Wetterskip Fryslân

getemperd

Verhoging waterschapslasten in 2011 getemperd

maandag, 29 november 2010
Volgend jaar gaat de waterschapsbelasting omhoog. Dit komt door extra maatregelen om wateroverlast tegen te gaan vanwege klimaatontwikkelingen en strenger wordende Europese regels. Maar ook door de verschuiving van taken van het rijk en de provincie naar het waterschap. Bovendien heeft de Tweede Kamer vorige week een spoedwet aangenomen waarin jaarlijks 100 miljoen euro bezuinigingen ten laste komen van de waterschappen. Dit geld moeten de waterschappen uiteindelijk zelf ophalen bij de belastingbetaler.

Belastingverhoging beperken

Wetterskip Fryslân doet er alles aan om de belastingverhogingen te beperken. De organisatie werkt hard aan verdere verbetering van de doelmatigheid en heeft in 2010 een bezuiniging gerealiseerd van EUR 3,7 miljoen. Hiervan is EUR 1,4 miljoen structureel. In de begroting 2011 is nog eens EUR 5 miljoen aan bezuinigingen opgenomen.

De overige EUR 3,8 miljoen maken deel uit van het bezuinigingspakket van totaal ruim EUR 31 miljoen, zoals opgenomen in het Meerjaren Perspectief 2011-2015. Daarnaast worden uitvoeringsprojecten waar mogelijk gespreid over meerdere jaren.

Klimaatbestendig is kostbaar

Dat de kosten de komende jaren zullen oplopen is duidelijk. Roel de Jong: "De eisen aan dijken en oevers en kaden worden vanwege klimaatontwikkelingen en Europese regels steeds strenger. Dat is goed, want we wonen in Nederland nu eenmaal in een gebied waar we kwetsbaar zijn voor overstromingen. Daarom zijn er aanvullende maatregelen nodig die de veiligheid achter de dijk op peil houden en de kans op wateroverlast verkleinen. Klimaatbestendigheid gaat ons allemaal aan, want de financiële schade die we oplopen bij een daadwerkelijke overstroming staat in geen verhouding tot de belasting die moet worden betaald voor een goede bescherming. Daarom betalen alle inwoners van Nederland via de waterschapsbelasting hier aan mee."

Muskusrattenbestrijding

Vanaf januari 2011 zijn de waterschappen in Nederland verantwoordelijk voor de muskusrattenbestrijding. Hiervoor krijgen ze geen extra geld. Waterschapsbestuurder Roel de Jong van Wetterskip Fryslân vindt het moeilijk te verkroppen dat zo'n extra taak met gesloten beurs naar het waterschap gaat: "Voor ons betekent dit alleen al voor de muskusrattenbestrijding een kostenverhoging van 2,3 miljoen euro per jaar. Ik vind het niet gepast om deze kosten in één keer in rekening te brengen bij de belastingbetaler. Daarom wordt de muskusrattenbestrijding in 2011 eenmalig betaalt uit de algemene reserve. De komende jaren wil het waterschap deze extra kosten opvangen door nieuwe efficiëntere vormen van samenwerking aan te gaan, maar zolang die niet zijn gerealiseerd draait de Friese burger er toch voor op."