Rijksoverheid


Goedkeuring MTCC voor duurzaam hout

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw brief met kenmerk 2010Z147181/2010D42767 wil ik u graag informeren over het oordeel van de toetsingscommissie inkoop hout (TPAC) over het Maleisische certificatiesysteem MTCS (Malaysian Timber Certification System) en over mijn voornemen om MTCS te accepteren voor het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. TPAC heeft in oktober 2010 geoordeeld dat MTCS niet voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout. Dit oordeel was het sluitstuk van een bezwaarprocedure die enkele maatschappelijke organisaties hadden aangespannen tegen het eerdere, positieve oordeel van TPAC over MTCS Een belangrijk knelpunt dat een positief advies van TPAC in de weg stond, was de mate waarin conversie - de omzetting van gecertificeerd natuurlijk bos in andere landgebruikvormen zoals plantages en infrastructuur - meeweegt bij het verlenen of verlengen van een certificaat. Een tweede verbeterpunt betreft de positie van inheemse volken in MTCS-gecertificeerd bos. De Nederlan dse inkoopcriteria verlangen dat een certificatiesysteem de inheemse bevolking van een bos in de gelegenheid stelt hun traditionele gebruik van het bos voort te zetten. Dit punt is binnen de huidige MTCS-systematiek nog onvoldoende geborgd. In haar advies aan mij heeft de toetsingscommissie echter laten weten dat het bestuur van MTCC de afgelopen jaren grote verbeteringen tot stand heeft gebracht in haar eigen organisatie en in de 4 miljoen hectare bos die onder het systeem vallen. Zo heeft MTCC in 2009 de organisatorische structuur ingrijpend gewijzigd zodat onafhankelijke accreditatie en certificatie gegarandeerd werd. Ook is een speciaal coderingsysteem ingesteld dat ervoor zorgt dat hout afkomstig van conversie of plantages niet als duurzaam gecertificeerd in de handelsketen terecht kan komen. Daarnaast heeft de toetsingscommissie aangegeven dat het naar haar mening goed mogelijk was dat de belangrijkste bezwaarpunten door MTCC weggenomen zouden worden, zodat MTCS binnen afzie nbare tijd wel zou kunnen voldoen aan de TPAS criteria. Een dergelijke dynamiek is kenmerkend voor de meeste certificatiesystemen: criteria en instructies aan certificerende instellingen worden regelmatig herzien. TPAC speelt hier met haar toetsingssystematiek op in door periodiek te toetsen, teneinde vast te kunnen stellen dat certificatiesystemen bij voortduring voldoen aan de criteria. Gesprekken met het bestuur van MTCC (Malaysian Timber Certification Council) en met de Maleisische minister van Plantation Industries and Commodities, de heer Dompok, hebben mij het vertrouwen gegeven dat de belangrijkste bezwaren van TPAC binnen afzienbare tijd door MTCC worden opgelost. Bovendien heeft MTCC in relatief korte tijd grote slagen gemaakt wat betreft de garantie van duurzaam bosbeheer. Deze verbeteringen zijn zeer waardevol en tonen aan dat duurzaam inkoopbeleid een stimulans kan zijn voor duurzame ontwikkeling. Ten slotte is juist in Maleisië een positief signaal op zijn plaats. Het land speelt een voorbeeldrol in de regio als het gaat om duurzaam bosbeheer. MTCS heeft in dit kader een belangrijke functie te vervullen in het verduurzamen van de exploitatie van het natuurlijk bos in Maleisië. Ik ben daarom voornemens om MTCS te accepteren voor het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Dit besluit wil ik bekendmaken vóór het verstrijken van de beroepstermijn tegen het oordeel van TPAC op 3 december 2010. Bij het eerstvolgende evaluatiemoment zal ik nagaan in hoeverre MTCC de belangrijkste knelpunten heeft weggenomen. Ik vertrouw erop dat acceptatie van MTCS voor het duurzaam inkoopbeleid de positieve ontwikkelingen in Maleisië en in de regio verder zal stimuleren. Gezien het feit dat momenteel slechts een klein deel van het bosareaal in de tropen duurzaam gecertificeerd is, zou dit een belangrijke bijdrage vormen aan de bescherming van tropische bossen.

Hoogachtend, Hoogachtend, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Joop Atsma