Talis


Wijkaanpak Hatert is op de goede weg

Samen aan de slag voor een prachtig Hatert

Het gaat met Hatert de goede kant op. Dat is de conclusie van de Visitatiecommissie Wijkenaanpak die eind september een bezoek bracht aan de wijk.

De commissie schrijft in haar eindrapport dat ze onder de indruk is van de energie en betrokkenheid van alle mensen die hard werken in het belang van Hatert. Daarnaast doet de commissie nog een aantal aanbevelingen om processen en aanpak verder te verbeteren.

Vogelaarwijk

In 2007 is Hatert uitgeroepen tot Vogelaarwijk, samen met 39 andere wijken in Nederland. Hierdoor kwamen extra middelen vrij om problemen in de wijk aan te pakken. De visitatiecommissie Wijkenaanpak bezoekt nu, na ruim twee jaar, alle wijken en doet aanbevelingen voor verdere verbeteringen. De commissie deelt de aarzeling van veel mensen over het feit dat Hatert toentertijd tot Vogelaarwijk is uitgeroepen. Er zit volgens de commissie meer leven en positiviteit in Hatert dan in de andere Vogelaarwijken. Ook is de participatie van bewoners volgens de commissie op een goed niveau.

Gespreksonderwerpen

De commissie heeft op 27 september Hatert bezocht. Die dag is gesproken met een groot aantal bestuurders, managers, professionals en bewoners. De gespreksonderwerpen waren: arbeidsparticipatie/arbeidsmarkt, jongerenoverlast, samenstelling van de woningvoorraad en organisatie van het sociale netwerk.

Aanbevelingen

Op basis van de gesprekken en documentatie over de wijkenaanpak, heeft de commissie een aantal aanbevelingen gedaan om zaken verder te verbeteren. Zo kan er op het gebied van de arbeidsmarkt wat de commissie betreft breder gekeken worden om Nijmeegse werkgelegenheid naar de wijk te brengen. De commissie prijst de energie en effectiviteit van âHatert werktâ waar inmiddels al 110 mensen naar werk zijn geholpen. Wat de aanpak van jongerenoverlast betreft doet de commissie de aanbeveling aan de gemeente om meer te sturen op een gecoördineerde aanpak. De commissie krijgt uit de veelheid aan activiteiten geen beeld van de verbinding tussen de verschillende projecten. Ook zouden problemen al eerder binnen gezinnen moeten worden aangepakt en moeten oplossingen niet alleen van professionals komen, maar meer vanuit burgers zelf. De commissie beveelt de gemeente hier een creatievere aanpak aan.

Een andere aanbeveling van de commissie is te komen tot een analyse van de woningmarkt. De commissie heeft qua wonen vooral uit gesprekken met bewoners verder een positief en vitaal beeld gekregen van Hatert.

De commissie is positief over het sociale netwerk. Door de wijkenaanpak is meer samenhang gekomen in aanpak van problemen. Ook hier beveelt de commissie aan dat de gemeente meer leidend zou moeten zijn, zodat nog betere resultaten gehaald kunnen worden.

Vervolg

De wijkaanpak in Hatert loopt inmiddels twee jaar. De wijkaanpak is een extra inspanning van de overheid en de in Hatert actieve corporaties om achterstanden die Hatert heeft ten opzichte van het gemiddelde in de stad, weg te werken. Talis, Portaal en WoonGenoot hebben met de gemeente Nijmegen hiervoor een uitvoeringsovereenkomst ondertekend.

De gemeente Nijmegen en de werkers in Hatert hebben daarom met veel belangstelling het rapport van de commissie gelezen. Naast deze visitatie zijn de gemeente en de woningcorporaties momenteel bezig met een eigen onderzoek naar de ontwikkelingen in Hatert. De resultaten hiervan zullen in februari bekend zijn. Hieruit zal veel informatie voortkomen. De gemeente en de corporaties zullen hun vervolgstappen baseren op de adviezen van de commissie en de resultaten van het eigen onderzoek.

Rapport

Het gehele rapport van de visitatiecommissie is terug te vinden op de website van de commissie; www.kei-centrum.nl