Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeidmaandag 29 november 2010

Bijdrage van het lid Eijsink (PvdA) aan Wetgevingsoverleg Defensie Materieel

Gesproken woord geldt.

Inleiding
Voorzitter,
Een krachtige en flexibele Krijgsmacht die ingezet kan worden in crisissituaties. Een Krijgsmacht met topmilitairen, uitgerust met de beste bewapening en ondersteund met 'state of the art' bewapening. Dat is de Nederlandse Krijgsmacht die ons land nodig heeft.

Nederland is internationaal gezien een middelgroot Defensieland. Een land met veel aanzien omdat we een forse bijdrage leveren aan internationale vrede en veiligheid. Daar mogen we trots op zijn.

Maar als we niet oppassen, gooien we die reputatie te grabbel. Al jaren is er sprake van een groeiende kloof tussen ambitie en middelen en opeenvolgende ministers

De PvdA fractie heeft al jaren geleden duidelijk gemaakt dat wanneer we een krachtige effectieve krijgsmacht willen hebben die bijdraagt aan internationale veiligheid, Nederland keuzes moet durven maken.

Voorzitter,
Wij hebben die keuze al jaren geleden gemaakt vanuit een realistische visie op de rol van de Krijgsmacht in een multipolaire wereld. Een rol van de Krijgsmacht waarbij de militair centraal staat, waarbij de Commandant der Strijdkrachten ( CdS) centraal staat in de organisatie en niet de planners, beleidsmakers, ondersteuners en controllers. Kortom: de systemen, die moeten ten dienste staan van de militair, van de CdS

Maar we hebben een minister die nog steeds gaat voor een zo hoog mogelijk ambitieniveau. Een minister die meerdere malen heeft verkondigd dat Nederland en Europa een vergelijkbare militaire inspanning zouden moeten leveren als de VS. ( o.a. Elsevier 15-02-2003) . Een minister die wil vasthouden aan de hoogste militaire ambities, zodat Nederland internationaal een stevig partijtje kan blijven mee blazen en van de PVV ook nog een ambitie op wijkniveau mag uitvoeren!

Voorzitter,
Zo veel testosteron en zo weinig munitie zou bijna op de lach spieren wekken, ware het niet dat het onderwerp zo verdraaid serieus is. Want de minister (+CDA en VVD) willen wel stoer blijven meedoen op het hoogste niveau, maar zitten hopeloos vast in de kuil die ze zelf hebben gegraven en die door het door hen afgesloten Regeerakkoord alleen nog maar dieper zal worden. Want niet alleen zegt dit akkoord dat er fors bezuinigd moet worden, maar ook ontbreekt iedere visie op de wijze waarop die bezuinigingen moeten worden ingevuld en op de meest effectieve inzet van onze militairen gegeven de huidige situatie.

Het meest navrant is waarschijnlijk nog de opstelling van de minister die nu al over zijn eigen periode heen kijkt en suggereert dat hij door te pleiten voor een andere begrotingssystematiek voor defensie de kuil over een paar jaar weer dicht kan gooien!

Voorzitter,
Ik was gewaarschuwd voor de handigheid en het whealen en dealen van deze oerpoliticus, maar voor deze futuristische struisvogelact moet ik mijn hoed toch wel heel diep afnemen.

Want was het nu niet juist de minister die heeft aangegeven dat het keer op keer bevestigen van het ambitieniveau, maar het niet aanpassen van het budget, leidt tot het uithollen van de Krijgsmacht. ( VK 13-09-2007)

En dat was in 2007. Ik vermoed dat de minister het met mij eens is dat de situatie anno 2010 er niet florissanter op is geworden. Hij heeft aangegeven dat hij ziet dat er problemen zijn, maar in zijn handelen, lijkt hij er vooralsnog blind voor te zijn.

Passend bij dat beeld is dat we nog geen kabinetsbrede reactie op het Eindrapport van de Verkenningen kunnen verwachten. Alleen op basis daarvan en de Heroverwegingen, kan de minister volgens de PvdA een gefundeerde afweging maken over realistische bijstelling van het ambitieniveau, dit ook in relatie tot de Basisbrief over de inzet van Ontwikkelingssamenwerking van afgelopen vrijdag.

Openstaan voor de feiten en het maken van fundamentele keuzes voor de inzetbaarheid en ambities van de Krijgsmacht. Een Krijgmacht met 68.000 medewerkers, met een uitzendcapaciteit van maar gemiddeld 2000 op jaarbasis, dat roept veel vragen op!

De belangrijkste keuze die de Minister maakt is dat hij keuzes ontwijkt. Liever schuift hij zaken vooruit.

PvdA fractie nota ' In dienst van de Wereld, In dienst van Nederland PvdA is duidelijk: een leger dat ingezet kan worden bij internationale crisissituaties en in geval terrorisme dreiging. ( nov. 2007 )

' Onderhoud volledig uitbesteden, tenzij.....'
Voorzitter, de PvdA dringt al jaren aan op samenwerking tussen industrieën en Defensie. Het ' Plan van aanpak' ( 3/11/2010 ) na zoveel jaren van trekken en sleuren stelt echt op alle punten zwaar teleur, terwijl ik in de toespraak op het NIDV 18 november toch echt andere vergezichten hoorde!

Dit is geen ' Plan van aanpak' , maar een plan voor de prullenbak. Het beschrijft de bestaande situatie ( Defensie Industrie Strategie ) , algemeen en weer geen concrete zaken! Hier maken we geen verdiepingsslag in de samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie. In tijden van schaarste van middelen en bezuinigen zou defensie zich bezig moeten houden met haar kerntaken. Onderhoud is niet een van deze kerntaken. Samenwerken met de NL industrie is dan ook noodzakelijk geworden. Zaken als kennisbehoud en ondersteuning in inzetgebieden zijn aandachtspunten, maar zeker geen onoverkomelijke zaken.

Vraag voor Defensie is welke capabilities het in de toekomst wel en niet moet houden met betrekking tot de instandhouding. Daar is men het intern blijkbaar niet over eens. ( Een voorbeeld is de redeployment van de Viking: de helft moet op het IBL (instandhoudingbedrijf landsystemen) en de helft moet bij de NL Industrie, lekker efficiënt, zeker ook als IBL en de betreffende NL Industrie op minder dan 10 km van elkaar liggen. De BVS10 OEM (Hagglunds) heeft middels een brief aan DMO aangegeven het werk bij de NL Industrie te willen gaan doen, waarbij de inzet van IBL personeel (detachering) geen bezwaar is. Waarom geen daadkrachtig optreden vanuit DMO wat aangeeft dat het gewoon bij de NL Industrie moet gaan gebeuren? Het nieuw op te richten DBGS (defensiebedrijf grondsystemen - in oprichting) waarvan het IBBL deel uit gaat maken zou immers een kenniscentrum worden. Het ' Plan van aanpak' zou deze lijn duidelijk moeten aangeven.

De leidraad van de minister is 'never waist a good crisis'. 'Wij moeten zodanig herschikken dat we kunnen blijven investeren in de krijgsmacht van de toekomst. Sleutelbegrip hierbij is Innovatie'. Voorzitter, de PvdA is van mening dat, bedrijven in Nederland ambitie en capaciteiten hebben voor het uitvoeren van onderhoud, daarom moeten er extra kansen worden gecreëerd voor bedrijven in Nederland onder de nieuwe beleidslijn 'Onderhoud volledig uitbesteden, tenzij'!

Het wordt tijd voor actie!

Ook met het oog op de redeployment en gevolgen van ISAF missie Materieel is pas eind 2012 weer gereed en op orde en kosten van reparatie en inzetbaarheid zijn nog lang niet inzichtelijk gemaakt. Wat allemaal nog te verwachten aan onkosten en personele inzet?

Personele invloed van ontwikkelingen op het onderhoud van materieel' Want uit een van de achtergrondstukken bij het Eindrapport Verkenningen, 'De invloed van ontwikkelingen op het onderhoud van Defensiematerieel', is o.a. de personele samenstelling binnen de onderhoudsbedrijven van Defensie onderzocht. De leeftijdsopbouw laat een duidelijke piek zien in de leeftijdscategorie van 46-51/51-55. Het rapport stelt: 'Gezien deze piek in het personeelsbestand zullen over ongeveer 5 tot 10 jaar relatief veel mensen de organisatie verlaten. Dit resulteert niet alleen in een tekort aan personeel, maar ook in een leegloop van ervaring. Ervaring die niet eenvoudigweg opgevangen kan worden door het aannemen van nieuw personeel'(p.40-42) Defensie zal dus in de nabije toekomst onvoldoende kennis en ervaring in huis te hebben ten aanzien van het onderhoud van materieel. Outsourching wordt dus bittere noodzaak. Onderschrijft de minister dit probleem? Kan de minister instemmen met een nieuwe beleidslijn 'Onderhoud volledig uitbesteden, tenzij'? Reactie ( motie )

( De Krijgsmacht beschikt of krijgt binnenkort een aantal state-of-the-art systemen zoals de CV90, BvS10, Bushmaster, Fennek, Boxer, maar heeft op dit moment eenvoudigweg niet eens de mensen en middelen om deze systemen goed in stand te kunnen houden ).

Defensie Materieel Organisatie en Integriteit
Al jaren heb ik een brede interesse in de DMO en volg ik de ontwikkelingen binnen DMO nauwgezet; zowel het proces rondom de aanschaf van materieel, als de interne bedrijfsvoering. Wat betreft dat laatste heb ik enige tijd geleden een 'Aanbiedingsbrief Eindrapport huishoudelijk onderzoek' onder ogen gekregen, van 8 juli 2009.

Het onderzoek is uitgevoerd door het expertise centrum op gebied van integriteit van Defensie, de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Het gaat hier om een 'huishoudelijk onderzoek naar mogelijke integriteitschendingen bij DMO/RBO'(ressort Bedrijfsondersteuning).

In deze aanbiedingsbrief staan de conclusies uit het Eindrapport van de COID. Deze zijn, zelfs in diplomatiek, ambtelijk taalgebruik ronduit schokkend te noemen. De COID concludeert dat (Ik citeer a tm h):

a. Mede door het ontbreken van een stabiele leidinggevende factor, er door het personeel van DMO/RBO een attractieve dienstverlening wordt gehanteerd; b. Het personeel zich te veel zeggenschap toe-eigent en voorschriften naar eigen inzicht toepast. c. Opportunistisch beheer van dienstvervoer bestaat en het materieel- en voorraadbeheer niet op orde is; d. Hierdoor een risicovolle bedrijfsvoering is ontstaan waarmee de mogelijkheden zijn geboden tot onoorbaar gedrag; e. De bestaande bedrijfsvoering heeft geleid tot een groot risico voor een juist en volledig beheer (er is sprake van een 'open winkel') waardoor mogelijkheden tot integriteitschendingen zijn geboden; f. De in de eerste rapportage vermelde vermoedelijke integriteitschendingen weliswaar kunnen hebben plaatsgevonden maar niet direct aan op naam gestelde personen kan worden toegerekend, wellicht met uitzondering van de uit diefstal afkomstige laptop en een aangenomen USB-stick; g. Het aangewezen management verantwoordelijk is voor het uitblijven van de standaardisatie van procedures, werkwijzen en processen, de harmonisatie van facilitaire deelplannen en het opstellen van DMO-brede richtlijnen, de communicatie daarover en het sturen daarop; h. Er bij het personeel van DMO/RBO een verontrustende mate van wantrouwen heerst zowel onderling als richting de leiding en vice versa.

Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies van beide onderzoeken doet het COID de volgende aanbevelingen ( ik citeer a - g ): Ten aanzien van de organisatie:
a. Betrek het personeel werkzaam bij DMO/RBO, in een bewustwordingstraject, dat afrekent met het verleden en zicht geeft op een situatie waarin sprake is van een veilige werkomgeving; b. Communiceer daarin het belang van het management van DMO om integer gedrag te vertonen; c. Beleg de verantwoordelijkheden op dit terrein; d. Bevorder in het bewustwordingstraject de saamhorigheid en de gedeelde verantwoordelijkheid; e. Richt effectief werkoverleg in;
f. Tref (verbeter)maatregelen naar aanleiding van door de OIB (Onderzoeken Interne Beheersing) geconstateerde bevindingen en voorgestelde aanbevelingen in haar onderzoeksrapportages; g. Schenk aandacht bij het aanwijzen van de opvolger van het huidige HRBO (Hoofd RBO) voor stabiel leiderschap, waarin het op de kaart zetten van een integere RBO- organisatie prioriteit heeft..

Ten aanzien van het personeel ( ik citeer a - g ): f. Kondig aan dat bij volgende integriteitschendingen disciplinaire maatregelen tegen de daders (op grond van plichtsverzuim) volgen; g. Organiseer standaardisatie van de regelgeving en communiceer dit naar de medewerkers.

Hoe beoordeelt de minister de conclusies uit de rapporten? Wat is er na het verschijnen hiervan veranderd / welke maatregelen zijn genomen ten aanzien van DMO/RBO? Wat is de huidige stand van zaken? Wat is overigens de reden dat in dit soort zaken geen maximale transparantie betracht wordt? Kan de minister de klachten en de conclusies van dit integriteitonderzoek openbaar maken? Hoe zit het nu met de functioneringsgesprekken, waarvan maar 47% wordt gehouden en vastlegging in personeelsdossier? Ik reken op een heldere reactie en toezegging van de minister, om de antwoorden hierop voor as vrijdag in een brief naar de Kamer te sturen.

De ' leverbetrouwbaarheid van DMO bedrijven ' op 73 % !! 'De afgelopen maanden bedroeg de leverbetrouwbaarheid 73 procent' ( vraag 188 ). Lees ik dat goed?! De ' leverbetrouwbaarheid is 73%'?! Wat betekent dit? Ik zie een manager bij de HEMA al zijn baas vertellen dat ' de leverbetrouwbaarheid maar 73 procent is en o ja, de gestelde norm is 80% ' . Welke gevolgen heeft dit?

De DMO staat in de praktijk te ver af van de operationele eenheden die moeten kunnen vertrouwen op een adequate toelevering. Het feit dat de DMO formeel niet rechtsstreeks door de CdS kan worden aangestuurd maar alleen via de SG is niet van deze tijd. De militair centraal en dus de CdS centraal!

De ellende van de ' Paarse ' organisatie: militair weer centraal!

Dat was de bedoeling van het rapport Franssen ( 19/4/2002 Van Wankel

evenwicht naar versterkte defensieorganisatie ). Samenwerken van alle

Krijgsmachtdelen en de CdS op gelijke hiërarchische hoogte met de Secretaris

Generaal.

Voor de Krijgsmacht begon met wat heet ' Paarse organisatie ' , waren er drie

krijgsmachtdelen, Luchtmacht, Landmacht, Marine. Ieder krijgsmachtdeel had

zijn structuur. De KMAR, die eerst onder de KL viel, werd een zelfstandig

krijgsmachtdeel.

Toen kwam CDC / dienstencentra, tenslotte DMO / materieel organisatie en zie

daar ' Paars ' ! Efficiënter en doelmatiger was de bedoeling.

Inmiddels is Paars een beladen woord binnen de Krijgsmacht. Wat het

opgeleverd heeft is onduidelijk. Is Paars een synoniem is voor ellende? Een

voorbeeld hoe het niet moet is het KPU ( Kleding- en Persoonsgebonden

Uitrusting) bedrijf. In het verleden had ieder Krijgsmachtdeel zijn eigen

organisatie die verantwoordelijk was voor de uitrusting en kleding van

militairen. Met mogelijk teveel mensen ja, maar een organisatie die in ieder

geval deed wat ze moest en er werd in ieder geval op tijd geleverd!

Het Paarse KPU wordt door velen als een geldverslindende instantie ervaren,

waar idioot veel geld in wordt gepompt. Het moet een soort Posterorder bedrijf

Wehkamp worden, prima. Het verschil is dat bij Wehkamp zo ongeveer de regel

geldt, nu besteld, binnen 24 uur geleverd, terwijl het KPU zo ongeveer de regel

geldt nu besteld, binnen 24 maanden geleverd.

' Paars is tot een bloemkool geworden ', zo vertelde een defensiemedewerker

mij, ' die dagelijks wordt bijgemest en groeit tot ongekende omvang '.

De minister wil geen evaluatie van de dit Paarse model, het besturingsmodel,

zo liet hij weten op mijn vraag hierover ( vr 217 ), wij willen die evaluatie al

jaren! Want de militair hoort centraal te staan en de CdS in de driving seat!

Voor de inzet van 1militair hebben we nu meer dan 10 mensen nodig! Kan de

minister bij zijn plannen komen met Kengetallen, zodat er voor de Kamer ook

controle mogelijk is op de operationele inzet?

Reactie ( motie ).

De ( financiële molensteen ) ....JSF.......¦?.
Het JSF-project en de halsstarrige wijze waarop het kabinet, ondanks de gestaag oplopende stapel tegenvallers, begint steeds meer een wrang icoon te worden van cultuur bij Defensie. Niet het personeel, niet de effectieve operationele inzetbaarheid centraal! Ja, het gaat om een incidentele uitgave van geld voor de twee testtoestellen, maar de PvdA wil dit geld liever inzetten om structurele problemen te voorkomen en de huidige structurele tekorten te beperken Wij willen de op de Rijksbegroting 2011 gereserveerde middelen voor de 'Vervanging F-16' alsnog aanwenden voor de verbetering van opleidingen, trainingen en oefeningen ter directe versterking van de operationele inzetbaarheid. (motie)

Het JSF- project is een ( financiële ) molensteen om de nek van Defensie! De aanschaf van twee testtoestellen is een verdere investering in deze gigantische molensteen om de nek van het gehele defensieapparaat. De tegenvallers bij het JSF- project (qua kosten, participatie Ned. bedrijfsleven, opgelopen vertragingen, tegenvallende prestaties, etc.) blijven zich in een steeds hoger tempo opstapelen. In de VS wordt al gesproken over een halvering van het aantal bestellingen, het annuleren van 1 van de 3 te ontwerpen types en het opnieuw aanschaffen van F16's als opvolgers van verouderde F16's.

De minister heeft verschillende keren gezegd dat met hem 'alles bespreekbaar' is. Laat de minister dan nu ook lef tonen en het JSF-project ter discussie stellen! Never waist a good crises. Is de de Luchtmacht u de baas of bent u de baas?! Reactie ( motie )

Defensie Materieel Proces
De Defensie Commissie heeft naar aanleiding van de begroting 2010 voorstellen gedaan voor aanpassingen en uitbreidingen van het (DMP). Aanleiding vormde de enorme kosten overschrijding op het project JSS (100 miljoen). Een van de voorstellen van de Commissie betreft het vastleggen van de regelgeving in het DMP over de melding van dreigende overschrijdingen op een materieelproject aan de Kamer. Als kritische grens wordt hierbij het bedrag van 25 miljoen euro overschrijding genoemd. Dat moet zeker zo blijven.

Maar vanuit zowel het JSF debacle, maar ook de JSS, stel ik voor de grens van 'kritische overschrijding' te koppelen aan de financiële omvang van het project! De VS kent de Nunn Mc Curdy norm!
Reactie.

Verplichtingenpauze en oorzaken van de problemen in het beheer Tijdens het Kamer overleg op 8 april jl. kondigde defensie uiteenlopende maatregelen aan, genomen naar aanleiding van problemen met het exploitatiebudget. Om te voorkomen dat het exploitatiebudget van de DMO in 2010 fors werd overschreden, maar ....zo werd de Kamer gezegd, zonder dat er spraake zou zijn van nadelige gevolgen voor de operationele inzet tijdens uitzendingen. Er werd o.a. besloten tot een verplichtingenpauze ('terughoudendheid bij het sluiten van nieuwe contracten en uitstellen van minder urgente verplichtingen'). Vanaf 1 april 2010 werd de verplichtingenpauze stapsgewijs opgeheven.

Maar wat lezen we in de brief van 18 november:

-'Mede als gevolg van lange aanbestedingstrajecten en levertijden van reservedelen zullen de effecten van de verplichtingenpauze niet alleen in 2011 maar zeker ook nog daarna merkbaar
-De verplichtingenpauze heeft een belangrijke negatieve consequentie gehad: de vertragingen voor aan te schaffen materieel/ onderhoud etc. zijn opgelopen! Contracten moeten opnieuw worden afgesloten. Defensie (overheid) blijkt geen betrouwbare partner. Welke effecten? Wat zijn hier concreet de consequenties van in 2011, en daarna?

En 'Belangrijkste oorzaken van al dit leed ( vraag 233 ):
- te weinig aandacht voor verplichtingen;
- te weinig aandacht voor de analyse van openstaande verplichtingen
- het onvoldoende aanspreken van de veroorzakers van de problemen van de verplichtingen;
- het niet tijdig of niet juist vastleggen van aangegane verplichtingen;
- het niet tijdig afboeken van openstaande verplichtingen die niet meer in betreffend jaar tot betaling komen;
- te moeilijke constructies met betrekking tot de vastlegging van verplichtingen in relatie tot basten - lastendiensten;
- het niet consequent toepassen van de geldende regelgeving.'

De oplossing is: 'om deze problematiek te verminderen worden nu, in het kader van het meerjarig verbeterplan financieel beheer, specifieke maatregelen uitgevoerd? ' En nu.....

Reactie.

Verkoop Defensiematerieel:

Om welke reden dan ook verkoopt Defensie materieel.

Voorbeeld: Defensie verkoopt een 18 tal F-16's.

De F-16's die geleverd moeten worden krijgen voor levering groot onderhoud.

Er worden reserve onderdelen geleverd, toolkits etc. Reserveonderdelen die

Al schaars zijn door de bezuinigingen en de Klu zelf nodig heeft. Is dat de

verklaring waarom van de 87 kisten er maar 25 kunnen vliegen vraag ik de

Minister?

Personeel van het ontvangende land worden in Nederland met

Defensiecapaciteit opgeleid voor allerlei taken die te maken hebben met de

toestellen die geleverd moeten worden. In het verleden was een

scholingsprogramma van 12 maanden of langer niet ongewoon. Is het zo dat er

zelfs extra capaciteit voor opleiding is ingekocht?

Kortom: wat verdienen we hiermee? Dit gaat bijvoorbeeld ook op voor de

Patria verkocht aan Estland.

Samenwerking in EU- en NAVO-verband
Als gevolg economische crisis vinden er in vrijwel alle Europese landen bezuinigingen op Defensie plaats. Hierdoor ontstaat een noodzaak tot samenwerken (bilateraal en multilateraal): de bezuinigingen die de landen doorvoeren kunnen leiden tot duplicatie van het in de EU beschikbare materieel (mijnenveegcapaciteit in NL, Be, en GB) maar ook tot 'gaten' en tekorten. Weinig efficiënt en verspilling van geld.
- De minister zei tijdens de NAVO top in Lissabon dat er 'een bodempje is gelegd om samen zaken te doen'. Klinkt mager...en zuinig.> Zijn er concrete afspraken gemaakt voor overleg, met welke partners en ten aanzien van welke projecten? In welke fora ligt intensivering van samenwerking het meest voor de hand?
- Er is visie en concrete strategie nodig voor een intensievere samenwerking op materieel gebied, zowel met bestaande als mogelijk nieuwe partners, en zowel in EU (rol EDA) als NAVO verband. Minister wat zijn uw plannen?

Eén operationeel commando
De direct operationeel inzetbare militaire eenheden vallen momenteel nog onder verschillende operationele commando's van de verschillende krijgsmachtdelen. Vanuit het operationele belang bij missies, niet effectief en dus niet gewenst. De PvdA stelt voor om het Korps Commandotroepen, het Korps Mariniers, de Luchtmobiele Brigade en de Tactische Helikopter Groep onder een operationeel commando te plaatsen. Reactie.

SPEER ( Strategic Process and ERP Enabled Reenineering ) Bedoeld om o.a. de planning, het beheer en de bevoorrading van militair materieel te verbeteren ( geïntegreerd management informatiesysteem ). Binnen de Defensie wordt in zijn algemeenheid bijzonder negatief op SPEER gereageerd. Veruit de meesten noemen het een speeltje van een paar 'toppers' en de ICT wereld. Na bestudering van de tussenbalans SPEER 2010, is duidelijk dat SPEER is mislukt. Tot 2015 wordt minder functionaliteit opgeleverd dan bij de start (in 2004) is afgesproken. Toch stijgt het investeringsbudget nog 10%.
Voor veel meer geld dan aan het begin van project was afgesproken, krijgt men veel minder dan beloofd. Zelfs wat men krijgt, is nu nog ongewis. Er wordt voor eind 2010 een nieuw plan van aanpak opgesteld voor de periode na 2014. De opbrengsten tot 2014 worden door de mindere functionaliteit niet gerealiseerd. Omdat men met het huidige budget (alles opgeteld toch nog altijd meer dan ¤500 mln) de periode tot 2014 moett 'overleven', wordt de projectorganisatie geleidelijk opgedoekt en plempt men het onaffe product SAP maar in de reguliere defensie organisatie. Omdat er minder functionaliteit wordt opgeleverd zullen bestaande legacy-systemen langer in de lucht gehouden moeten worden dan voorzien. Beide feiten, onaf SAP implementeren en langer legacy onderhouden, zullen enorme druk op de bestaande organisatie gaan leggen.
- Er zijn miljoenen uitgegeven, rendementen worden nergens behaald, de SPEER kar zit diep in de modder. Hoe lang gaat dit drama nog duren? Hoeveel miljoenen belastinggeld gaan er nog in bodemloze putten gesmeten worden? Hoeveel ingehuurde ICT-deskundigen van hoeveel ICT-bedrijven zijn ondertussen beter op de hoogte dan de minister van wat er bij Defensie wel en niet in huis is? Wat is het oordeel van de MIVD daarover?
- In licht van bovenstaande wil ik de minister oproepen een onafhankelijk onderzoek naar SPEER in te stellen. Wat is nog de haalbaarheid en realiteit! Reactie.

Kennisportfolio en TNO
Met ingang van 2010 stelde Defensie noodgedwongen minder middelen beschikbaar voor research and development (R&D) uit de centrale budgetten van Defensie. Het grootste deel van deze bezuiniging (40%) betrof programmafinanciering waarmee TNO een voor Defensie relevante kennisbasis opbouwt en in stand houdt. Om de bezuiniging zo zorgvuldig mogelijk en met inachtneming van de prioriteiten van Defensie te realiseren, was een herijking van de gehele kennisportfolio van Defensie noodzakelijk. (TK 270830, nr. 71)) Hoewel de begrotingsdiscussie 2011 nog niet gevoerd is wordt de implementatie van het rapport HKD doorgevoerd en 'onomkeerbaar', in tegenstelling tot de wens van de Kamer (motie Eijsink dec jl en discussie rond AO van 3 feb. jl.). Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de voor Defensie beschikbare kennisbasis. Er wordt ingezet op de mogelijkheid van compensatie door extra onderzoek bij de NLDA en Clingendael en door kennisverwerving uit internationale samenwerking. Wat is de situatie mbt TNO? Ik verwijs naar de discussie eerder dit jaar.

Toekomstige vulling Defensieorganisatie:

Dit is een punt van grote zorg. Op dit moment is Defensie gevuld voor ca 93 %

als gevolg van financiële problemen.

We moeten naar een duidelijk budget voor personeel en geen gegoochel met

financiële ruimte scheppen voor investeringen.

Dit moet naar mijn mening onbespreekbaar zijn. Als in 2018 de taakstelling van

635 milj plus de nagekomen ellende van enige 100'n miljoenen is weggewerkt

dan moet daar een organisatie staan die voor 100 % gevuld is, naar de nieuwe

maatstaven.

Clustermunitie:
Het is fantastisch dat Nederland naar alle waarschijnlijkheid begin 2011 de Convention on Cluster Munitions zal ratificeren. Een nieuw verdrag schept echter ook nieuwe verplichtingen. Nederland is van oudsher een behoorlijke donor waar het gaat om ruiming van onontplofte clustermunitie. Clearance is dan ook hard nodig om een eind te maken aan burgerslachtoffers. Helaas moeten we constateren dat Nederland nu geen extra financiële ruimte creëert om onontplofte clustermunitie te ruimen.

Ook moet Nederland zich de komende tijd - nu de conventie nog op de agendda staat - diplomatiek blijven inspannen om staten die de conventie nog niet hebben ondertekend hebben aan te sporen dit alsnog te doen. Nederland zou eveneens bij toekomstige joint military operations aan partners als bijvoorbeeld de Verenigde Staten aan moeten geven dat Nederland het eventuele gebruik van clustermunitie tijdens deze operaties ten strengste afkeurt.

Arms Trade Treaty (ATT):
Nederland moet zich voor de komende onderhandelingen in februari inzetten voor een robuust verdrag waar met duidelijke parameters die bijdragen aan vermindering van impact van wapenhandel op de schending van mensenrechten, duurzame ontwikkeling en gewapend geweld. Op een verdrag met een alomvattende scope (reikwijdte) die alle conventionele wapens, kleine vuurwapens, munitie, militaire uitrusting omvat alsook de machines en expertise die nodig zijn om deze te maken. De blijvende inzet van Nederland voor toegang van civil society tot de onderhandelingen blijft nodig en draagt tevens bij aan het laten horen van een stem van diegene die het meest getroffen worden door onverantwoorde wapenhandel. Er moet voldoende menskracht zijn bij Buitenlandse zaken om het ATT proces te ondersteunen.

Verarmd uranium:
Verarmd uranium blijft een reden tot zorg binnen de internationale gemeenschap, en met name bij burgers in Irak, Kosovo en onder veteranen. Ondanks dat met steun van Nederland een nieuwe VN resolutie aangenomen is die oproept tot meer transparantie over het gebruik van verarmd uranium, is meer daadkracht nodig. Nederland moet pro-actief zoeken naar mogelijkheden tot onderzoek in Irak en op basis van het voorzorgsprincipe overgaan tot een moratorium op het gebruik van deze munitie.

Boxer:
Hoe staat het met de betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven bij het project Boxer? Welke contracten zijn er in het kader van dit project gesloten met Nederlandse bedrijven? Hoe groot is de concurrentie voor de Nederlandse industrie vanuit Duitsland en welke onderdelen van het project - Boxer worden mogelijk in Duitsland uitgevoerd?

Overige:

- Cyberspace

- Rekruten afgebeld

-