Provincie Noord-Brabant


|Datum     |
|29 november  |
|2010     |
|Nummer    |
|275      |

Start controles op grond van nieuwe Verordening Stikstof en Natura2000
Provincie maakt werk van beperking ammoniakuitstoot

De provincie Noord-Brabant is in oktober gestart met het controleren van voorzieningen die de ammoniakuitstoot moeten beperken, zoals bijvoorbeeld luchtwassers en koeldeksystemen. De provincie kijkt of deze voorzieningen bij Brabantse veehouderijen aanwezig zijn en of deze functioneren zoals zou moeten. Wanneer dit soort voorzieningen niet goed werkt, leidt dit tot veel meer ammoniak in de buitenlucht. Een deel van deze ammoniak komt terecht in de natuur en tast daar de soortenrijkdom van planten en dieren aan.

Met de controle geeft de provincie invulling aan het besluit van Gedeputeerde Staten om adequaat toezicht op de 'Verordening Stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant' uit te voeren. De komende jaren zullen honderden bedrijven, waarop de nieuwe verordening van toepassing is, worden gecontroleerd. Bij de controles wordt samenwerking met de gemeentes gezocht.

De ammoniakconcentratie in de buitenlucht is veel te hoog. Deze ammoniak slaat vroeger of later neer op de bodem. De veehouderij is de belangrijkste veroorzaker van de hoge ammoniakconcentratie in de buitenlucht en daarmee van de neerslag van ammoniak in Natura 2000-gebieden. Neerslag van ammoniak uit de buitenlucht heeft negatieve gevolgen voor de Natura 2000-doelstellingen en de biodiversiteit.

De Verordening Stikstof en Natura 2000 is van toepassing op:
. Alle veehouderijen die tussen 7 december 2004 en 25 mei 2010 meer ammoniak uitstoten.
. Veehouderijen die vanaf 25 mei 2010 een nieuwe stal bouwen of renoveren.

De controles richten zich op de bedrijven die moeten beschikken over voorzieningen om de ammoniakuitstoot te reduceren. Deze bedrijven leveren immers de risico's voor de luchtkwaliteit wanneer de voorzieningen niet goed functioneren. Bij overtredingen wordt opgetreden volgens de Brabantse Handhavingstrategie.

Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer eveneens een verantwoordelijkheid om de ammoniakuitstoot vanuit veehouderijen te beperken. Vanwege deze gezamenlijke verantwoordelijkheid zal de provincie de komende tijd actief de samenwerking met de Brabantse gemeenten opzoeken om samen op te trekken in het toezicht. Dit voorkomt dat er de ene week een toezichthouder van de gemeente voor de deur staat voor een controle en een week later een toezichthouder namens de provincie of andersom. Hiermee worden tevens de kosten van het extra toezicht binnen de perken gehouden.