Waterschap Brabantse DeltaWaterschap Brabantse Delta controleert onderhoud sloten

Schouwvoering Waterschap Brabantse Delta controleert dit najaar of er onderhoud is uitgevoerd aan sloten en andere waterlopen in het werkgebied van het waterschap. Grondeigenaren, grondgebruikers en pachters in West-Brabant zijn verplicht jaarlijks onderhoud uit te voeren aan sloten die belangrijk zijn voor aan- en afvoer van water.

Schouwvoering
Vanaf 1 december controleert het waterschap of de sloten zijn schoongemaakt. Daarbij kijken de medewerkers van het waterschap of de waterplanten en vuil op de bodem zijn weggehaald, de oevers zijn gemaaid en andere onderhouds- en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Deze controle heet schouwvoering. Deze onderhoudsverplichting is vastgelegd in de keur van het waterschap. Als bij de schouw blijkt dat de eigenaar/gebruiker van een sloot zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen, dan wordt handhavend optreden en kan er proces-verbaal worden opgemaakt.

Schouwkaarten via Google Maps
Om aan te geven welke sloten gecontroleerd worden, heeft het waterschap kaarten gemaakt die vanaf 3 november ter inzage liggen bij het waterschap.

De betreffende kaarten zijn ook via internet te raadplegen in de klantvriendelijke schouwwebsite in Google Maps. Eigenaren van percelen die grenzen aan een sloot, kunnen door het simpelweg intikken van het kadastrale nummer van het perceel alle relevante informatie opvragen en bijvoorbeeld ook zelf in- en uitzoomen op de kaart.

Wateroverlast voorkomen
Via de sloten wordt het regenwater afgevoerd naar verderop gelegen beken en rivieren. Om te voorkomen dat de doorstroming van dat water belemmerd wordt en er wateroverlast optreedt, moeten grondeigenaren,
-gebruikers en pachters gedurende het jaar het onderhoud uitvoeren. Op die manier helpen ze mee wateroverlast te voorkomen. ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||