vertegenwoordiger van de kottersector. Er zal zowel schriftelijk als mondeling (tijdens de hoorzitting) gereageerd worden op de argumenten van Greenpeace. Hiermee willen we boomkorvisserij in deze gebieden mogelijk houden.

Voor de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden op de Noordzee en het vaststellen van maatregelen voor de visserij loopt sinds 2009 een proces, waar de visserijsector, samen met Stichting de Noordzee en het Wereldnatuurfonds, aan deelneemt.

Voor vragen kunt u terecht bij mw. C. Seip-Markensteijn: 070-3708726