Raad van State


maandag 29 november 2010
Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Beverwijk van het bestemmingsplan en exploitatieplan 'Woonwijk Westelijk Beverwijk'. Het plan maakt een nieuwe woonwijk mogelijk ten westen van Beverwijk. Het gebied wordt globaal begrensd door de bestaande woonwijken De Warande en Westertuinen in het oosten, de Bankenlaan en de Lunetten in het noorden, de Creutzberglaan in het westen en de Zeestraat in het Zuiden. In het gebied van ongeveer 18 hectare is nu nog veel tuinbouw gevestigd. De gemeenteraad wil van Westelijk Beverwijk een multifunctioneel gebied maken dat een overgang vormt tussen stad en buitengebied. Verschillende inwoners van Beverwijk, waarvan een aantal zich verenigd heeft in de Vereniging Eigenaren Brederodelaan en de bewonersvereniging Vondelkwartier, komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 200904489/1)
Zitting over het wegaanpassingsbesluit A1 't Gooi dat de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat in mei 2010 heeft vastgesteld. Het besluit maakt de aanleg van spitsstroken mogelijk op beide rijbanen van de A1 tussen Bussum en Eemnes. Een spitsstrook is een vluchtstrook die tijdens drukke tijden dienst doet als rijstrook. Het project maakt deel uit van de zogenoemde 'Spoedaanpak Wegen' die oud-minister Eurlings in 2009 lanceerde en waarmee hij dertig hardnekkige knelpunten in het Nederlandse wegennet versneld wilde aanpakken. De Buurtpreventievereniging Craai uit Huizen, en een aantal inwoners uit Laren, Naarden en Bussum komen tegen het besluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden vooral dat de minister meer geluidsreducerende maatregelen had moeten nemen om hun woningen tegen geluidsoverlast te beschermen. De inwoners uit Laren vinden dat de minister overal langs het traject dezelfde geluidsreducerende maatregelen had moeten treffen. Door dit niet te doen, handelt de minister in strijd met het gelijkheidsbeginsel, aldus de inwoners. Ook zou de minister geluidschermen ter hoogte van hun woningen in Laren-Zuid hebben toegezegd. De inwoners vrezen verder voor verslechtering van de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid en voor ongelukken met giftige stoffen. (zaaknummer 20100678/1) 10.00 uur

Zitting over het verzoek van een inwoonster van Veenendaal aan de minister van Defensie om documenten openbaar te maken. De vrouw had op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking verzocht van de zogenoemde 'debriefingsverslagen' uit het archief debriefing Srebrenica van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Het gaat om de verslagen van de gesprekken met de Dutchbat-militairen na hun terugkeer uit Srebrenica. De minister heeft geweigerd de verklaringen openbaar te maken, omdat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de militairen zich daartegen zou verzetten. Ook het belang van de krijgsmacht zou in de weg staan aan de openbaarmaking van de verklaringen. De minister vreest dat militairen anders niet meer bereid zijn om na hun uitzending zo'n debriefingsverklaring af te leggen. Ook zou met de militairen zijn afgesproken dat de gesprekken een vertrouwelijk karakter hebben. Openbaarmaking van de gespreksinformatie zou een inbreuk maken op die belofte, aldus de minister. De rechtbank in Utrecht heeft in januari 2010 een eerder beroep van de vrouw tegen de beslissing van de minister ongegrond verklaard. Tegen die uitspraak komt zij in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is niet de eerste keer dat de vrouw verzoekt om openbaarmaking van informatie over de val van Srebrenica. In een uitspraak van maart 2009 met zaaknummer 200704392/1 heeft de Raad van State al zich al eerder uitgesproken over een verzoek om openbaarmaking. (zaaknummer 201002565/1)

10.30 uur

Zitting over het zogenoemde 'verzet' tegen een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij het beroep van de Vereniging Leefbaar Zeewolde niet-ontvankelijk is verklaard. De plaatselijke politieke partij had beroep ingesteld tegen de aanwijzing van het luchtvaartterrein Lelystad door de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM. In de uitspraak heeft de Raad van State het beroep van de vereniging 'kennelijk' niet-ontvankelijk verklaard, omdat de politieke partij geen belanghebbende is bij het besluit. Dit komt omdat politieke partijen in het algemeen niet opkomen ten behoeve van specifieke belangen, maar voor belangen in het algemeen, aldus de Raad van State. Leefbaar Zeewolde is het hier niet mee eens. Daarom komt zij tegen de uitspraak van de Raad van State in verzet. De zitting zal uitsluitend gaan over de vraag of de Raad van State de politieke partij terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. (zaaknummer 200909551/13)

11.45 uur

Zitting over de weigering door de toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat om maatregelen te treffen tegen vliegmaatschappijen KLM en SLM. De Vereniging voor Reizigers had de minister gevraagd om op te treden tegen deze vliegmaatschappijen omdat zij hun reizigers geen compensatie zouden bieden bij annulering of vertraging van vluchten op de lijn Amsterdam-Paramaribo. Volgens de vereniging zijn de vliegmaatschappijen op grond van Europese regels verplicht om bij vertraging vouchers voor eten of een financiële vergoeding aan te bieden. De staatssecretaris is van mening dat op één van de klachten de Europese regels niet van toepassing waren, omdat de vlucht van Paramaribo naar Amsterdam ging en niet van Amsterdam naar Paramaribo. In de andere twee gevallen zijn aan de reizigers vouchers en een financiële vergoeding aangeboden. Daarom is de staatssecretaris van mening dat de Europese regels niet zijn overtreden en was er volgens haar geen reden om maatregelen te treffen tegen KLM en SLM. De rechtbank in Arnhem verklaarde in maart 2010 een eerder beroep van de vereniging ongegrond. Tegen die uitspraak komt zij in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201004458/1)

12.00 uur
Overijssel waarbij de milieuvergunningen van een grindbedrijf uit Almelo zijn ingetrokken. Het provinciebestuur heeft ook besloten dat het bedrijf op korte termijn moet sluiten. Het bedrijf zou regelmatig de milieuvoorschriften en de bodembeschermingsregels hebben overtreden. Zo zou het bedrijf gevaarlijke afvalstoffen mengen met schone grond en dat verkopen aan de bouwsector. Omdat eerdere dwangsommen geen effect hebben gehad, vindt het provinciebestuur dat sluiting de enige optie is. Het bedrijf verzet zich hiertegen. Volgens hem wordt het dubbel gestraft door zowel de vergunningen in te trekken als het bedrijf te sluiten. Dit zou tot kapitaalvernietiging leiden. Bovendien zou onder het nieuwe management van het bedrijf een groot aantal overtredingen inmiddels zijn beëindigd. Ten slotte heeft het bedrijf goede hoop om binnenkort aan alle overtredingen een einde te maken. Daarom had het bedrijf bezwaar ingediend bij het provinciebestuur én een voorlopige voorziening gevraagd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die uitspraak van september jl. met zaaknummer 201008113/1 is te vinden op de site. In oktober heeft het provinciebestuur de bezwaren van het grindbedrijf ongegrond verklaard en het besluit tot sluiting in stand gelaten. Tegen die beslissing is het bedrijf in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van de behandeling van zijn beroep, verzoekt het de Raad van State weer om het besluit voorlopig te schorsen. (zaaknummer 201010946/2)

13.00 uur

Zitting over de besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde waarbij de voorrangssituatie op een aantal kruispunten in Zeewolde is gewijzigd. Op deze kruispunten hebben auto's voortaan voorrang op fietsers, terwijl dit voorheen juist andersom was. De Fietsersbond is het hier niet mee eens. Volgens hem is het wettelijk niet toegestaan om de voorrangssituatie voor fietsers op een kruispunt te wijzigen ten gunste van auto's. Daarom komt de Fietsersbond in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtbank Zwolle-Lelystad had een eerder beroep van de bond in april 2010 ongegrond verklaard. (zaaknummer 201004692/1)

13.30 uur

Zitting over de hogere geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan 'Geluidzone Bavaria'. Een inwoner uit Aarle-Rixtel is het niet eens met het besluit en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201005409/1)

14.00 uur

Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.