Vogelbescherming Nederland


Nieuws november 2010

Vogelbalans 2010: Meer van hetzelfde

Zaterdag 27 november 2010

Vogelbalans 2010 Uit de jaarlijkse vogelbalans, waarin actuele ontwikkelingen van de Nederlandse vogels staat beschreven, blijkt dat bijzondere en gespecialiseerde soorten op veel plekken verdwijnen. Wat zeldzaam is wordt zeldzamer, wat algemeen is algemener.

Algemene (grotere) vogelsoorten, met name watervogels, doen het goed, terwijl bijvoorbeeld vogels uit het landelijk gebied gestaag afnemen. De vogelbalans werd zaterdag 27 november gepresenteerd op de landelijke vogelaarsdag van SOVON Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming en de Nederlandse Ornithologische Unie.

Herstel soorten Natura 2000 gebieden blijft uit

Uit de vogeltellingen van SOVON blijkt dat de meerderheid van de (ernstig) bedreigde soorten het slecht blijft doen. Het gaat zowel om soorten van de Rode Lijst als veel soorten die belangrijk zijn voor Natura 2000. Ze nemen verder af of laten geen herstel zien, ondanks beschermingsmaatregelen. Soorten waar het al goed mee ging, laten daarentegen nog steeds overwegend positieve trends zien. Het zeldzame wordt daarmee zeldzamer, het algemene algemener.

Minder soorten in nabije toekomst?

Los van de tendens tot een eentonigere vogelbevolking hebben we in ons land in toenemende mate te maken met de effecten van klimaatverandering. Dit versnelt de afname van sommige bedreigde soorten. De kans wordt daarmee reëel, zeker indien gerichte beschermingsmaatregelen uitblijven, dat een aantal soorten op korte termijn zal verdwijnen. Duinpieper, klapekster en ortolaan verdwenen reeds in het afgelopen decennium; korhoen, kemphaan, draaihals, kuifleeuwerik en grauwe gors zullen, als de ontwikkelingen doorzetten, spoedig volgen.

Download de Vogelbalans 2010 (pdf, 8 mb)

Zie het origineel