Rijksoverheid


29 november 2010

Wetsvoorstel mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (32521)

Hierbij bied ik u aan de nota naar aanleiding van het verslag alsmede een nota van wijziging inzake bovengenoemd wetsvoorstel.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

inden als aannemelijk is dat recht bestaat op de tegemoetkoming. Voor degenen met betrekking tot wie dit aannemelijk is op basis van de gegevens waarover de SVB beschikt, kan de SVB ambtshalve tot betaling over gaan. Indien de SVB niet ambtshalve tot betaling overgaat kan de betrokkene een aanvraag indienen waarna de SVB, indien alsnog aannemelijk is dat betrokkene recht heeft op de tegemoetkoming, alsnog tot betaling overgaat. De SVB dient vervolgens in alle gevallen nog wel formeel vast te stellen of betrokkene inderdaad recht had op de tegemoetkoming. Voor degenen die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens mag de SVB er daarbij vanuitgaan dat sprake is van een binnenlandse belastingplichtige, tenzij uit andere gegevens blijkt dat dat niet het geval is. Is eenmaal vastgesteld dat betrokkene recht had op tegemoetkoming dan mag de SVB daarvan uit blijven gaan tot er een relevante wijziging optreedt, zoals een verhuizing van het ene naar het ande re land. In het nieuwe achtste lid van artikel 5 wordt de bevoegdheid voor de SVB opgenomen om de betaling onder omstandigheden te schorsen. Gelet op het vorenstaande kunnen de leden 2 en 3 van het oorspronkelijk voorgestelde artikel 3 vervallen en wordt het vierde lid daarvan thans ­ in aangepaste vorm ­ als tweede zin opgenomen in artikel 3. Voor het overige worden het derde en zevende lid van artikel 5 technisch aangepast. Artikel 7 wordt aangepast teneinde te verduidelijken dat in het geval tegemoetkoming op grond van artikel 5 is betaald omdat aannemelijk is dat betrokkene voldoet aan de voorwaarden voor het recht op tegemoetkoming, teruggevorderd wordt indien achteraf komt vast te staan dat betrokkene toch niet aan die voorwaarden voldoet.

Onderdeel C In artikel 6 van het wetsvoorstel is geregeld dat het recht op tegemoetkoming eindigt met ingang van de dag dat de betrokkene niet meer aan de voorwaarden voldoet. De SVB heeft aangegeven dat dit uitvoeringstechnisch lastig is. Artikel 6 wordt zodanig aangepast dat deze problemen worden voorkomen. Onderdeel E Dit artikel wordt redactioneel aangepast omdat terugvordering veelal zal plaatsvinden van personen die geen binnenlandse of buitenlandse belastingplichtige zijn in de zin van deze wet. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp