Raad van State


Mediagevoelige uitspraken Mediagevoelige uitspraken

Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdagen in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken op maandag een selectie van de uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur vernieuwd. Een overzicht van alle uitspraken die op de woensdag worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

15 uitspraken gevonden pagina: 1 2
1. 200902219/1/M2
datum van uitspraak: woensdag 1 december 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Wet geluidhinder
inhoudsindicatie:

(Hogere geluidswaarden voor woningen langs Zilverzandtracé) Uitspraak over de hogere geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten heeft vastgesteld voor een aantal woningen in Holten. Het gemeentebestuur heeft dat gedaan vanwege de aanleg van het zogenoemde Zilverzandtracé. Dit is een ontsluitingsweg ten oosten van de kern Holten. Bij de aanleg hiervan wordt een nieuwe wegvak aangelegd tussen de Rijssenseweg en de Drostenstraat. De woningen liggen langs het tracé. De eigenaren van één van de woningen zijn het niet eens met de waarden voor hun woning en zijn daarom in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat het gemeentebestuur een verbetering van de geluidssituatie aan de Oranjestraat niet had mogen compenseren met een verslechtering van de totale geluidssituatie langs de Drostenstraat. Ook zou geen rekening zijn gehouden met de geluidsbelasting van meerdere bronnen. De Raad van State heeft de zaak op 30 maart jl. op zitting behandeld. Hierna heeft de Raad van State nog enkele schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De partijen hebben ervan afgezien om nogmaals een zitting te houden.
2. 200903668/1/R3
datum van uitspraak: woensdag 1 december 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Noord-Brabant
inhoudsindicatie:

(Bestemmingsplan 'De Zwaaikom' van de gemeente Oosterhout) Uitspraak over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Noord Brabant van het bestemmingsplan 'De Zwaaikom' van de gemeente Oosterhout. In het gebied De Zwaaikom is de belangrijkste woningbouwontwikkeling voor de gemeente Oosterhout voorzien. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 1.000 woningen mogelijk. Het gaat hier om een zogenoemde binnenstedelijke locatie, gelegen in de directe nabijheid van het centrum, tussen de nieuwbouwwijk Vrachelen en de stad. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich in september 2007 eerder uitgesproken over het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan. Toen vernietigde de Raad van State het goedkeuringsbesluit van de provincie. Naar aanleiding van die uitspraak met zaaknummer 200604298/1 heeft het provinciebestuur een nieuw besluit genomen en het bestemmingsplan opnieuw goedgekeurd. De uitspraak van september 2007 is te vinden op de site. Ook tegen dit nieuwe besluit bestaan bezwaren. Onder meer van Belangenvereniging LMPweg die ook al tegen het eerdere besluit in beroep kwam bij de Raad van State. De belangenvereniging twijfelt, samen met een betonproducent en een aantal inwoners uit Oosterhout, of de nieuwe woonwijk goed zal worden ontsloten. Zo vinden zij dat de toename van verkeer op de Lage Molenpolderweg als gevolg van de woningbouw niet goed is onderzocht. Verder zouden de onderzoeken naar de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit niet deugen. De Raad van State heeft de zaak op 23 september jl. op zitting behandeld.
3. 200905310/1/R3
datum van uitspraak: woensdag 1 december 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Noord-Brabant
inhoudsindicatie:

(Bestemmingsplan 'Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat' van de gemeente Haaren) Uitspraak over de vaststelling door de gemeenteraad van Haaren van het bestemmingsplan 'Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat'. Het plan heeft betrekking op een gebied ten noordwesten van de Helvoirtseweg en de Kantstraat en maakt de aanleg mogelijk van een gemeentewerf, een brandweerkazerne en een milieustraat. Een aantal inwoners van Haaren is het niet eens met het plan en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat het plan inbreuk maakt op de landelijke kwaliteit van het buitengebied van de gemeente. Zij vrezen verder vooral voor een aantasting van hun woongenot door geluids-, verkeers- en geurhinder, verslechtering van de luchtkwaliteit en verlies van uitzicht. De nadelige gevolgen zouden bovendien bovenop de hinder van het bedrijventerrein 't Hopveld II komen. Ten slotte zou onvoldoende onderzoek zijn gedaan naar mogelijke andere locaties voor de gemeentelijke voorzieningen. De Raad van State heeft de zaak op 5 oktober jl. op zitting behandeld.
4. 200909968/1/R2
datum van uitspraak: woensdag 1 december 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Utrecht
inhoudsindicatie:

(Bestemmingsplan 'Torenzicht' van de gemeente Eemnes) Uitspraak over de vaststelling door de gemeenteraad van Eemnes van het bestemmingsplan 'Torenzicht'. Het bestemmingsplan 'Torenzicht' maakt woningbouw mogelijk op de locatie waar voorheen winkelcentrum Torenzicht lag. Omdat de gemeenteraad de meeste winkels en horeca van winkelcentrum Torenzicht wil verhuizen naar het nieuwe dorpshart, komt op die locatie ruimte vrij voor woningbouw. Boni Supermarkt is het niet eens met dit bestemmingsplan en is hiertegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij twijfelt aan de financiële uitvoerbaarheid van het plan. Ook zouden er onvoldoende parkeerplaatsen worden aangelegd. De Raad van State heeft deze zaak 7 oktober jl. op zitting behandeld. Boni Supermarkt had ook beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan 'Dorpshart' van de gemeente Eemnes. Dat bestemmingsplan houdt verband met de herontwikkeling van het winkelcentrum Torenzicht. De Raad van State heeft op 10 november jl. uitspraak gedaan in de zaak over het bestemmingsplan 'Dorpshart'. Die uitspraak met zaaknummer 200909325/1 is te vinden op de site.
5. 201001706/1/M2
datum van uitspraak: woensdag 1 december 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - enkelvoudig
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Wet geluidhinder
inhoudsindicatie:

(Hogere geluidswaarden voor woningen in omgeving van 'Zalmhaven' in Rotterdam) Uitspraak over de hogere geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft vastgesteld voor 545 woningen in Rotterdam. Het gemeentebestuur heeft dat gedaan voor de bouw van het appartementencomplex 'Zalmhaven' in de stad. De Stichting Bewoners Initiatieven Scheepvaartkwartier is tegen dit besluit in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bewonersgroep vindt dat het gemeentebestuur het ontheffingsbeleid voor bouw- en bestemmingsplannen en het Actieplan Geluid bij zijn besluit had moeten betrekken. Ook deugt het akoestisch onderzoek volgens haar niet, omdat in het onderzoek zou zijn uitgegaan van onjuiste verkeersgegevens. Haar eigen metingen zouden bovendien een beter beeld van de feitelijke situatie geven dan de modelmatige berekeningen die het gemeentebestuur heeft toegepast. Verder had het gemeentebestuur meer maatregelen moeten nemen om geluidsoverlast te beperken, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van stil asfalt en het aanpassen van de maximumsnelheid. De Raad van State heeft de zaak op 2 juli jl. op zitting behandeld.
6. 201002625/1/H1
datum van uitspraak: woensdag 1 december 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Vrijstelling bestemmingsplan gebruik
inhoudsindicatie:

(Bouwvergunning voor jeugdbehandelcentrum in Kortehemmen) Uitspraak over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland heeft verleend voor een jeugdbehandelcentrum aan de Boerestreek in Kortehemmen. De Stichting Jeugdhulp Friesland had het gemeentebestuur om de bouwvergunning gevraagd. Het bouwplan maakt de verbouwing mogelijk van het oude conferentieoord Woodbrookers voor de opvang van ongeveer 60 jongeren tussen de 12 en 18 jaar met psychische- of gedragsproblemen. Omdat de verbouwing in strijd is met het bestemmingsplan, heeft het gemeentebestuur ook een vrijstelling van het plan verleend. Twee inwoners uit Kortehemmen zijn het niet eens met het bouwplan. Zij vinden dat het bouwplan in strijd is met het Friese streekplan, zodat de vergunning niet verleend had mogen worden. Het behandelcentrum zou het kwetsbare landelijke gebied te veel aantasten. Verder vinden zij dat het behandelcentrum op te korte afstand van hun woningen wordt gebouwd en dat er voor hen geen goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. De rechtbank in Leeuwarden verklaarde in februari 2010 een eerder beroep van de inwoners ongegrond. Tegen die uitspraak zijn zij in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 18 oktober jl. op zitting behandeld.
7. 201002816/1/H1
datum van uitspraak: woensdag 1 december 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Bouwzaken
inhoudsindicatie:

(Bouwvergunning voor werktuigenberging/opslagloods in Reusel) Uitspraak over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden heeft verleend voor een werktuigen- en opslagloods aan het Buspad in Reusel. Een buurman is het niet eens met de bouwvergunning. Hij is van mening dat het bestemmingsplan dat ter plaatse geldt, de bouw van de loods niet toestaat. Ook vindt de buurman dat voor de loods een milieuvergunning nodig is, omdat de opslag van grondverzetmachines nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Het gemeentebestuur had daarom de bouwvergunning niet mogen verlenen. De rechtbank in Den Bosch heeft in februari 2010 een eerder beroep van de buurman ongegrond verklaard. De man is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en is hiertegen in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 1 oktober jl. op zitting behandeld.
8. 201003059/1/M2
datum van uitspraak: woensdag 1 december 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - enkelvoudig
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / Dwangsom
inhoudsindicatie:

(Dwangsom voor Stichting Aanleg en Exploitatie Utrechtse Lijnbesturingsbanen) Uitspraak over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft opgelegd aan de Stichting Aanleg en Exploitatie van de Utrechtse Lijnbesturingsbanen. De stichting exploiteert een modelbouwcentrum aan de Floridadreef in Utrecht waar radiografisch bestuurbare modelauto's en lijnbestuurde modelvliegtuigen worden gebruikt. Volgens het gemeentebestuur overtreedt de stichting de milieuvergunning. Zo zou het centrum te veel lawaai maken. Het centrum vindt dat zij de geluidsnormen niet heeft overtreden en is daarom tegen de dwangsom in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 26 oktober jl. op zitting behandeld.
9. 201003355/1/H3
datum van uitspraak: woensdag 1 december 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Overige
inhoudsindicatie:

(Vergunning voor opvissen zwaardschedes en mesheften) Uitspraak over de vergunningen die de voormalige minister van LNV heeft verleend voor het mechanisch opvissen van zwaardschedes en mesheften (ensis) in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007. De vergunningen zijn verleend aan Prins & Dingemanse, Shellfish en Roem van Yerseke. Zij mogen vissen in de visserijzone met uitzondering van bepaalde delen van de Voordelta en de Noordzeekustzone. Ensis B.V. is het niet eens met de vergunning. Volgens het bedrijf is de vergunning verleend in strijd met het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij. Hierin zou bepaald zijn dat vergunningen voor het vissen op schelpdieren alleen worden verleend aan bedrijven die in het verleden aantoonbaar en in belangrijke mate op schelpdieren hebben gevist. Prins & Dingemanse, Shellfish en Roem van Yerseke zouden niet aan die eis voldoen. Ook zou de minister bij haar besluit onvoldoende oog hebben gehad voor de belangen van Ensis B.V. De rechtbank in Middelburg verklaarde in februari jl. een eerder beroep van het bedrijf ongegrond. Tegen die uitspraak is het in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 1 november jl. op zitting behandeld.
10. 201003914/1/R1
datum van uitspraak: woensdag 1 december 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - enkelvoudig
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Noord-Holland
inhoudsindicatie:

(Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Overamstel' van de gemeente Amsterdam) Uitspraak over de vaststelling door de gemeenteraad van Amsterdam van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Overamstel'. Het bedrijventerrein maakt onderdeel uit van het gebied Overamstel. Het gebied Overamstel wordt omgevormd van een 'traditioneel' werkgebied naar een gemengd grootstedelijk woon-werkgebied. Het gebied wordt begrensd door de insteekhaven en de westkant van de Duivendrechtse Vaart, de zuidkant van de ringlijn en door de Daniël Goedkoopstraat en Spaklerweg aan de (zuid)oostkant. In het zuiden van het gebied bevinden zich bedrijven en woonboten. Deze laatste liggen in de Duivendrechtse Vaart parallel aan de kade. De Vereniging Woonboten Groene Staart Watergraafsmeer is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen. Zij is het er niet mee eens dat er geen schuurtjes meer gebouwd mogen worden in de tuinen bij de woonboten. Verder moeten er twee woonboten verplaatst worden om zichtlijnen te creëren op de Duivendrechtse Vaart. De vereniging vindt dat verplaatsing van de woonboten op vrijwillige basis zou moeten gebeuren. De Raad van State heeft de zaak op 1 november jl. op zitting behandeld. pagina: 1 2 rss feeds disclaimer links sitemap the council of state le conseil d'état der staatsrat