Gemeente Utrecht


2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
147 Vragen van de heer T.W. Schipper
(ingekomen 28 november 2010)


Op 17 november 2010 vernietigde de Raad van State de collegebesluiten (kenmerk BV20906320), inzake de plaatsing van noodlokalen op het terrein van de Maliebaanschool. Uit de motivering van de Raad van State blijkt dat de gemeente onvoldoende heeft aangetoond dat de twee noodlokalen voorzien in een tijdelijke behoefte als bedoeld in artikel 3.22 van de Wro. Hiermee staan de noodlokalen er nu illegaal.

Op een recent op de Homeruslaan gehouden informatieavond bleek dat de verbouwing van het gebouw van het Stedelijk Gymnasium op zijn vroegst zomer 2011 begint. De Maliebaanschool kampt dus zeker tot en met het einde van het lopende schooljaar en waarschijnlijk ook nog (een deel van) het schooljaar 2011-2012 met ruimtegebrek op de huidige lokatie. De omwonenden van de Maliebaanschool waren overigens tot verbazing van de SP niet uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Noch de school, noch de leerlingen en hun ouders, noch de omwonenden zijn gebaat bij voortdurend juridisch getouwtrek over de huisvestingsproblemen. Er is de SP veel aan gelegen om over de nu ontstane situatie op zeer korte termijn naar alle kanten duidelijkheid te krijgen. Vandaar de volgende vragen, met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden:

1. Wat is de status van de verbouwing van het gebouw Homeruslaan en de verhuizing van de Maliebaanschool daarheen; welke procedures moeten daarvoor nog worden doorlopen (inclusief aanbesteding) en welke mogelijkheden voor beroep en bezwaar staan daarin open?
2. Wanneer kan de Maliebaanschool op zijn vroegst aan de Homeruslaan zijn gehuisvest?
3. Klopt het dat - vooruitlopend op de definitieve verhuizing naar de Homeruslaan - er in een eerder stadium al klassen van de Maliebaanschool in het gebouw Homeruslaan worden gehuisvest, zoals vermeld op de website van de school?
4. Zo ja, hoeveel klassen en wanneer? Voldoet dit aantal in de ruimtebehoefte voor dit en komend schooljaar? Zijn de noodlokalen dan overbodig? Welke aanpassingen in het gebouw Homeruslaanzijn zijn daarvoor noodzakelijk en zijn deze werkzaamheden vergunnings- en aanbestedingsplichtig?
5. Zijn er voor de Maliebaanschool andere alternatieven voorhanden voor de nu illegale noodlokalen? Zo ja, welke en per wanneer?
6. Hoe gaat het college om met de uitspraak van de Raad van State? Gaat het college handhavend optreden tegen de huidige illegale situatie op het terrein van de Maliebaanschool? Zo ja, welke maatregelen gaat het college nemen? Zo nee, waarom niet?
7. Waarom zijn de omwonenden van de Maliebaanschool niet actief geinformeerd over de op 23 november 2010 gehouden informatieavond?


---- --