Ingezonden persbericht---P E R S B E R I C H T

OR krijgt vrijwel geen vat op de organisatiestrategie

Tilburg (26 november 2010) - Bijna eenderde van de ondernemingsraden vindt zichzelf niet invloedrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau GITP en het vakblad OR informatie naar de invloed van de OR op het beleid van de organisatie. Volgens de respondenten heeft de OR het meeste invloed op het personeelsbeleid (35%) en de arbeidsomstandigheden (31%). Weinig tot geen vat krijgt de OR op de strategie en het meerjarenbeleid (3%) en het financieel-economisch beleid (2%).

'Opvallend', vindt onderzoeker Wanne van den Bijllaardt van GITP. 'De wetgever heeft de OR immers mogelijkheden gegeven om in ieder geval twee keer per jaar het meerjarenbeleid met de bestuurder te bespreken. Dat biedt toch kansen, zou je zeggen. Zonder invloed is de OR eigenlijk overbodig.' Ruim 27% van respondenten geeft aan dat het gebrek aan OR-invloed het gevolg is van te weinig kennis en vaardigheden. Toch benutten OR'en niet alle scholingsmogelijkheden uit de Wet op de ondernemingsraden. Ze hebben recht op minimaal 5 scholingsdagen per persoon per jaar, maar ze gebruiken nog niet eens de helft. Daarnaast vindt bijna eenvijfde het lastig om samen te werken met hun bestuurder. Dat staat ook veel invloed in de weg.

Betrekken van achterban
Veel OR'en proberen alleen door middel van vergaderen (63%) en onderhandelen (80%) invloed uit te oefenen. Daarmee laten zij echter kansen liggen, want ook met lobbyen en de samenwerking met de achterban kan de OR aan invloed winnen. In tegenstelling tot vakbonden maken OR'en hier maar weinig gebruik van. Zelfs 54% geeft expliciet aan dat de achterban niet gebruikt wordt om invloed uit te oefenen en 11% weet het niet of de achterban hiervoor wordt ingezet.

Boosheid en verdriet not done
Verder wordt er nauwelijks gebruikt gemaakt van non-verbale communicatie zoals boosheid en verdriet om invloed uit te oefenen. De OR komt vooral met vragen en argumenten, maar non-verbale communicatie wordt niet bewust gebruikt. Maar liefst 42% vindt dit het minst effectief. Het roept het beeld op van een OR die zakelijk is en weinig gevoelens toont. Van den Bijllaardt: 'Dat is toch jammer, want er zijn OR'en die met het tonen van emoties successen hebben behaald. De bestuurder ziet dan wat hij oproept en zal nog eens goed nadenken hoe hij de OR meekrijgt met de plannen.'

Debat over OR-invloed
De uitkomsten van dit onderzoek komen tijdens de Week van de medezeggenschap van 6 tot en met 10 december aan bod. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor het functioneren van de OR. De week start op maandagmiddag 6 december met een debat over de invloed van de ondernemingsraad in Den Haag. Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de medezeggenschap bespreken de onderzoeksresultaten en geven tips over het vergroten van de invloed van de OR. Dit debat is gratis bij te wonen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.weekvandemedezeggenschap.nl.