Rijksoverheid


29 november 2010

Kamervragen van het lid Van Bommel

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Bommel (SP) over een subsidieaanvraag van ABN AMRO bij het Europees Globaliseringsfonds (EGF). Deze antwoorden stuur ik u mede namens de minister van Financiën. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën over een subsidieaanvraag van ABN AMRO bij het Europees Globaliseringsfonds. (Ingezonden 9 november 2010)


1. Bent u bekend met een subsidieaanvraag van ABN AMRO bij het Europees Globaliseringsfonds (EGF) om de gevolgen van de financiële en economische crisis op te vangen?(1) Ja. 2. Is het juist dat Nederland indien het verzoek wordt gehonoreerd 2,8 miljoen als co-financierder dient bij te dragen? Nee, dat is niet juist. ABN AMRO heeft via de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EGF subsidie aangevraagd voor het van werk naar werk begeleiden van 1350 werknemers. Het EGF subsidieert 65% van de gemaakte kosten. De overige kosten moeten door de lidstaat zelf worden betaald (cofinanciering). In Nederland hebben we in een regeling en bijbehorend convenant vastgelegd dat het bedrijf (of de bedrijfstak) dat een aanvraag wenst in te dienen zelf voor deze zogeheten cofinanciering dient zorg te dragen. De EGF aanvraag heeft betrekking op een project met een omvang van 7.953.000 euro aan kosten. De Europese Commissie draagt met de EGF subsidie 5.169.450 euro bij aan deze kosten. De over ige 2.783.550 euro aan kosten worden betaald door ABN AMRO, en kan niet worden gezien als kapitaalsteun van de Nederlandse Staat aan ABN AMRO. 3. Bent u het met ons eens dat ABN AMRO als bedrijf met de Rijksoverheid als enige aandeelhouder een voorbeeldfunctie dient te hebben en daarom zeer terughoudend dient te zijn bij het aanvragen van subsidies? Indien neen, waarom niet? Er zijn Europese subsidiemiddelen vanuit het EGF beschikbaar. Hiertoe heeft mijn voorganger op 15 juli 2009 een regeling gepubliceerd tot openstelling van de mogelijkheid projectvoorstellen in te dienen in het kader van het EGF. Elk bedrijf (of elke bedrijfstak) dat een EGF subsidieverzoek tot ondersteuning bij het van werk naar werk begeleiden van ontslagen werknemers wil indienen en voldoet aan de EGF voorwaarden wordt serieus in behandeling genomen. ABN AMRO voldoet aan de strenge voorwaarden voor toekenning van EGF subsidie. ABN AMRO is een zelfstandig en commercieel bedrijf. Het feit dat de aandelen worde n gehouden door de Staat doet daar niets aan af, en het staat ABN AMRO vrij om subsidie aan te vragen. De Staat is zakelijk aandeelhouder, en bemoeit zich niet met de operationele kant van de bank. Daarom is besloten de EGF aanvraag van ABN AMRO in te dienen bij de Europese Commissie. 4. Klopt het dat ABN AMRO de subsidie heeft aangevraagd voor werknemers die overbodig zijn geworden als gevolg van de integratie van de Nederlandse activiteiten van het voormalige Fortis in het bedrijf? 5. Indien ja, bent u het met ons eens dat deze integratie vooral is terug te leiden tot de overname van ABN AMRO door onder andere Fortis in 2007 en niet tot de financiële- en economische crisis? Indien neen, waarom niet? Indien ja, bent u het met ons eens dat daarom het verzoek dient te worden afgewezen? Het EGF is bedoeld voor werknemers die zijn ontslagen als gevolg van door de globalisering veroorzaakte veranderingen in de wereldhandelspatronen of van de wereldwijde financiële en economische crisis. Als gevolg van de financiële en economische crisis werd ABN AMRO enerzijds geconfronteerd met een enorme daling in de verkoop van hypotheken en de handel in aandelen en anderzijds met een toename in kredietrisico (cliënten die niet in staat waren om hun leningen terug te betalen). Toen bleek dat deze financieel-economische situatie niet binnen afzienbare termijn zou verbeteren, werd duidelijk dat ABN AMRO dit niet meer alleen kon opvangen met maatregelen zoals bezuinigingen op extern ingehuurd personeel, het niet verlengen van tijdelijke contracten, bezuinigen op huisvestingskosten en scherpe heronderhandelingen met toeleveranciers. De aanvraag voor financiële ondersteuning van het van werk naar werk begeleiden van 1350 ontslagen werknemers past in de doelstelling van het EGF. Daarom heb ik besloten de EGF aanvraag van ABN AMRO in te dienen bij de Europese Commissie. In verschillende brieven aan uw Kamer onder dossier nummer 31371 is de reden voor ingrijpen door de Nederlandse Staat in het Fortis concern toegelicht. De reden voor ingrijpen was onverkort de kredietcrisis. De kredietcrisis had ­ door een toenemende onrust en onvoorspelbare liquiditeitsbewegingen ­ een stadium bereikt waarin zelfs sterke solvabele financiële instellingen in een kwetsbare positie dreigden te komen. Ingrijpen van de Staat had tot doel stabiliteit te waarborgen bij onder andere ABN AMRO, waar Fortis, door middel van haar 34% middellijke deelneming in het consortiumvehikel RFS Holdings, aandeelhouder in was. Op 21 november 2008 heeft het kabinet de strategische richting geformuleerd voor de delen van het Fortis-concern die de Staat eerder had verworven, de strategische richting hield e en integratie van Fortis Bank Nederland en de verworven ABN AMRO delen in. 6. Was u als aandeelhouder van het bedrijf op de hoogte dat deze aanvraag zou worden ingediend? Indien ja, wat zijn voor u de afwegingen geweest bij het besluit om de Kamer hierover niet in te lichten en heeft u op enig moment geprobeerd om het bedrijf af te laten zien van deze aanvraag? Indien neen, waarom niet? Bedrijven of sectoren kunnen in Nederland alleen een aanvraag indienen via de Minister van SZW. Die is dan ook automatisch op de hoogte, omdat hij de aanvraag zelf indient bij Brussel. We zijn niet specifiek in de rol van aandeelhouder op de hoogte gesteld, maar in de rol van subsidieaanvrager. Op 5 oktober 2010 heeft Nederland een EGF aanvraag voor ABN AMRO ingediend. Ieder bedrijf of bedrijfstak dat voldoet aan de voorwaarden heeft de mogelijkheid via de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een EGF aanvraag bij de Europese Commissie in te dienen. In de monitor arbeidsmarkt rapporteer ik u over de door Nederland bij de Europese Commissie ingediende EGF aanvragen. De eerstvolgende monitor arbeidsmarkt staat gepland voor december 2010. Zoals in vraag 3 aangegeven voldoet ABN AMRO aan de strenge voorwaarden voor toekenning van EGF subsidie. Er is dan ook geen reden geweest om de aanvraag niet in te dienen. 7. Ziet u enige reden waarom ABN AMRO, dat operationeel winst maakt, niet in staat is om zelf de kosten van de reorganisatie op te brengen? Indien ja, welke zijn dat? Indien neen, bent u bereid om binnen de Europese Unie te pleiten voor aanpassing van de subsidievoorwaarden zodat winstgevende bedrijven worden uitgesloten van deze subsidies? De regels met betrekking tot toekenning van een EGF aanvraag zijn strikt. Alle bedrijven of bedrijfstakken die aan deze voorwaarden voldoen hebben de mogelijkheid een aanvraag voor ondersteuning met EGF in te dienen. De aanvraag van ABN AMRO past binnen de strekking van deze regels. EGF is geen subsidie voor de ondersteuning van bedrijven, maar een subsidie voor het begeleiden van ontslagen werknemers naar een andere dienstbetrekking. Noot: 1) NRC, 4 november 2010