Gemeente Tilburg
-------------------------------------------------------------

10525GO
Datum 26 november 2010

Aanleg extra parkeervakken bij sportclubs
Initiatief 'Sportrotonde' krijgt gestalte
In en rondom de Bijsterveldenlaan zijn veel voorzieningen en sportclubs gehuisvest. Het is hier altijd druk met bezoekers. Uit een gesprek tussen een aantal verenigingen met de gemeente blijkt de wens voor meer parkeerruimte. De verenigingen willen zich naar buiten toe presenteren onder de naam 'Sportrotonde'. Zij zijn bijna allemaal te vinden rondom de rotonde Bijsterveldenlaan - Moerse Dreef - Heereveldendreef. Inhoud werkzaamheden Verdeeld over de ruimte langs de Bijsterveldenlaan en op het parkeerterrein van de voetbalvereniging, tennisbaan en wielerbaan komen 17 extra parkeerplaatsen. Tegelijkertijd wordt het parkeerverbod aan de Bijsterveldenlaan aangepast. Mede omdat de politie en de initiatiefnemers aangeven dat hier onveilige situaties ontstaan door de vele parkeerders. Uitvoeringsplanning De werkzaamheden starten zo snel mogelijk, mits het weer dit toelaat. Op de achterzijde treft u een tekening aan van de omgeving na de werkzaamheden. Mogelijke overlast Het is mogelijk dat u tijdens de werkzaamheden enige hinder ondervindt zoals geluidsoverlast door af- en aanvoer van materialen en machines. Wij vragen hiervoor uw begrip. Meer informatie Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met Niels Suijkerbuijk van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 83 81 of via e-mail niels.suijkerbuijk@tilburg.nl. U kunt ook contact opnemen met Chris Liebregts van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013-542 88 64 en via e-mail chris.liebregts@tilburg.nl. Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan wegen en groen, uitgevoerd door de gemeente Tilburg, is ook te bekijken op: http://openbarewerken.tilburg.nl

Bezoekadres Stadhuisplein 130

Postadres Postbus 90157 5000 LL Tilburg

Doorkiesnummer 013 542 88 64 Faxnummer 013 542 85 40

Gebiedsontwikkeling Gebiedsteams Vastgoed Ingenieursbureau Stedenbouw Handhaving Stadstoezicht Beheer & Onderhoud Middelen

Pagina 1 van 1
---- --
Nummer 10521GO

Datum 26 november 2010

Parkeeroverlast in uw woonomgeving
Maatregelen tegen fout parkeren

De gemeente en de politie ontvangen regelmatig klachten uit de buurt over fout parkeren. Auto's staan dan op de stoep of in de groenvoorziening. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Met deze brief willen de gemeente en de politie u erop wijzen dat parkeren alleen is toegestaan op eigen terrein of op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Parkeren Als u niet direct voor uw woning kunt parkeren, dan zijn er op loopafstand voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. In de gehele wijk geldt overigens een parkeerverbod voor grote bestelbussen en vrachtwagens. Deze kunnen geparkeerd worden op bedrijfsterreinen. Maatregelen fout parkeren De gemeente verzoekt u vriendelijk om alleen op eigen terrein of op de openbare parkeerplaatsen te parkeren. Dat geldt ook voor bezoekers. De politie gaat hierop strenger controleren. Wie zich niet aan de parkeerregels houdt kan een bekeuring krijgen. Meer informatie Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met Samir Azahaf van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 542 88 63 of via e-mail op samir.azahaf@tilburg.nl. Ook kunt u contact opnemen met de wijkagenten via het telefoonnummer van de politie: 0900 8844. Gemeente en politie rekenen op uw medewerking. Samen met u houden we uw

Bezoekadres Stadhuisplein 130

Postadres Postbus 90157 5000 LL Tilburg

Doorkiesnummer 013 542 88 63 Faxnummer 013 542 88 25

woonomgeving prettig en leefbaar voor iedereen!

Gebiedsontwikkeling Gebiedsteams Vastgoed Ingenieursbureau Stedenbouw Handhaving Stadstoezicht Beheer & Onderhoud Middelen

Pagina 1 van 1
---- --
Nummer 10522GO Datum 26 november 2010

Inloopavond herinrichting Franz Lisztstraat
Maandag 6 december aanstaande, 19.30 uur tot 21.00 uur

De gemeente Tilburg wil de Franz Lisztstraat opnieuw gaan inrichten. Het gaat daarbij om de hoofdrijbaan, de voetpaden en de aansluitingen op de zijstraten. De straat maakt deel uit van de sternetfietsroute en wordt ingericht als een fietsstraat. De straat wordt veiliger en comfortabeler voor fietsers, maar is uiteraard nog wel toegankelijk voor autoverkeer. Van de nieuwe inrichting is een ontwerptekening gemaakt. Tijdens een inloopavond op maandag 6 december aanstaande is er gelegenheid om deze tekening te bekijken.
Bezoekadres

Ontwerp In het ontwerp is van de hoofdrijbaan een fietsstraat gemaakt, waar de auto 'te gast' is. De straat blijft een 30 km zone waarbij meer nadruk ligt op de bestaande sternetfietsroute. Er komen twee smalle rode rijstroken met daartussen een strook keien. De weg blijft in twee richtingen open voor het autoverkeer. Ook de kruising met de Haendellaan word aangepast waardoor deze oversteek veiliger wordt voor fietsers. Negen bomen aan de huizenzijde gaan door de herinrichtingswerkzaamheden verdwijnen. Daarnaast worden twee bomen verwijderd die te dicht op elkaar staan. Bij de bomen die blijven staan, worden maatregelen getroffen om hun groei te verbeteren. Ook de lantaarnpalen worden vervangen. Er komen lantaarnpalen met LED verlichting. Voor de herinrichting is een verkeersbesluit noodzakelijk. Dit besluit wordt waarschijnlijk begin 2011 gepubliceerd in de Tilburgse Koerier. Planning De gemeente wil de werkzaamheden in 2011 uitvoeren. De exacte datum is nog niet bekend. Hierover ontvangt u later opnieuw een bewonersbrief. Tijdens de werkzaamheden is de straat beperkt bereikbaar. Waar gewerkt wordt, ligt de weg van gevel tot gevel open. Inloopavond De gemeente organiseert een inloopavond op: maandag 6 december tussen 19.30 en 21.00 uur in het Switsjgebouw GGZ Haydnstraat 260 Gedurende de avond kunt u tussen 19.30 uur en 21.00 uur binnenlopen op een tijdstip dat u het meest schikt. U kunt de ontwerptekeningen bekijken en uw eventuele vragen kwijt aan medewerkers van de gemeente Tilburg. U bent van harte welkom. Meer informatie Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Helen Smeeman, gebiedscoördinator van de gemeente Tilburg. Zij is te bereiken via telefoonnummer 013 -542 87 45 of via email: helen.smeeman@tilburg.nl. Ook kunt u contact opnemen met Frank van der Schoot, projectleider openbare ruimte van de gemeente Tilburg. Hij is te bereiken via telefoonnummer 013 - 542 83 98 of via email: frank.van.der.schoot@tilburg.nl.

Stadhuisplein 130

Postadres Postbus 90157 5000 LL Tilburg

Doorkiesnummer 013 542 83 98 Faxnummer 013 542 85 40

Gebiedsontwikkeling Gebiedsteams Vastgoed Ingenieursbureau Stedenbouw Handhaving Stadstoezicht Beheer & Onderhoud Middelen

Pagina 1 van 1
---- --
Nummer

10524GO
Datum 26 november 2010.

Inloopavond Stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Zwaluwenbunders
Dinsdag 7 december, De Symfonie (Eilenbergstraat 250), van 19.00 tot 21.00 uur

In december 2009 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Noordoost 2020 vastgesteld. Deze structuurvisie omschrijft de toekomstige ontwikkeling van De Nieuwe Warande, het landelijk gebied ten zuiden van Udenhout, ten westen van Berkel-Enschot en ten noorden van Tilburg. Het gebied is ingedeeld in 4 kamers; één van deze kamers is de Zuidkamer. In de Zuidkamer (aan de oostzijde van de Burgemeester Bechtweg) wordt bedrijventerrein Zwaluwenbunders gerealiseerd. Zwaluwenbunders is een gemengd bedrijventerrein. Er komen drie, grote perifere detailhandelkavels en een horecagelegenheid. Daarnaast komen er ruim zestig percelen met een oppervlakte van 1500m2 tot 5000 m2 voor gemengde bedrijvigheid. Dat kunnen zowel kantorenpanden als werkplaatsen, magazijnen etcetera zijn. Een aantal van deze kavels heeft een zichtlocatie aan de Burgemeester Bechtweg. Zwaluwenbunders kenmerkt zich verder door veel groen. Maar liefst 47% van de in totaal 64 hectare bestaat uit bos, poelen, ecologische en retentiegebieden. Mogelijk komt er in de toekomst ook een evenemententerrein, maar dit is afhankelijk van de verhuizing van evenemententerrein 't Laar. Inloopavond Inmiddels is het stedenbouwkundig plan voor Zwaluwenbunders gereed en vastgesteld in het college van 23 november 2010 jl. In dit plan is te zien hoe de structuur van het toekomstig bedrijventerrein (verkeer, groen, bedrijvigheid) er uit gaat zien. Op dinsdag 7 december aanstaande organiseert de gemeente een inloopavond waar alle belanghebbenden hun vragen kunnen stellen. De projectleider, stedenbouwkundige, verkeerskundige en accountmanager zijn aanwezig om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en de visie toe te lichten. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen op een tijdstip dat u het meeste schikt. Inloopavond Stedenbouwkundig Plan Zwaluwenbunders Dinsdag 7 december 2010 Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250 Van 19.00 tot 21.00 uur Bent u op 7 december verhinderd? Geen probleem. Op www.zwaluwenbunders.nl kunt u het stedenbouwkundig plan zien en via het reactieformulier kunt u tot 15 januari 2011 uw reactie insturen. Procedure Het stedenbouwkundig plan wordt in de komende periode verder uitgewerkt tot een bestemmingsplan. Tijdens de inloopavond op 7 december a.s. en via de website www.zwaluwenbunders.nl kunt u tot 15 januari 2011 reageren op het stedenbouwkundig plan. >> zie volgende pagina >>
Pagina 1 van 2

Bezoekadres Stadhuisplein 130

Postadres Postbus 90157 5000 LL Tilburg

Doorkiesnummer 013 542 86 47 Faxnummer

Gebiedsontwikkeling Gebiedsteams Vastgoed Ingenieursbureau Stedenbouw Handhaving Stadstoezicht Beheer & Onderhoud Middelen

Uw reactie wordt dan meegenomen bij de verdere uitwerking. Het bestemmingsplan is waarschijnlijk begin 2012 gereed en wordt dan ter inzage gelegd. Het bouwrijp maken en de verkoop van kavels start na het vaststellen van het bestemmingsplan. Meer informatie? Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectleider Mia Verhoef, telefoonnummer 013 - 542 8647 of via email: mia.verhoef@tilburg.nl. Uiteraard kunt u ook terecht op de website: www.zwaluwenbunders.nl.

Pagina 2 van 2
---- --