Gemeente Winterswijk


Vaststelling Bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan buitengebied in de raadsvergadering van 23 december vast te stellen. Het bestemmingsplan is een algehele herziening van de vorige bestemmingsplannen. Als de raad het bestemmingsplan vaststelt zal het naar verwachting in maart 2011 in werking treden.

De gemeente Winterswijk is al enkele jaren bezig met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit plan omvat het gehele buitengebied met uitzondering van de verblijfsrecreatieterreinen en enkele percelen waarvoor recent dan wel binnenkort een nieuw bestemmingsplan is of wordt gemaakt.

Zienswijzen

Een ontwerp van het nieuwe plan heeft in het voorjaar van 2010 ter inzage gelegen. Er zijn tijdens de inzagetermijn 182 zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden beantwoord bij vaststelling van het bestemmingsplan. Alle indieners van zienswijzen krijgen persoonlijk bericht over de beantwoording van hun zienswijze. Het college stelt de raad voor om aan 105 zienswijzen, soms deels, tegemoet te komen. Daarnaast wordt het plan op enkele ondergeschikte punten door de gemeente zelf aangepast.

Integraal plan

Uitgangspunt is dat percelen een bestemming krijgen die overeenkomt met het bestaande legale gebruik. Beleid dat de afgelopen jaren is vastgesteld, is in het plan opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde hergebruikbeleid waarbij nieuwe functies aan leegstaande gebouwen toegekend kunnen worden. Ook het provinciale beleid rondom de ecologische hoofdstructuur is in het plan vertaald.